Web of Science ResearcherID:I-7581-2018

Adamska

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Федор Н. До проблеми визначення інтернет-залежності у вітчизняній і зарубіжній психології / Н. Федор ; наук. кер. З. Адамська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 25-27
 2. Адамська З. Методи фасилітації у підготовці майбутніх психологів / З. Адамська // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 37-42
 3. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія конфлікту та практична медіація» (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / ред. кол. : З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, Г. М. Свідерська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 78 с.
 4. Коцюк Н. Психологічні особливості прояву тривожності у молодших школярів / Н. Коцюк ; наук. кер. З. Адамська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 74-79
 5. Осипкіна І. Психологічні чинники конфліктів серед працівників ДСНС / І. Осипкіна ; наук. кер. З. Адамська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 83-87
 6. Цюман Т. Психологія безпеки та захищеності освітян: практики стійкості / Т. Цюман, З. Адамська // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С.280-284
 7. Орищук М. Соціально-психологічні чинники конфліктності серед інспекторів муніципальної варти / М. Орищук ; наук. кер. З. Адамська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 74-79
 8. Formation of sustainable development competencies in Ukrainian English for specific purposes students / H. Chaikovska, I. Levchyk, Z. Adamska [et al.] // International Journal of Sustainability in Higher Education : Emerald Publishing, 2023. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Романів Т. Особливості прояву маніпулятивної поведінки у студентському віці / Т. Романів ; наук. кер. З. Адамська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 14-17
 2. Адамська З. М. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 78 с.
 3. Радчук Г. Психологічні особливості впровадження дистанційного навчання студентів / Г. Радчук, З. Адамська, В. Олексюк // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Львів, 2022. – Вип. 12. – С. 107–114. DOI : https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.12
 4. Цюман Т. Психологічні умови резильєнтності педагога в період воєнного стану / Т. Цюман, О. Нагула, З. Адамська // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2022. № 38 (2). С. 83-89. DOI : https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3813
 5. The Impact of Metacognitive Reading Strategies on Master Students’ EFL Reading Proficiency and Academic Achievement / I. Levchyk et al. // Acta Paedagogica Vilnensia. – Vilnius, 2022. – Vol. 48. – P. 26-46. DOI : https://doi.org/10.15388/ActPaed.2022.48.2

2021 рік

 1. Адамська З. Методи фасилітації у дистанційній освіті майбутніх психологів / З. Адамська // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : «Швидкодрук», 2021. – C. 9-15.
 2. Internal Factors of Development of Psychological Readiness for Professional Activities in Cynologist Officers / H. Radchuka, A. Afanasiev, D. Sofiian [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2021. – Vol. 9, Issue 1. – P. 107–112. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105774404&origin=resultslist
 3. Psychological analysis of paradigms of development of modern higher education / H. Radchuk, Z. Adamska, S. Chopyk [et al.] // society integration education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28 th-29th, 2021). – 2021. – Vol. I – P. 513-523. – P. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000832413900043

2020 рік

 1. Адамська З. М. Вчитель як фасилітатор особистісного розвитку учня в сучасній українській школі / З. М. Адамська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 137-139.
 2. Адамська З. Фасилітація як чинник професійно-особистісного саморозвитку майбутнього фахівця в синергетичному просторі вищої освіти / З. Адамська // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників ІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 5-12.
 3. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – 2-е вид., розшир. і доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 214 с.

2019 рік
 1. Адамська З. М. Cоціально-психологічний тренінг як фасилітативне середовище для розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога / З. М. Адамська // Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2019 р. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 17–21 .
 2. Adamska Z. Addressing development of facilitative approach in Ukrainian education system / Z. Adamska, H. Radchuk, M. Oliynyk // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 9–17.
 3. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів / Г. К. Радчук, З. М. Адамська, Г. М. Свідерська [et al.] // Psychological Journal: Scientific Review.  Kyiv, 2019. – Vol. 5, Issue 11. – P. 22-33.
 4. Радчук Г. Особистісна готовність викладачів вищої школи до діалогізації освітнього процесу / Г. Радчук, З. Адамська // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Т. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 122130.
 5. Radchuk H. Features of authenticity development in future psychologists / H. Radchuk, Z. Adamska, M. Oliynyk // Revista romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2019. – Vol. 11, issue 3. – P. 213–223.
 6. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]