Web of Science ResearcherID: I-7385-2018

Mehko

 

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Мешко Г. М. Формування психотерапевтичної позиції майбутніх учителів як основи педагогічної взаємодії в інклюзивному освітньому середовищі / Г. М. Мешко, О. І. Мешко// Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 122–125.
 2. Педагогічна практика : методичні рекомендації з питань організації і проведення / уклад. : Г. М. Мешко, З. І. Удич, І. М. Нестайко, Г. М. Груць. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.
 3. Meshko H.M. Research of professional responsibility of students of technical specialities by means of information and communication technologies / H. M. Meshko, N. V. Habrusieva, A. A. Kryskov // Journal of Physics: Conference Series : 12th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2020, 15-17 October 2020. – 2021. – Vol. 1840, issue 1. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103501852&origin=resultslist
 4. Developing digital competence of teachers of Humanitarian disciplines in the conditions of COVID-19 quarantine measures / I. Trubavina, S. Dotsenko, O. Naboka [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 12th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2020, 15-17 October 2020. – 2021. – Vol. 1840, issue 1. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103480694&origin=resultslist

2020 рік

 1. Мешко Г. М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів як предмет наукового аналізу / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 102104.
 2. Мешко Г. Ґендерні виміри відповідального ставлення майбутніх учителів до професійного здоров’я / Г. Мешко, О. Мешко // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 214215.
 3. Meshko H. Scientific-methodologial foundations of future teachers’ health culture forming / H. Meshko, O. Meshko // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. – P. 112125.
 4. Мешко Г. Управління розвитком аутопсихологічної компетентності вчителів у закладі загальної середньої освіти / Г. Мешко, О. Мешко // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 178-193. – URL. : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16323
 5. Мешко Г. Професійні цінності майбутніх учителів у координатах сталого розвитку суспільства / Г. Мешко, О. Мешко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 97-99.
 6. Мешко Г. Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я майбутніх учителів /  Г. Мешко, О. Мешко, І. Трубавіна // Polish Science Journal. – Warsaw : Sp. z o. o. “iScience”, 2020. – Is. 10 (31).  – P. 59-66.
 7. Meshko H. Formation of Acmesynergetic Position of Future Heads of General Secondary Education Institutions / H. Meshko, O. Meshko // Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2020) : Workshop on Social Research : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference (May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana ; Slovenia : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 115-116.
 8. Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers / H. Meshko, O. Meshko, N. Drobyk, O. Mikheienko // Environmental, Technological, Social and Economic Matters : the International Conference on Sustainable Futures(ICSF 2020) : E3S Web of Conferences (Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – 2020. – Vol. 166. – P. 1-8. – URL. :  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610023
 9. Мешко Г. М. Формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2020. – Вип. 2(47). – С. 100-104. – URL. : https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.100-104
 10. Meshko H. Prevention of bullying in secondary schools / H. Meshko, O. Meshko // Social work and education. – Ternopil-Aberdeen, 2020. – Vol. 7, n. 4. – P. 524-534.
 11. Мешко Г. М. Формування саногенного мислення як технологія забезпечення професійного здоров’я майбутніх учителів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. – Вип. 46. – С. 104-111.
 12. Мешко Г. М. Попередження професійного вигорання вчителів у закладі загальної середньої освіти: управлінський вимір / Г. М. Мешко, Л. М. Диня // Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-26 вересня 2020 року). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2020. – С. 29-32.

2019 рік

 1. Мешко Г. М. Антистресові саногенні психотехнології в координатах підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності / Г. М. Мешко, О. І. Мешко  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон, 2019. – Вип. 41. – С. 112119.
 2. Meshko H. М. Psycho-pedagogical training as means of forming the autopsychological competency of the future teachers/ H. М. Meshko, О. І. Meshko // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference (May 24, 2019, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana, 2019. – P. 293295.
 3. Meshko H. M. A comprehensive program of future teachers' training for the preservation and strengthening of professional health / H. M Meshko, O. I. Meshko // Modern World tendencies in the development of science: collective monograph. – London, 2019. – Vol. 2. – P. 58–72. 
 4. Мешко Г. М. Формування професійної стресостійкості майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської підготовки / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 вересня 2019 р.). – Херсон, 2019. – Ч. 1. – С. 102–106.
 5. Мешко Г. Формування професійної стресостійкості майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської підготовки / Г. Мешко, О. Мешко // Humanitarium. – 2019. – Т. 43, Вип. 1. – С. 103–112.
 6. Meshko H. Technology of formation of psychologically safe educational environment in institution of general secondary education / H. Meshko, O. Meshko, H. Meshko, M. Chorniy // Modern technologies in the education system : series of monographs faculty of architecture, civil engineering and applied arts : monograph 26. – Katowice, 2019. – S. 113–121.
 7. Мешко Г. М. Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 154163.
 8. Мешко Г. М. Управління процесом формування психологічно безпечного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 53–58.
 9. Мешко Г. І. Актуалізація духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів у вимірах підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г. І. Мешко, О. І. Мешко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 292–296.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах