Web of Science ResearcherID: I-7522-2018

Kalaur

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Калаур С. М. Реалії та перспективи формування інклюзивної компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / С. М. Калаур // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 80–84.

2020 рік

 1. Soroka O. Monitoring of corporate culture formation of specialists of social institutions / O. Soroka, S. Kalaur, A. Balendr // Postmodern Openings / Deschideri Postmoderne. – Romania : LUMEN Media Ltd, 2020. – Vol. 11. – P. 218-233.
 2. Калаур C. Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти / C. Калаур, O. Сорока // Social Work and Education. – Ternopil-Aberdeen, 2020. – Vol. 7, n. 1. – P. 124-134.
 3. Pedagogical conditions for developing professional competency in convicts / S. Kalaur, V. Ollo, O. Sakno [et al.] // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – Romania, 2020. – Vol. 12, issue 3(September). – P. 312–328.
 4. Сорока О. В. Методичні рекомендації наскрізної практики для студентів освітньої програми "Менеджмент соціокультурної діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за скороченим терміном навчання / С. М. Калаур, О. В. Сорока, Г. В. Лещук.  – Тернопіль : Вектор, 2020. – 44 с
 5. Калаур С. М. Методичні рекомендації до написання та захисту наукових робіт студентами спеціальності 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" / С. М. Калаур, О. В. Сорока. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 50 с.
 6. Калаур С. М. Психолого-педагогічні підходи до формування міжетнічної толерантності студентів у закладах вищої освіти / С. М. Калаур // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Видавець Панькова А. С., 2020. – Вип. ХХХІV. Серія : соціально-педагогічна. – С. 76-85.
 7. Методичні та практичні аспекти стимулювання студентів коледжу до особистісного й комунікативного розвитку у процесі проєктної діяльності: міжнародний контекст співпраці / С. Калаур, О. Сорока, І. Гелецька [et al.] // Social Work and Education. – Ternopil : Vector, 2020. – Vol. 7, n. 3. – P. 362-373.
 8. Калаур С. М. Особистісно-професійний розвиток педагогів у системі післядипломної освіти / С. М. Калаур // Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника : зб. матеріалів  Всеукраїнської науково  науково -практичної internet -конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 26-27 березня, 2020). – Рівне : Рівенська медична академія, 2020. – С. 46-50.
 9. Сорока О. В. Розвиток конкурентоспроможності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності та соціальних працівників у процесі навчання у ЗВО / О. В. Сорока, С. М. Калаур // Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій : матеріали міжвузів. наук.-практ. семінару. – Харків, 2020. – С. 78-80.
 10. Калаур С. М. Формування акмеологічної компетентності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / С. М. Калаур // About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them : the VI th International scientific and practical conference (October 26-30, 2020). –Milan ; Italy, 2020. – P. 256-260.
 11. Карабін О. Й. Цифрова компетентність педагогів в системі післядипломної освіти / О. Й. Карабін, С. М. Калаур // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 112-–115.

2019 рік

 1. Калаур С. М. Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв'язання конфліктів у професійній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 -теорія і методика професійної освіти / Калаур Світлана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 40 с.
 2. Zvarych I. Gamification as a tool for stimulating the educational activity of students of higher educational institutions of Ukraine and the United States / I. Zvarych, S. Kalaur, N. Prymachenko [et al.] // European journal of educational research. – Hanover : Eurasian society of educational research,2019. – Vol. 8, issue 3. – S. 875–891.
 3. Калаур С. Використання інформаційних технологій у профорієнтаційній діяльності для абітурієнтів спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності / М. С. Калаур, О. В. Сорока // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 122–124.
 4. Калаур С. М. Обґрунтування необхідності формування спеціальних умінь у майбутніх фахівців соціономічних професій / С. М. Калаур // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2019 р.). – Одеса : Бондаренко М. О., 2019. – С. 181–183.
 5. Калаур С. М. Психолого-педагогічна характеристика потенціалу коледжів у системі неперервної професійної підготовки / С. М. Калаур, Г. А. Діда // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності матеріали : зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф.(м. Тернопіль 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 1. – С. 246–248.
 6. Soroka O. Diagnostics of leadership qualities of specialists of "man–man" type of professions in military and civil higher education institutions: psychological and pedagogical approach / O. Soroka, S. Kalaur, A. Balendr // Revista românească pentru educaţie multidimensională. – 2019. – Vol. 11, issue 4. – P. 264277.
 7. Soroka O. Підхід резилієнс у реабілітації соціально-дезадаптованих підлітків / O. Soroka, S. Kalaur // Social work and education. – Vol. 6, № 1. P. 88-97.
 8. Калаур С. М. Використання інформаційних технологій у профорієнтаційній діяльності для абітурієнтів спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності / С. М. Калаур, О. В. Сорока // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.). Тернопіль, 2019. – С. 122125.
 9. Калаур С. М. Психолого-педагогічні підходи до потреби посилення соціальної реабілітації офіцерів, які були учасниками бойових дій / С. М. Калаур // Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи : збірник доповідей Міжнародної науково-пратичної коференції (12-13 вересня 2019 р.). – Одеса, 2019. – С. 315– 316.
 10. Сорока О. Системний підхід у підготовці менеджерів соціокультурної ліяльності / О. Сорока, С. Калаур // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород : РІК-У, 2019. – С. 9798.
 11. Сорока О. В. Конкурентоспроможність менеджерів соціокультурної діяльності / О. В. Сорока, С. М. Калаур // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : педагогічні науки. – Луганськ, 2019.  № 6 (329). – Ч. ІІ. – С. 100109.
 12. Калаур С. Неперервність професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в системі коледж-університет як вимога часу / С. Калаур // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (23-24 жовтня 2019 р.). – Бердянськ, 2019. – С. 68–72.
 13. Сорока О. В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності з використанням тренінгу / О. В. Сорока, С. М. Калаур // ΛΌГOΣ : collection of scientific papers : problems and prospects of implementation of innovative research results : with Proceedings of the International scientific and practical conference (december 13, 2019, Valletta). – Valletta ; Republic of Malta : European Scientific Platform NGO, 2019. – Vol. 3. – P. 86-90.
 14. Калаур С. М. Безперервність соціально-економічної підготовки студентів як вимога сьогодення // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса, 2019. – Вип. 19, т. 1. – С. 118-121.
 15. Калаур С. Методологічні та практичні аспекти впровадження системного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності / С. Калаур, О. Сорока // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 8 (92). – С. 229–238.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах