Web of Science ResearcherID: I-8143-2018

levtsuk

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Kikinezhdi O.M. DESIGN THINKING IN THE DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO MANAGE THE ENVIRONMENT OF LIFE ACTIVITIES AS A COMPONENT OF PERSONAL PSYCHOLOGICAL WELL-BEINGO. Kikinezhdi, N. M. Savelyuk, N. S. Levchyk [et al.] // Grail of Science : inter. scientific journal. № 35 : with the proceedings of the II Correspondence International Scientific and Practical Conference «SCIENCE IN MOTION: CLASSIC AND MODERN TOOLS AND METHODS IN SCIENTIFIC INVESTIGATIONS» (19 January 2024 ). – Вінниця ; Відень : ГО «Європейська наукова платформа» : «International Centre Corporative Management», 2024. – С. 436-442. DOI : 10.36074/grail-of-science.19.01.2024.080

2023 рік

 1. Сампара О. В. "Видима мова" в професії: цифрова трансформація освітньої комунікації в закладах професійної освіти / О. В. Сампара, Н. С. Левчик, О. М. Кікінежді  // Digital transformation and technologies for sustainable development all branches of modern education, science and practice [Electronic resource] : International Scientific and Practical Conference Proceeding (January 26. 2023). – Lomza : Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, 2023. – Part 3. – S. 194-197
 2. Василькевич Я. З. Етико-педагогічні погляди Григорія Сковороди в контексті сучасності / Я. З. Василькевич, Н. С. Левчик,О. М. Кікінежді // Latest directions of modern science : Abstracts of III International Scientific and Practical Conference (January 23 – 25, 2023). – Vancouver, 2023. – P. 242-247
 3. Бірбан М. І. Особливості формування іншомовної граматичної компетентності учнів старших класів / М. І. Бірман ; наук. кер. Н. С. Левчик // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 215-216
 4. Левун Г. Г. Принципи сполучуваності англійського дієслова у структурно-семантичному аспекті / Г. Г. Левун, Н. С. Левчик, О. Л. Журкова // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ, 2023. – Вип. № 5 (11). – С. 169-179. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-5(11)-169-179
 5. Левчик Н. С. Проблема усвідомленого батьківства в США, Великій Британії та Україні в умовах сучасних викликів: порівняльний аналіз / Н. С. Левчик // Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : тези доповідей ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (16–17 листопада 2023 року, м. Лубни). – Полтава ; Лубни ; Миргород, 2023. – C. 14-17
 6. Городицька Ю. П. Формування у майбутніх вчителів англійської мови лінгвокраїнознавчої компетентності із використанням кейс-методу / Ю. П. Городицька ; наук. кер. Н. С. Левчик // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 33-35
 7. Бих І. О. BASIC PRINCIPLES OF COMMUNICATIVE TEACHING APPROACH / І. О. Бих ; наук. кер. Н. С. Левчик // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 17-18
 8. Kikinezhdi O. M. OVERCOMING STRESS BY UKRAINIAN STUDENTS IN THE CONDITIONS OF WAR THROUGH VOLUNTEERING / O. M. Kikinezhdi, N. M. Savelyuk, N. S. Levchyk // Theoretical and empirical scientific research: concept and trends : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference (Oxford, June 23, 2023). – Oxford ; Vinnytsia : P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2023. – P. 231-233. DOI : 10.36074/logos-23.06.2023.63
 9. Бірбан М. І. PECULIARITIES OF THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE GRAMMATICAL COMPETENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS / М. І. Бірбан ; наук. кер. Н. С. Левчик // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 19-20
 10. Мельник Д. О. THE ROLE OF GRAMMAR COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING / Д. Мельник ; наук. кер. Н. С. Левчик // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 90-92

2022 рік

 1. Левчик Н. Соціо-афективні стратегії навчання англійської мови у ЗВО / Н. Левчик, Л. Терлецька, К. Зайцева // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 55. – Том 2. – С. 111-116. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4863/55-2-17
 2. Ladyka O.Technology Consumption as a Tool for Fostering Learner Autonomy / O. Ladyka, N. Levchyk // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 186-188.

2021 рік

 1. Кравець В. П. Проблема створення недискримінаційного безпечного освітнього середовища в Новій українській школі / В. П. Кравець, Г. Я. Жирська, Н. С. Левчик // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7th International scientific and practical conference (April 1-3, 2021). – Kyoto : CPN Publishing Group, 2021. – P. 608–613.
 2. The problem of formation of the ecological and mental environment in the educational space of ukraine: today's challenges / O. М. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, N. S. Levchyk, O. V. Sampara  // International scientific publication Innovation around us ‘2021 : Series Conference proceedings SWorld-Bul (March 9 -10 , 2021). – Svishtov, Bulgaria : SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics, 2021. – P. 72–75.
 3. Innovative Teaching Technologies as a Way to Increase Students' Competitiveness / O. M. Galynska, N. V. Shkoliar, Z. I. Dziubata // INternational journal of education and information technologies. – 2021. – Vol. 15. – P. 215–226. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000703163700005

2020 рік

 1. Levchyk N. American intensive parenting style and its influence on parenthood in Ukraine / N. Levchyk // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 91-93.

2019 рік

 1. Бабій Л. Б. Pleasure of Reading : навчально-методичний посібник з домашнього читання Pleasure of Reading для студентів мовних спеціальностей факультету іноземних мов / Л. Б. Бабій, Н. С. Левчик, М. Б. Нацюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 112 с.
 2. Ladyka O.V. Phraseological units of terminological character in english popular science texts in economics / O. V. Ladyka, N. S. Levchyk // Science, research, development : monografia pokonferencyjna. Philology, sociology and culturology (Zakopane, 29.12.2019 - 30.12.2019). – Warszawa, 2019. – № 24. – P. 10–16.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах