Web of Science ResearcherID: I-7214-2018

Kafedra psyhology

Доктор наук, професор

Професор кафедри психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Кікінежді О. Ґендерна ідентичність як суб’єктно-психологічна реальність / О. Кікінежді, Р. Чіп // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 137–142.
 2. Кікінежді О. М. Студія дистанційного навчання як інновація в організаціі освітньо-виховного процесу в закладахпрофесійно-технічної освіти / О. М. Кікінежді, Г.Є. Грушко,  О. В. Сампара // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання: збірник наукових праць. – Харків : ХНУБА, 2021. – С. 347–350.
 3. Кікінежді О. М. Ґендерна культура як складова еколого-валеологічної культури майбутнього педагога / О. М. Кікінежді, Г. Я. Жирська // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 22‒23 квітня 2021 р.). – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 87.
 4. Кікінежді О. Проблема створення гендерно-справедливого середовища у закладах вищої освіти / О. Кікінежді // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (29.12.2020 - 30.12.2020). – London, 2021. – №36. – С. 20–22.
 5. Кікінежді О. М. Еґалітарна особистість: теоретико-методологічний аспект / О. М. Кікінежді // Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.).  – Умань : Візаві, 2021. – С. 45–49.
 6. Kikinezhdi O. M. The problem of formation of the egalitarian and educational environment for children and youth in Ukraine: experience and prospects / O. M. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (26-27 березня 2021 р., м.Дніпро) – Дніпро : СПД «Охотнік», 2021. – Ч. 1. – С. 216–217.
 7. Кікінежді О. М. Соціально-психологічний феномен жіночого лідерства в Україні / О. М. Кікінежді, Н. М. Савелюк, Л. І. Мороз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 2 (60). – С. 56-63.
 8. Кікінежді О. М. Соціально-демографічні предиктори жіночого політичного лідерства в Україні / О. М. Кікінежді, Н. М. Савелюк, Л. І. Мороз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 3 (61). – С. 50-59.
 9. Кікінежді О. М. Психолого-педагогічний супровід ґендерної соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на засадах принципу наступності / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7th International scientific and practical conference (April 1-3, 2021). – Kyoto : CPN Publishing Group, 2021. – P. 526–533.
 10. Кікінежді О. М.,  Сімейні цінності родини Рудницьких у громадянському становленні нової генерації українців / О. М. Кікінежді, Г. Я.Жирська, О. В. Сампара // The I International Science Conference on Multidisciplinary Research : Abstracts of I International Scientific and Practical Conference (January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany). Berlin, 2021. P. 667-670.
 11. Кікінежді О. М. Ґендерно-справедливе середовище у ЗВО у контексті гуманітарної безпеки сусіпільного життя в Україні / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : збірник тез доповідей І Міжнародна науково-практична конференції (Україна, Харків, 20 травня 2021 р.). – Харків : НА НГУ, 2021. – С. 109–112.
 12. The problem of formation of the ecological and mental environment in the educational space of ukraine: today's challenges / O. М. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, N. S. Levchyk, O. V. Sampara  // International scientific publication Innovation around us ‘2021 : Series Conference proceedings SWorld-Bul (March 9 -10 , 2021). – Svishtov, Bulgaria : SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics, 2021. – P. 72–75.
 13. Vasylkevych Ya. Z. Forming a space of respect for human rights in the educational environment of Ukraine / Ya.Z. Vasylkevych, S.M. Ryk, O. М. Kikinezhdi  //  International scientific publication Innovation around us ‘2021 : Series Conference proceedings SWorld-Bul (March 9 -10 , 2021). – Svishtov, Bulgaria : SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics, 2021. – P. 60–63.
 14. Кізь О. Проблема розвитку еґалітарної особистості майбутнього педагога: освітній контент / О. Кікінежді, О. Кізь // Психологічні ресурси в умовах життєвої та суспільної кризи: соціальний та особистісний виміри : колективна монографія. – Херсон : Вишемирський В. С., 2021. – С. 66–89.
 15. Кікінежді О. М. Психологічні особливості становлення ґендерної ідентичності сучасних підлітків / О. М. Кікінежді, Р. С. Чіп  // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2021. – Вип. 1. – С. 75–82.

2020 рік

 1. Family as a factor of economic socialization of children / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 159-161.
 2. Challenges and issues in developing ukrainian students’ financial literacy and entrepreneurial skills / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 288-295.
 3. Gender aspects of economic self-presentation of ukrainian students / T. Hovorun, V. Kravets, S. Kravets, O. Kikinezhdi // Eastern European conference of management and economics: environmental management and sustainable economic development : Proceedings of the 2nd International scientific conference (May 29, 2020). – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. P. 355-362.
 4. Kravets V.  Theory and practice of preparing a future teacher to the new ukrainian school: a gender perspective / V. P. Kravets, O Kikinezhdi, H. Zhyrska // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o, 2020. – P. 21-35.
 5. Кікінежді О. М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя: ґендерний аспект / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 18-21.
 6. Кікінежді О. Соціально-психологічні механізми формування еґалітарної культури студентської молоді / О. Кікінежді  // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 153-156.
 7. Василькевич Я. З. Економічна культура студентської молоді України: безпековий вимір / Я. З. Василькевич, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді // The psychological safety of personality : an international collective monograph. – Pereiaslav, 2020. – P. 97–113.
 8. Psychology of the Gender-Equitable Environment: Research of Problems / O. M. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, R. S. Chip, Ya. Z. Vasylkevych [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2020. – Vol. 8, n. 3. – P. 538–547.
 9. Creativity as a Resource of Adaptation in a Politically and Economically Unstable Environment / Vasylkevych Y. Z., Lomak O.M., Zozulia I. M. [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2020. – Vol. 8, n. 4. – P. 710–718.
 10. Кікінежді О. М. Ідентичність особистості: гендерний вимір / О. М. Кікінежді. – Тернопіль, 2020. (в друці) 
 11. Kikinezhdi O. M. Psychological and Pedagogical Factors of Gender Socialization of the Preschoolers in Ukraine / O. M. Kikinezhdi, Ya. Z. Vasylkevych // Modern Researches in Psychology and Pedagogy : collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – Р. 251–268.
 12. Kikinezhdi O. Psychological Principles of Modeling of Egalitarian and Educational Technics in the Higher School of Ukraine / Kikinezhdi O., Kiz O., Vasylkevych Ya. // Vzdelávanie a Spoločnosť : Medzinárodný nekonferenčný zborník. –  Prešov : Prešovská univerzita v Prešov, 2020. –  P. 440–447. –  URL : https://cutt.ly/nuQcBbh
 13. Кікінежді О. Актуальні питання розвитку ґендерної освіти в Україні / О. Кікінежді, С. Вихор, Г. Жирська // Topical issues of society development in the turbulence conditions : Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference (May 30, 2020). – Bratislava : Publishing House VŠEMvs, 2020. – Р. 57-67. – URL :  http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Conference%20Proceedings_VSEMvs_30.5.2020.pdf
 14. Kikinezhdi O. M. Personalization of Students’ Gender Expectation / O. M. Kikinezhdi // Psychology and Pedagogy in XXI Century: Methodological Framework of the Activities of Psychologist and Educator : collective monograph / А. О. Bessarab, O. I. Ivanytsky, O. M. Kikinezhdi, I. R. Petrovska. (Eds.). – Lviv–Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 42–62. 
 15. Шульга І. М. Роль керівника закладу освіти у створенні недискримінаційного шкільного середовища / І. М. Шульга, О. М. Кікінежді // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 114–127.
 16. To the Problem of Economic Socialization of Ukrainian Youth / T. Hovorun, V. Kravets, S.Kravets, O. Kikinezhdi // Eastern European Conference of Management and Economics: Workshop on Social Research : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference (May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 156–158.
 17. Кікінежді О. Психологічна підготовка майбутнього педагога в умовах освітніх змін: методологічний аспект / О. Кікінежді, Я. Василькевич // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 98-103.
 18. Кікінежді О. М. Шляхи імплементації ґендерно-чутливого підходу в університетське середовище / О. М. Кікінежді, О. В. Сампара // Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф., (м. Полтава, 28 лютого 2020 р.). – Полтава : Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна», 2020.  – С. 5–8.
 19. Пясечна Х. В. Теоретичні аспекти ціннісних орієнтацій особистості: ґендерний дискурс / Х. В. Пясечна, О. М. Кікінежді // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 272–274.
 20. Харук Г. В. До проблеми гендерного виховання молодших школярів в умовах НУШ / Г. В. Харук, О. М. Кікінежді // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 275–277.
 21. Кікінежді О. М. Психолого-педагогічний супровід еґалітарної особистості майбутнього педагога в контексті реалізації Концепції Нової української школи / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9–10 квітня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 175–178.
 22. Сампара О. В. Відкриті родинні студії як інноваційна педагогічна модель освіти дорослих / О. В. Сампара, О. М. Кікінежді // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 09-10 квітня 2020 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 312-315.
 23. Shulha I.The Problem of Creating a Non-Discriminatory Environment in General Secondary Education Institutions: Gender Approach / I. Shulha, N. Levchyk, O. Kikinezhdi // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 190–197.

2019 рік

 1. Кікінежді О. М. Еґалітарна модель керівника сфери освіти: виклики сьогодення / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18–19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 81–86.
 2. Кікінежді О. Cтановлення еґалітарної особистості майбутнього педагога: історія, здобутки та перспективи діяльності кафедри психології / О. Кікінежді // Humanitarium. – Переяслав ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Том. 43, вип. 1 : Психологія. – C. 7–22.
 3. Hovorun T. V. Gender in the dimensions of students’ youth social and economic aspirations / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. – Ljubljana, 2019. – P. 414–426.
 4. Hovorun T. V. Economic determinants of egalitarian socialization of student youth in Ukraine / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw, 2019. – Part 1. – P. 409–422.
 5. Kikinezhdi O. M. Creating an egalitarian educational environment in a new ukrainian school / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Influence of scientific achievements in education on the development of modern society : conference proceedings, april 26–27, 2019. – Vilnius, 2019. – Р. 131–134.
 6. Kikinezhdi O. M. Impact of educational content on the gender socialization of preschoolers and junior children / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Emergence of public development: financial and legal aspects : monograph. −  United Kingdom, 2019. – P. 659–668.
 7. Hovorun T. V. Economic culture of student youth: gender aspect / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference eastern European conference of management and economics (May 24, 2019, Ljubljana). – Ljubljana, 2019. – P. 296–298.
 8. Kikinezhdi O. M. Challenges of the hybrid war: gender in the mass media / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Challenges of the hybrid war : information dimension : conference proceeding of International scientific and practical conference (Vilnius, 16–17.08.2019). – Vilnius, 2019. – P. 102–105.
 9. Kikinezhdi O. M. Creation of a gender-equitable environment for children and youth as a requirement of a time / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18–19 квітня 2019 р.). – Харків, 2019. – С.21–22.
 10. Kikinezhdi O. M. Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community / Kikinezhdi O. M., Kiz O. B., Shulha I. M. // Social work and education. – Ternopil, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 144–153.
 11. Кікінежді О. М. Інституалізація ґендерної освіти у вищій школі: виклики часу / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Просоціальна особистість у гендерному вимірі : теоретико-методологічні та прикладні аспекти : матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Умань, 21–22 травня 2019 р.). – Умань, 2019. – С. 94–98.
 12. Говорун Т. В. Ґендерна терапія як інновація у роботі психолога з молодим подружжям / Т. В. Говорун, О. Б. Кізь, О. М. Кікінежді / Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості : колективна монографія. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 727.
 13. Кікінежді О. Актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів до створення еґалітарно-освітнього середовища у початковій школі / О. Кікінежді // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – C. 80–93.
 14. Kikinezhdi O. M. Gender-educational technologies of the accompaniment of the egalitarian socialization of ukrainian youth / O. M. Kikinezhdi, O. B. Kiz // Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis : collective monograph. – Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. – P. 132–147.
 15. Kikinezhdi O. M. The egalitarian and educational environment in Ukraine: european challenges and national peculiarities / Kikinezhdi O. M., Vasylkevych Ya. Z. // Modernization of the educational system : world trends and national peculiarities : сonference proceedings (february 22 th, 2019). – Kaunas : Izdevniecība «Baltija Publishing», 2019. – P. 147–150.
 16. Kikinezhdi O. M. Psychological mechanisms of the development of gender identity of youth / Kikinezhdi O. M. // Modern research of the representatives of psychological sciences : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 60–79. 
 17. Kikinezhdi O. M. Problem of personal self-determination of youth in Ukraine: gender aspect / O. M. Kikinezhdi // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (Barcelona, 29.04.2019–30.04.2019). – Warszawa, 2019. – Vol. 16. – P. 64–66.
 18. Kikinezhdi O. M. Peculiarities of the formation of the self-concept of a man/women / O. M. Kikinezhdi // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (Valletta, 30.07.2019–31.07.2019). – Warszawa, 2019. – Vol. 19. – P. 89–91.
 19. Кікінежді O. M. Еґалітарна соціалізація особистості в системі сучасної освіти / О. М. Кікінежді // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 4–5 жовтня 2019 р.). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. – С. 60–62.
 20. Кікінежді О. М. Психологічна безпека особистості в контексті егалітарно-освітньої парадигми / О. М. Кікінежді, Я. З. Василькевич // Психологічна безпека особистості у змінному світі : міжнародна колективна монографія. – Брест ; Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. – С. 287–304.
 21. Кікінежді О. М. До проблеми побудови недискримінаційного середовища у закладах вищої освіти / О. М. Кікінежді // Ґендерні студії : матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2019 року). – Луцьк : Волиньполіграф, 2019. – С. 5–7.
 22. Кікінежді О. М. Гендерна компетентність педагога в умовах нової соціокультурної реальності / О. М. Кікінежді // Розвиток професійної компетентності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 частинах (м. Тернопіль, 11–12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : СМП «Тайп», 2019. – С. 261–263.
 23. Kikinezhdi O. M. Topical issues of gender in the modern information space / O. M. Kikinezhdi, S. V. Kikinezhdi // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : збірник наукових праць (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 30-31 травня 2019 року). – Монреаль : CPM “ASF”, 2019. – С. 48–51.
 24. Kikinezhdi O. M. The problem of personal self-realization of ukrainian youth in european integration: gender aspect / Kikinezhdi O. M., Vasylkevych Ya. Z. // Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries : сollective monograph. – Riga : “Baltija Publishing”, 2019. – P. 184–200.
 25. Кікінежді О. М. Cтановлення Я-концепції жінки/чоловіка в юнацькому віці / О. М. Кікінежді // Humanitarium : збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Сер. Психологія. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Т. 42, вип. 1. – С. 77–89.
 26. Kikinezhdi O. M. Psychological features of gender identity development at youger school age / O. M. Kikinezhdi // The innovative potential of psychology in the development of the modern man : collective monograph. – Lviv ; Torun : Liha-Pres, 2019. – P. 28-47.
 27. Кікінежді О. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні / О. Кікінежді, І. Шульга // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. – Харків : Стиль Издат, 2019. – С. 356–360.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах