Web of Science ResearcherID: I-7245-2018

kosovutc

 

Доктор філологічних наук, професор

Завідувач кафедри романо-германської філології

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Kosovych O. Inclusive education development as one of the clearest examples of effective system innovation / О. Kosovych // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 221–224.
 2. Kosovych O. V. Francophonie: histoire et modernité / O. V. Kosovych  // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 45–48.
 3. Педагогічна практика: методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей 035 "філологія" та 014 "середня освіта" (французька, англійська мови) / уклад. : М. О. Сокол, О. В. Косович, Т. О. Савчин та ін. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 56 с.
 4. Косович О.В. Мережева література як феномен актуальної словесності / О.В. Косович // Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення : матеріали ІІ Міжнародної міждисциплінарна науково-практична конференція (07 травня 2021 р.). – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України. – C. 42-44.
 5. Косович О. В. Функційні характеристики англійськомовного наукового дискурсу / О. В. Косович // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць. – Київ : НАУ, 2021. – Вип. 14. – С. 120–122.
 6. Kosovych O. V. Principles of Literary Translation in France as a Reflection of Linguistic Culture // General and Specialist Translation / Interpreting: Theory, Methods, Practice : Collection of Scientific papers based on the materials of the XIV International Scientific and Practical Conference (April 9-10, 2021). – Kyiv : Agrar Media Group, 2021. – P. 8–16.
 7. Косович О. В. Глобальний виклик коронавірусної пандемії: мовні зміни / О. В. Косович // Мова. Свідомість. Концепт : збірник наукових матеріалів ІХ Міжнародної наукової конференції «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (31 березня 2021 року). – Мелітополь : Однорог Т. В., 2021. – Вип. 11. – С. 29–32.
 8.  Kosovych O. Principles of metaphors translation in the work of art (on the example of Agatha Christie’s novel “Five pigs”) / O. Kosovych // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18 березня 2021 р.). – Переяслав : ДВНЗ Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, 2021. – С. 186-191.
 9. Kosovych O. Soft skills development on English lessons as a key skill in professional activity / O. Kosovych // Фахові мови й новітні підходи до їх викладання: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (19 травня 2021 р.).  –  Київ: Видавництво НУБіП України, 2021. – С. 50–52.
 10. Косович О. В. Проблеми дистанційного навчання іноземних мов в умовах пандемії / О. В. Косович // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (4 червня 2021 р.). –  Київ : ФМВ НАУ, 2021. – С. 140–148.
 11. Косович О.В. Боротьба чужого та питомого в сучасній французькій мові у розрізі мовної політики / О. В. Косович // Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2021. – Т. 32 (71), т. 3, ч. 1. – С. 203–209.
 12. Kosovych O. Learning to read in English as a means of developing the analytical skills of future it specialists / O. Kosovych // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – №1 (105). – С. 218–229.
 13. Косович О. В. Неологізм як об’єкт лінгвістичного дослідження в романістиці / О. В. Косович // Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2021. – Т. 32 (71), n. 2, ч. 1. – С. 30–37.
 14. Косович О. В. Критерії відбору навчальних матеріалів у навчанні аудіюванню на старшому етапі загальноосвітньої середньої школи / О. В. Косович // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – Хмельницький, 2020. – Вип. 30. – С. 50–55.
 15. Косович О. В. Корона-словотворчість в умовах пандемії-2020 / О. В. Косович // Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2021. – Т. 32 (71), n. 1, ч. 1. – С. 30–37.
 16. Kosovych O. Internationalisms of French origin in English and Ukrainian languages / O. Kosovych // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – Київ : Логос, 2021. – Вип.39. – С. 12–23.
 17. Косович О. В. Пандемія COVID-19 та її вплив на розвиток сучасної етимології / О. В. Косович // Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи-2021: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Маріуполь : ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ», 2021. – Т. 2. – С. 421–422.
 18. Косович О. Нариси з лексикології французької мови: навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021.– 122 с.
 19. Педагогічна практика: методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей 035«Філологія» та 014 «Середня освіта» (французька, англійська мови) / М. О. Сокол, О. В. Косович, Т. О. Савчин та ін. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 56 с.

2020 рік

 1. Косович О. В. Франкофонія у сучасному світі: єдність та розмаїття форм / О. В. Косович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Філологічні науки. – Київ : ЛНУ, 2020. – Вип. 3 (334). – С. 27-37.
 2. Косович О. В. Quеlquеs réflеxіоns sur l’аvеnіr pоur lа lаnguе frаnçаіsе / О. В. Ксович // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 118-120.
 3. Kosovych О. Issues of gender education in the context of modern education / О. Kosovych // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 37-39.
 4. Belles lectures : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 102 с.
 5. Lecture Facile : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 108 с.
 6. The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences / M. Sokol, O. Kosovych, O. Pezhynska [et al.] // International Journal of Applied Exercise Physiology. – Mazandaran, 2020. – Vol. 9, iss. 9. – P. 68–72.
 7. Косович О. В. Розгляд мови у соціо-культурній перспективі / O. В. Koсович // Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 125-річчя від дня народження М.Т. Рильського (20-21 лютого 2020 р.). – Київ : Міленіум, 2020. – С. 83–84.
 8. Kosovych O. V. The main principles of the linguistic theory of neology /  O. V. Kosovych // Modern approaches to philological studies : collective monograph. – Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2020. – P. 26–38.
 9. Косович О.В. Лексичні заміни як основний спосіб перекладу гри слів у французькій мові / О. В. Косович // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2020. – С. 203–207.
 10. Косович О. В. Мова і формування національної ідентичності / О. В. Косович // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст. Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (9 квітня 2020 року). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. – С.46.
 11. Kosovych O. Linguo-didactic aspect of formation of professionally-oriented lexical competence of students of the speciality “Jurisprudence” / O. Kosovych, M. Sokol // Sciencerise: pedagogical education : scientific journal. – 2020. № 2 (35). – P. 4–7.
 12. Native Language in the Process of Foreign Language Studying at the Higher School: Psychological Aspects of Bilingualism / M. O. Sokol, O. Kosovych [et al.] // International journal of applied exercise physiology (IJAEP).  – 2020. – Vol. 9, n. 4. – P. 80–89.
 13. Косович О. В. Соціально-педагогічні аспекти інклюзивного освітнього процесу / О. В. Косович // Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.). – Умань : Візаві, 2020.  – Вип. VІ. – С. 74 –77.
 14. Косович О. В. Гибридная неология и ее проблематика в современном французском языке / О. В. Косович // Альманах «Говор». –  Санкт-Петербург, 2020. №003. – С. 25–38.
 15. Косович О. В. Франкофонія та варіативність французької мови / О. В. Косович // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі : тези VI Міжнародної науково-практичної конференції (5 червня 2020 р.). – Київ : ФМВ, НАУ, 2020. – C. 21–26.
 16. Косович О. В. Мова у процесі соціокультурної ідентифікації / О. В. Косович // Фрізманівські читання: науково-методична спадщина, продовження традицій: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції (24 вересня 2020 року). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. – С. 54–55.
 17. Dziubina O. I. Formation and functioning of morphological neologisms in business discourse / O. I. Dziubina, O. V. Kosovych // Cutting edge-science : International scientific and practical conference (December, 2020 Shawnee, USA). – Shawnee : Primedia E-launch, 2020. – P. 56–60.
 18. Косович О. В. Особливості французької лінгвокультури на матеріалі фразеологічних одиниць, які репрезентують лексичний концепт le vin («вино») / О. В. Косович // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації.  – Київ : Гельветика, 2020. – Т. 31(70). – №1. – Ч. 1.– С. 200–207.
 19. Косович О. В. Проблемы типологии лексических гибридов во французском языке / О. В. Косович // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації.  – Київ : Гельветика, 2020. – Т. 31(70). – №2. – Ч. 1. – С. 158–163.
 20. Косович О. В. Ужиток іншомовних слів: логіка мови чи данина моді / О. В. Косович // Науковий вісник мiжнародного гуманітарного унiверситету. Серiя : Фiлологiя.  – Одеса : МГУ, 2020. – Вип. 44. – С. 35–36.
 21. Косович О. В. Французька мова у просторі франкофонії : монографія / О. В. Косович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 211 с.
 22. Косович О. В. Неологізація : суть та динаміка / О. В. Косович. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2020. – 122 с.
 23. Косович О. В. Шляхи, принципи, механізми неологізаційних процесів мови / О. В. Косович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 152 с.

2019 рік

 1. Косович О. В. Мова в процесі соціокультурної ідентифікації / О. В. Косович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 39, т. 2. – С. 100103.
 2. Косович О. В. Мовна лакунарність як перекладацька проблема (спроби класифікації лакун) / О. В. Косович // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць / О. В. Косович ; за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – С. 205211.
 3. Косович О. В. Французька мова. Дипломатична служба : збірник текстів і вправ для студентів юридичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини, міжнародне право та дипломатія» / Косович О. В. – Тернопiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 94 с.
 4. Косович О. В. Французька мова. Дипломатичне листування : збірник текстів і вправ для студентів юридичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини, міжнародне право та дипломатія». Ч. 1 : Види і правила дипломатичного листування / Косович О. В. – Тернопiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 90 с.
 5. Косович О. В. Термінологія французької лінгвістики та лінгвістична синергетика / О. В. Косович // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Київ : Логос, 2019. – Вип. 36. – С. 129143.
 6. Косович О. Класифікація і критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної аудитивної компетентності студентів / О. Косович // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 214–224.
 7. Косович О. В. Гіперонімія / гіпонімія в лексико-семантичній системі мови // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія.  – Одеса, 2019. – № 40, т. 2. – С. 45–47.
 8. Reussir  : навчальний посібник для магістрантів / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, Т. В. Дзись [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – 120 c.
 9. Косович О. В. Мова та національна ідентичність : монографія / О. В. Косович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 203 с.
 10. Kosovych O. Active derivational processes in the Ukrainian language in the early 21st century / O. Kosovych // Ezikov SvyatOpen Access. – 2019. – Vol. 17, іssue 2. – P. 9–16. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076248352&origin=resultslist
 11. Косович О. В. Співвідношення понять «мова» та «національний дух» у філософії мови В. Фон Гумбольдта / О. В. Косович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : Гельветика, 2019.  – № 43, т. 3. – С. 137-140.
 12. Косович О. Активные словообразовательные процессы в украинском языке в начале 21 века / О. Косович // Езиков свят - Orbis Linguarum. – Благоевград : Неофит Рилски, 2019. – Vol. 17, issue 2. – S. 9-16.
 13. Kosovych O. Difficultées de traduction des pseudo-équivalents en Ukrainien et en Français / O. Kosovych // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 березня 2019).  – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 94–95.
 14. Косович О. В. Екологія мови та еколінгвістика: проблеми диференціації / О. В. Косович // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць. – Київ : НАУ, 2019. – С. 305–309.
 15. Косович О. В. Декодування етнокультурної семантики лакунарних мовних одиниць у французькій та українській мовах. Проблема вивчення / О. В. Косович // Cучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Переяслав, 3 грудня 2019 р.). – Переяслав, 2019. – С. 242–246.
 16. Косович О. В. Мовні перетворення. Тенденції до оновлення вокабуляру / О. В. Косович // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.). – Бахмут, 2019. – Вип. 5. – С. 68–70.
 17. Алексеєнко Л. М. Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій : монографія / Л. М. Алєксеєнко, О. В. Косович,  М. Д. Алєксеєнко. – Братислава ; Харків : ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – С. 105–112.
 18.  Косович О. В. Психолінгвістичні засади вивчення іноземної мови в контексті компетентісного підходу / О. В. Косович // Psycholinguistics in a Modern World-2019 : Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Internet Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 24-25 October, 2019). – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – P. 201–208.
 19. Косович О. В. Трактування поняття контамінації як лінгвістичного феномена / О. В. Косович // Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи : збірник матеріалів І Міжнародної (V онлайн) науково-практичної інтернет-конференції аспірантів та науковців з питань методики викладання іноземної мови (18 березня 2019 р.). – Одеса : Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова, 2019. – С. 140–143.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах