0

Пропонуємо ознайомитись із новинками, які надійшли в читальний зал філологічної літератури та видань іноземними мовами.

 

 

 

 

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИДАНЬ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

 

32

   Демченко Н. І. Калинова моя Україна. Соціокультурна змістова лінія на уроках української мови в 9 класі / Н. І. Демченко, Л. О. Сидоренко. – Харків : Основа, 2020. – 156 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу").

 

   Пропонований збірник текстів і завдань соціокультурної змістової лінії з української мови «Калинова моя Україна» (9 клас) складено відповідно до навчальної програми. Подані тексти вчитель може використати як дидактичний матеріал. Завдання відповідають віковим особливостям дев’ятикласників. Збірник пройшов апробацію в педагогічній практиці вчителів, структурований з урахуванням особистісно орієнтованого підходу до навчання, є засобом опанування національних, загальнолюдських культурних і духовних цінностей.

36    Коваленко К. Література. Дидактика + гра. 6 клас / Катерина Коваленко. – Київ : Перше вересня, 2020. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
85

   Космеда Т. Семантика й прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис / Т. Космеда, О. Олексенко, І. Павлова. – Харків : Харківське-історико-філологічне товариство, 2019. – 308 с.


   Монографія присвячена розгляду окремих аспектів теорії і практики дис-курслінгвістики, теорії мовної особистості, психолінгвістики. Увагу сфокусовано на визначенні специфіки функціювання дискурсивних слів і виразів у різних видах українського дискурсу, зокрема побутового, наукового, художнього (драматургічного й поетичного) у проекції на мовлення вишуканих мовних особистостей, у мовному просторі урбанолекту. На матеріалі аналізу поетичного мовлення поетів-шістдесятників докладно схарактеризовано роль форм числівника та займенника в їхньому дискурсі, ідіостилі, актуалізовано гіпотезу щодо визначення психотипу поетів-шістдесятників залежно від особливостей використання ними числівникових і займенникових форм.

   Рекомендовано мовознавцям, літературознавцям, лінгвокультурологам, пси-холіпгвістам і всім тим, хто цікавиться українською лінгвокультурою.

28

   Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 7-ме вид., стереотипне. – Київ : Каравела, 2019. – 352 с.


   У навчальному посібнику розкривається зміст мови, як суспільного явища, описані основні її функції, показано місце української мови серед інших мов світу. Перший розділ присвячено українській мові професійного спілкування. В наступних розкрито лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови. В розділі 6 - Документ як основний вид писемного ділового мовлення.

22

   Омельчук С. Сучасна українська лінгводидактика : норми в термінології і мовна практика фахівців : монографія / Сергій Омельчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 356 с.


   У монографії визначено тенденції в розвиткові української лінгводидактики початку ХХІ ст., проаналізовано лінгводидактичну термінологію з лексико-семантичного, граматичного і стилістичного поглядів. Теоретичне й прикладне значення має узагальнення мовних традицій й дотримання літературних норм у сучасній фаховій термінології. Описано типові порушення, властиві науковому текстові лінгводидактичного спрямування, й запропоновано нормативні відповідники, а також схарактеризовано мовне оформлення сертифікаційних робіт з української мови у форматі ЗНО.

   Для лінгводидактів, мовознавців, докторантів, аспірантів, магістрів-філологів, учителів-словесників, а також фахівців з інших наук.

25

   Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 224 с.


   У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення. У пропонованому посібнику представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців. Посібник розрахований на студентів нефілологічних вищих і середніх навчальних закладів, працівників державних установ і організацій та усіх, хто бажає краще оволодіти державною мовою.

33    Подоляк О. Українська мова. Дидактика + гра. 6 клас  / Олександр Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
24    Сабадош І. В. Українські назви рослин : історія, етимологія : монографія / І. В. Сабадош. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. – 1032 с.
26     Струганець Л. Українська мова в національному телеефірі: моніторинг реалізації комунікативних ознак : монографія / Л. Струганець, О. Ленько ; ТНПУ імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 120 с.
27

   Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 5-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2019. – 640 с.

 

   Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі. Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого. Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні. 

30    Aleksieiev Y. History of Ukraine : textbook / Y. Aleksieiev ; Yuriy Aleksieiev. – Third edition, supplemented. – Kyiv : Caravela, 2019. – 224 p.
29    Andreichuk N. Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice : textbook / N. Andreichuk, O. Babelyk. – Kherson : Helvetica, 2019. – 236 p.
35    Biological and Bioorganical chemistry : teaching textbook / A. A. Mardashko, L. M. Mironovych, G. F. Stepanov, O. V. Storchilo. – Kyiv : Caravela, 2017. – 240 p.
34    Pysmenna O. International Tourism in Topics : English–Ukrainian–Russian Dictionary / O. Pysmenna. – Educational edition. – Kyiv : Caravela, 2019. – 320 p.
31    Research activities. Patent. Intellectual Property : tutorial for students of non-legal professions / G. Vorobyova, I. Chistyakova, I. Kryvdina [et al.] ; Ministry of Education and of Ukraine Odessa National Polytechnic University. – Kyev : Caravela, 2017. – 116 p.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах