Web of Science ResearcherID: F-1009-2018

Kiz

 

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Кікінежді О. М. Психолого-педагогічний супровід ґендерної соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на засадах принципу наступності / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7th International scientific and practical conference (April 1-3, 2021). – Kyoto : CPN Publishing Group, 2021. – P. 526–533.
 2. Кікінежді О. М. Ґендерно-справедливе середовище у ЗВО у контексті гуманітарної безпеки сусіпільного життя в Україні / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : збірник тез доповідей І Міжнародна науково-практична конференції (Україна, Харків, 20 травня 2021 р.). – Харків : НА НГУ, 2021. – С. 109–112.
 3. Кізь О. Б. Проблеми становлення особистості в умовах ґендерної депривації / О. Б. Кізь // Вісник Національного університету оборони України. Збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 3 (61). – С. 35-49.
 4. Кізь О. Проблема розвитку еґалітарної особистості майбутнього педагога: освітній контент / О. Кікінежді, О. Кізь // Психологічні ресурси в умовах життєвої та суспільної кризи: соціальний та особистісний виміри : колективна монографія. – Херсон : Вишемирський В. С., 2021. – С. 66–89.

2020 рік

 1. Family as a factor of economic socialization of children / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 159-161.
 2. Challenges and issues in developing ukrainian students’ financial literacy and entrepreneurial skills / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 288-295.
 3. Кізь О. Б. Інтеграція ґендерних знань до змісту психологічних дисциплін підготовки вчителів початкової школи / О. Б. Кізь // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 142-145.
 4. Кізь О. Ґендерна депривація в освіті як виклик паритетній демократії / О. Кізь, М. Демчук // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 28-32.
 5. Винярчук О. Ґендерні упередження вчителів як чинник дискримінації особистості в освітньому середовищі / О. Винярчук, О. Кізь // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 196-200.
 6. Кізь О. Ґендерні знання у змісті психологічних дисциплін підготовки педагогів дошкільної і початкової освіти / О. Кізь // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 205-210.
 7. Kikinezhdi O. Psychological Principles of Modeling of Egalitarian and Educational Technics in the Higher School of Ukraine / Kikinezhdi O., Kiz O., Vasylkevych Ya. // Vzdelávanie a Spoločnosť : Medzinárodný nekonferenčný zborník. –  Prešov : Prešovská univerzita v Prešov, 2020. –  P. 440–447. –  URL : https://cutt.ly/nuQcBbh
 8. Мордованець М. А. Гіперактивність дітей молодшого шкільного віку: медико-психологічні та соціально-педагогічні виміри / М. А. Мордованець, О. Б. Кізь // Сучасний педагог : колект. наук. монографія. – Дніпро : Акцент ПП, 2020. – Т. 1. – С. 126–145.
 9. Kiz O. Gender accents of psychological preparation of future teachers of primary education for work in nus / O. Kiz // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph. –  Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. – P. 521–536.
 10. Кізь О. Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для особистісного становлення сучасної дитини: егалітарна місія вихователя ЗДО / О. Кізь, А. Войчишина // Science, research, development : monografia pokonferencyjnа z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) (30-31.01.2021). – Berlin. –  №37. – P. 19–21.
 11. Кізь О. Б. Розбудова паритетної демократії в україні: роль жінок у прийнятті рішень / О. Б. Кізь // Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки та оборони України: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 березня 2020 року). – Хмельницький : НАДПСУ. – С. 103-105.
 12. Винярчук О. А. Ґендерні упередження вчителів як чинник дискримінації учнів за статевою ознакою / О. А. Винярчук, О. Б. Кізь //Професіоналізм фахівця-дослідника із соціальної роботи: альманах наукових праць за матеріалами наук. конф., (15 січня 2020 р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди»). –  Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. –  С. 22-35.
 13. Винярчук О. А. Ґендерна експертиза уроку біології як умова створення недискримінаційного освітнього середовища // О. А. Винярчук, О. Б. Кізь // Шлях в науку: перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 268-272.
 14. Кізь О. Б. A primary school teacher is a key figure in primary education reform: forming gender competencies / О. Б. Кізь // International scientific and practical conference cutting edge-science 2020. – Shawnee, 2020. – P. 86-87.
 15. Кізь О. Б. Gender aspects of preparing future teachers for work in the conditions of new ukrainian school / О. Б. Кізь // SCience, research, development : monografia pokonferencyjna z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej (on-line) (29-30.12.2020). – London, 2020. – № 36. – P. 17-19.
 16. Кізь О. Б. Соціально-психологічні виміри ґендерної депривації у сфері шлюбу та сім’ї / О. Б. Кізь // Humanitarium. – Переяслав ; Ніжин : Лисенко М. М., 2020. – Т. 44, вип. 1 : Психологія. – С.  (В друці)
 17. Кізь О. Б. Психолого-педагогічні засади створення недискримінаційного освітнього середовища у контексті попередження ґендерної депривації / О. Б. Кізь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Психологія. – Київ : Київський університет, 2020. – Вип. 2 (12). – С. (В друці)
 18. Кізь О. Б. Соціально-психологічні виміри ґендерної депривації у сфері шлюбу та сім’ї / О. Б. Кізь // Humanitarium. – Переяслав ; Ніжин : Лисенко М. М., 2020. – Т. 44, вип. 1 : Психологія. – С. (В друці)

2019 рік

 1. Кізь О. Б. Ґендерна терапія як інновація у роботі психолога з молодим подружжям / О. Б. Кізь, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді // Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості : колективна монографія. – Херсон : Вишемирський В. С., 2019. – С. 7–27.
 2. Кізь О. Б. Утвердження культури рівних прав та можливостей в контексті людиноцентричної освітньої парадигми // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. –Харків : Стиль Издат., 2019. –С. 201–206.
 3. Кізь О. Б. Ґендерна культура керівника як чинник попередження ґендерної депривації учасників освітнього процес / О. Б. Кізь // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18–19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : КРОК, 2019. – С. 210–217.
 4. Kikinezhdi O. M. Gender-educational technologies of the accompaniment of the egalitarian socialization of Ukrainian youth / O. M. Kikinezhdi, O. B. Kiz // Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis : collective monograph. – Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. – P. 132–147.
 5. Kikinezhdi O. M. Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community / Kikinezhdi O. M., Kiz O. B., Shulha I. M. // Social work and education. – 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 144–153.
 6. Кізь О. Б. Психологічна підготовка майбутніх вчителів початкової школи в контексті освітніх інновацій / О. Б. Кізь // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 91–107.
 7. Kiz O. B. Innovative method of interactive learning, forming gender competencies and gender culture of students / O. B. Kiz // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (Valletta, 30.07.2019–31.07.2019). – Warszawa, 2019. – Vol. 19. – P. 86–88.
 8. Kiz O. B. Gender culture of girls of Ternopil region as a condition for their vital success // Scientific achievements during the rapid technological development : proceedings of VI International scientific conference (Berlin, Dez. 1, 2019). –Berlin : tredition GmbH, 2019. –P. 9296.
 9. Kiz O. B. Psycho-pedagogical perspectives of child development: on the way from deprivation to life realization // Proceedings of XXXХХV Internationalscientific conference «Prospection» (Springfield, Dez. 15, 2019). –Morrisville : Lulu Press., 2019. –Р. 5255.
 10. Кізь О. Психолого-педагогічні та соціальні виміри ґендерної депривації в освіті / О. Кізь // Humanitarium. – Переяслав ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Том. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 51–66.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах