1Шановні користувачі бібліотеки!


2

Ми пропонуємо Вам ознайомитися з літературою, яка надійшла до читального залу суспільної літератури за весняно-літній період. Виставка містить наукові, навчальні та публіцистичні видання з різних галузей знань, тож кожен читач зможе підібрати для себе корисне та цікаве!

 

 

 

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ СУСПІЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 3

   Велика війна 1914–1918: витоки, характер, наслідки : монографія / за ред. С. Трояна. Київ : Кондор, 2018. 536 с.


   Колективна монографія – п’ята із серії наукових праць з історії світових воєн, підготовлених українськими істориками, міжнародниками, політологами під науковою редакцією доктора історичних наук, професора С.С.Трояна, присвячена 100-річчю завершення Першої світової війни. Авторські дослідження у вигляді окремих змістовно і тематично пов’язаних розділів акцентують увагу на складних і часто суперечливих проблемах витоків, характеру і наслідків Великої війни 1914–1918 рр. Наукові розвідки охопили широке коло теоретико-концептуальних, політичних і міжнародних питань досліджуваного періоду.

11

   Історія цивілізації. Україна. Т. 1 : Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е - ІХ ст.) / Н. С. Абашина, М. Ю. Відейко, О. В. Гопкало [та ін.] ; упоряд. М. Відейко. – Харків : Фоліо, 2019. – 586 с.

 

   На сторінках цього видання постають два тисячоліття історії на теренах сучасної України. Книга поділена на дві частини: перша охоплює період від Х до ІІІ ст. н. е., друга від ІІІ ст. до ІХ ст. Зміст книги було розроблено з метою залучення до її написання широкого кола фахівців, які найкраще дослідили та розуміються на окремих питаннях. Під однією обкладинкою зібрані відомості про мову, релігію, міфологію, технічні досягнення, економіку, мистецтво та військову справу давніх часів. Книга містить чимало унікальної інформації, результати новітніх досліджень, деякі розділи стали першими ластівками у висвітленні певних тем у такому обсязі.

   Видання доповнене багатим ілюстративним матеріалом, розраховане на широке коло читачів. 

 4

   Кодекс законів про працю: актуальна судова практика, базові законодавчі та нормативно-правові акти / упор: В.В. Власенко, В.І. Лебідь, О.В. Ліщу. - Київ : Алерта, 2019. - 250 с.

 

   Метою підготовки збірника є систематизація інформації, яка може бути корисною для формування правової позиції у судових суперечках, належного оформлення трудових відносин, зокрема при підготовці трудових договорів, наказів, рішень одноособових або колегіальних органів управління роботодавця, визначенні предмету доказування та джерел отримання інформації, що може бути використана як докази законності правової позиції.
   Збірник містить рішення Європейського суду з прав людини, Конституційного суду України, Верховного Суду, судів першої та апеляційної інстанцій, базові законодавчі та нормативно-правові акти України та ратифіковані Україною міжнародні нормативно-правові акти, тому може бути корисним не тільки юристам-практикам, працівникам кадрових підрозділів, а й студентам, які навчаються за спеціальністю «Право» та всіх, хто цікавиться правом.

 5

   Оборський Г. О. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність / Г. О. Оборський, І. М. Чістякова. – Київ : Каравела, 2018. – 232 с.

 

   Підручник підготовлено з урахуванням сучасних стандартів у викладанні правових дисциплін. Теоретичний матеріал відповідає програмі навчального курсу «Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність». Крім загальних питань, у підручнику є рекомендована література і контрольні запитання, які можуть бути використані студентами при підготовці до занять.

 6

   Якубова Л. Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів / Лариса Якубова. – Київ : КЛІО, 2019. – 389 с.

   Унаслідок агресії Росії, яка скористалася найгострішою в новітній історії політичною кризою для активування свого неоімперського проекту, державний суверенітет України у Криму, на частині Донеччини і Луганщини від 2014 р. порушено. Відтоді на фронтах реального військового та віртуального ідеологічного зіткнень розгортається цивілізаційне протистояння українського й російського проектів. У контексті російсько-української гібридної війни, що триває понад п'ять років, кинуто драматичний виклик геополітичній суб'єктності України та самому її існуванню. Українська криза перетворилася на потужний важіль трансформації сучасного світу навіть попри те, що більшість геополітичних важковаговиків досі сприймають її з великою часткою скептицизму. Євразійський геополітичний простір перебуває у процесі масштабної трансформації, що докорінним чином змінить усіх учасників. 

 7

   Сергійчук В. Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда / Володимир Сергійчук. - Київ : ПП Сергійчук М. І., 2013. - 710 с.

 

   У пропонованій книзі - розповіді про вихідців з України, які з початку заснування Санкт-Петербурга брали активну участь не тільки у будівництві міста, а й у створенні його архітектурних ансамблів, збагачували культуру й мистецтво, робили наукові відкриття.

8

   Кримськотатарський національний рух у 1917-1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб / А. Іванець, А. Когут.  Київ : К.І.С., 2019. 448 с.


   У книзі опубліковано архівні документи з літерної справи комуністичних спецслужб «Міллі-Фірка» про історію кримськотатарського національного руху в 1917–1920 рр. Протоколи Курултаю, відомості, зібрані слідчою комісією Кримського Татарського Парламенту весною 1918 р., чекістські переклади кримськотатарських документів та інші свідчення, які розкривають складний перебіг трансформаційних процесів Криму періоду війн та революцій. Документальну частину доповнює історико-аналітичне дослідження про Кримсько-татарський національний рух.

15

    Прищенко С. Основи рекламного дизайну / Світлана Прищенко. Київ : Кондор, 2019. 400 с.


   Авторка розглядає актуальні проблеми сучасного рекламного дизайну як специфічного виду творчої діяльності – процес проектування представлено як синтез соціокультурних, кольоро-графічних і маркетингових аспектів. Проаналізовано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну графіку, проблеми візуалізації рекламних ідей і структуровано арсенал художньо-графічних засобів у сукупності з комп’ютерними технологіями, а фірмовий стиль визначено як комплексну рекламу. Окрему увагу присвячено сприйняттю кольору в рекламних зверненнях і його смисловим інтерпретаціям. Уперше запропоновано естетичні параметри та критерії оцінки рекламної продукції, методичні засади проектування об’єктів рекламного дизайну.

14    Федака С. Історія Закарпаття в персоналіях : нариси / Сергій Федака. – Ужгород : Карпати, 2019. – 248 с.

   У книзі подано історію Закарпаття від кінця IX ст. до наших днів через біографічну призму. Нариси, присвячені керівникам краю, провідним політикам, єпископам та іншим церковним діячам, видатним письменникам і митцям, науковцям і лікарям, дисидентам, частково перекриваючись між собою і взаємно доповнюючись, створюють наскрізну історичну панораму.
 10

   Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями / О. Удод, Я. Верменич, О. Ковалевська, О. Ясь ; упоряд. С. Балащук, Н. Пазюра ; за заг. ред. В. Смолія. НАН України ; Інститут історії України. ‒ Київ : Генеза, 2018. ‒ 288 с.


   Розглядається становлення і конституювання низки субдисциплінарних напрямів ‒ локальної історії, соціальної історії, економічної історії, публічної історії та історії права. Висвітлюються основні періоди, провідні тенденції, домінуючі практики, а також ролі визначних учених у формуванні певного субдисциплінарного сегмента. Аналізуються інтердисциплінарні й міждисциплінарні трансфери, концептуальні пропозиції, дослідницькі стратегії, пізнавальні ситуації та понятійний апарат.

16    Інтелектуальна власність та авторське право : навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / І. М. Чістякова, І. Б. Кривдіна, Д. В. Буряк [та ін.] ; Одеський національний політехнічний університет. – Київ : Каравела, 2019. – 204 с.
13

   Сергійчук В. Як нас морили голодом. 1921-1926, 1932-1933, 1946-1947 / Володимир Сергійчук. 3-тє вид., доповн. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006. – 392 с.

 

   На основі невідомих до недавнього часу документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу у XX ст. через штучні голодомори, організовані більшовицькою владою. Уперше в одному дослідженні мовою документів розповідається про голодомори 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років. Крім того, наводяться документи про спробу комуністичного режиму приховати перед світом правду про голод в Україні і розповідається про зусилля українців у діаспорі, які домагалися визнати цю трагедію геноцидом українського народу.

12

   Міфи про Голодомор / автор тексту Віктор Брехуненко ; Національний музей Голодомору-геноциду. Дрогобич : Коло, 2020. 68 с.

 

12

   Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні (стаття 33 мовами) / Рафаель Лемкін ; ред. Р. Сербін ; упоряд. О. Стасюк. Київ : Мельник М., 2020. 256 с.


   Це доповнене перевидання публікації 6 офіційними мовами ООН та 27 іншими мовами знаменитої доповіді Рафаеля Лемкіна про геноцид української нації, вчинений комуністичним режимом. Книгу відкриває вступне слово від Національного музею Голодомору-геноциду та Інституту дослідження Голодомору. До статті додано текст Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, історичний вступ професора Романа Сербина і фотографію професора Рафаеля Лемкіна в товаристві ключових дипломатів ООН, які активно підтримали проект Конвенції про Геноцид.

17

    Гавриленко І. М. Соціальний розвиток : навчальний посібник / І. М. Гавриленко, М. П. Недюха, Ю. І. Яковенко. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 580 с.

 

   Навчальний посібник пропонує розгляд актуальних як з теоретичної, так і практичної точок зору питань, проблем і суперечностей соціального розвитку, теоретико-правового регулювання соціальних відносин. Особливу увагу автори приділяють пошукові об’єктивних і суб’єктивних передумов керованого (підконтрольного суспільству) розвитку, у тому числі відповідно до сутності української національної ідеї. Викладено проблематику правової ідеології в її змістовних і функціональних характеристиках. Згідно із вищезазначеним запропоновано теоретичні засади дослідження та методику викладання. Навчальний посібник призначений для забезпечення потреб навчального процесу у процесі викладання дисциплін соціально-поведінкових спеціальностей вищих навчальних закладів України.

19

   Десятничук І. О. Історія південних і західних слов′ян від найдавніших часів до кінця ХVIII століття / І. О. Десятничук. - Київ : Кондор, 2018. - 156 с.

 

   У посібнику висвітлено історію становлення та розвитку південної та західної гілок слов’ян у середньовіччя та ранній новий час. Показано особливості політичної, соціально-економічної та етнокультурної історії поляків, чехів, сербів, хорватів, словенців, болгар та вкорінення традиційних суспільних структур, що визначило поступове перетворення регіону Центрально-Східної Європи на периферію європейського Заходу.
   З огляду на виняткове географічне розташування та можливість акумулювати кращі надбання Заходу і Сходу особливу увагу приділено процесам державотворення, ролі слов’янських держав на міжнародній арені, внеску слов’янських народів до скарбниці європейської та світової культури.
   Змістове наповнення посібника структуроване за тематично-хронологічним принципом з урахуванням загальних тенденцій та специфіки у розвитку слов’ян у зазначеному хронотопі.
   Посібник адресований викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією Центрально-Східної Європи.

18

   Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : хрестоматія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Андрущенко, Т. І. Андрущенко, Н. Б. Адаменко [та ін.] ; за заг. ред. Г. І. Волинки ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Каравела, 2019. – 464 с.

 

   Хрестоматія доповнює зміст посібника для студентів бакалаврату “Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи / За ред. Г. І. Волинки”. До хрестоматії включені фрагменти з творів класиків світової філософії. Тексти підібрані і згруповані відповідно до програмних тем, висвітлених у посібнику. Для полегшення їхнього опрацювання хрестоматія включає предметний покажчик.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які освоюють кваліфікаційний рівень бакалавра.

20

   Гула Р. В. Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях : навчальний посібник / Р. В. Гула, І. Г. Передерій, Л. І. Дерев'янко. – Київ : Каравела, 2019. – 262 с.

 

   У посібнику у вигляді схем подано матеріал, необхідний для вивчення дисциплін «Історія зарубіжної культури», «Культурологія», «Світова культура та мистецтво». Розкрито зміст усіх теоретичних аспектів виникнення та розвитку культури, важливу роль відведено парадигмальному підходу до розуміння культурного контексту історичного поступу. Видання рекомендовано для студентів спеціальностей галузей знань «Культура і мистецтво», «Гуманітарні науки», а також тих, хто цікавиться теорією та історією культури.

21

   Хрящевська Л. М. Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Хрящевська. – Миколаїв : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 220 с.

 

   У посібнику досліджуються взаємозв’язки етнологічних наукових центрів із європейським науковим середовищем. Праці українських етнологів, а також методологічні принципи, на які вони спиралися, розглядаються у контексті розвитку світової етнологічної думки. Виділено наукові школи в українській етнології другої половини XIX ст. – 20-х pp. XX ст. Навчальний посібник складається з лекційних, семінарських занять, рекомендованої літератури за темами лекцій і практичних занять, творчих завдань теоретичного і практичного характеру, завдань для модульного контролю, контрольних запитань і завдань для підсумкового контролю. Посібник дає змогу перевірити свої знання за допомогою запитань, тестів і завдань. Доступність та логічність викладу, чіткий понятійний апарат сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу з дисципліни «Українська етнологія в європейському контексті», що відповідає навчальній програмі.
   Навчальний посібник побудований за стандартами кредитно-трансферної системи навчання. Для студентів гуманітарних факультетів і вузів.

 


 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах