Web of Science ResearcherID: I-7490-2018

Homentcuk

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри хімії та методики її навчання

Заступник декана з наукової роботи хіміко-біологічного факультету

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. The peculiarities of the muscles lipid composition of fishes from small rivers of the Western Podillya / B. Z. Lyavrin, V. O. Khomenchuk, M. M. Gladyuk, V. Z. Kurant // Hydrobiological Journal. 2021. – Vol. 57, issue 1. – P. 37–46. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101383058&origin=resultslis
 2. Dynamic of morphological and physiological parameters and variation of soil characteristics during miscanthus × giganteus cultivation in the diesel-contaminated land / V. Pidlisnyuk, A. Herts, V. Khomenchuk [et al.] // Agronomy. – 2021. – Vol. 11, issue 4. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106056610&origin=resultslist

2020 рік

 1. Phospholipid Lipid Composition of Carp and Pike Tissues under the Impact of Fe3+ Ions / V. O. Khomenchuk, O. O. Rabcheniuk, Yu. I. Senyk [et al.] // Hydrobiological journal. − 2020. − Vol. 56, issue 4. − P. 60−70. − URL. : http://www.dl.begellhouse.com/journals/38cb2223012b73f2,4923ebe16bbd8a7a,1ad69

cd800b528b0.html

 1. Особливості пероксидного окиснення ліпідів тканин риб з малих річок Тернопільської області / Ляврін Б. З., Хоменчук В. О., Кондрич О. І. [et al] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 79-81.
 2. Особливості ліпідного складу нирок коропа та щуки за впливу підвищених концентрацій іонів fе 3+ / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. А. Станіславчук [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. –  С. 110-114.
 3. Хоменчук В. О. Особливості осмотичної резистентності еритроцитів та вмісту гемоглобіну у крові риб за дії феруму (III) / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. В. Футрик, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. № 1-2 (79). – C. 62–67.
 4. Гуменюк Г. Б. Зміна якості водного середовища під впливом йонів плюмбуму / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, Н. Г. Зіньковська // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 142–146.

2019 рік
 1. Участь вільних радикалів амінокислот в адаптації риб до дії іонів важких металів / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. С. Марків [та ін.] // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали XII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 26-28 вересня 2019 р.). – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 112–115.
 2. Ліпідний склад м'язів прісноводних риб із малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, М. Б. Кривенька, В. З. Курант // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали XII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (26-28 вересня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 120–123.
 3. Використання гематологічних показників риб для оцінки забруднення водного середовища іонами Fe3+ / В. О. Хоменко, О. О. Рабченюк, У. В. Караїм, В. З. Курант // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали XII міжнародної їхтіологічної науково-практичної конференції (26-28 вересня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 206–209.
 4. Оцінка спектральних та мінералізаційних властивостей грунту забрудненого нафтопродуктами / А. І. Герц, В. О. Хоменчук, О. В. Матвіїв [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019.– С. 94–97.
 5. Вміст ліпідів в м'язах коропа та щуки із мали річок Тернопільщини / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, О. А. Пендрак, В. З. Курант // Медична та клінічна хімія : науковий журнал. – Тернопіль, 2019. – Т. 21, №. 3. – С. 311–312.
 6. Вміст неполярних ліпідів у зябрах риб малих річок Тернопільської області / Б. З. Ляврін, Т. А. Парубоча, Т. М. Гаврилюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка Ф. О. та 75-річчю від дня народження д. б. н., проф. Яковенка Б. В. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 183–188.
 7. Особливості пероксидного окислення ліпідів риб за дії підвищених концентрацій іонів Fe3+ у воді / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, А. В. Станіславчук, В. З. Курант // Медична та клінічна хімія : науковий журнал. – Тернопіль, 2019. – Т. 21, №. 3. – С. 321–322.
 8. Зв'язування феруму трансферином плазми крові риб за впливу підвищених концентрацій іонів Fe3+ у воді / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. С. Марків, Курант В. З. // Медична та клінічна хімія : науковий журнал. – Тернопіль, 2019. – Т. 21, №. 3. – С. 51–52.
 9. Lipid metabolism in carp and pike under impact of Fe(III) ions / O. O. Rabcheniuk, V. O. Khomenchuk, Yu. I. Senyk, V. Z. Kurant // Hydrobiological journal. − 2019. − Vol. 55, issue 1. − P. 66−74. − URL.: http://www.dl.begellhouse.com/ru/journals/
 10. Вміст легкогідролізованого азоту в грунтах Шумського району Тернопільської області / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 119–121.
 11. Родючість грунтів Зборівського району Тернопільської області / М. В. Проданова, Г. Б. Гуменюк, Т. М. Шимонюк [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 257–259.
 12. Динаміка вмісту нітрогеновмісних сполук у гідроекосистемах річок Прип’ять та Турія / Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, В. О. Хоменчук [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 58–63.
 13. Influence of heavy metals ions on the content of proteins and nucleic acids in the organism of freshwater fish / V. Z. Kurant, V. O. Khomenchuk, V. Ya. Byyak [et al.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 37-43
 14. Ляврін Б. З. Вміст феруму, мангану, кобальту, цинку та купруму в організмі риб із річок Серет, Стрипа і Золота Липа / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 105–115
 15. Курант В. З. Вплив іонів мангану, цинку, купруму та плюмбуму на вміст вільних амінокислот в організмі коропа / В. З. Курант, В. О. Хоменчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 28–42.
 16. Хоменчук В. О. Морфометричні показники деяких видів риб малих річок Західного Поділля як індикатор забруднення водойм / В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 4 (78). – С. 35-40.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах