Web of Science ResearcherID: I-7949-2-18

Barna I M

 Кандидат географічних наук

Доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Герасимчук В. Аналіз громадських слухань на прикладі реєстраційної справи філії «Кременецьке лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» / В. Герасимчук ; наук. кер. І. Барна // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – Вип. 42. – С. 22-23
 2. Талпаш О. Громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану / О. Талпаш ; наук. кер. І. Барна // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – Вип. 42. – С. 25-26
 3. Куца І. Особливості проведення громадських слухань з оцінки впливу на довкілля та оформлення їх протоколу на період дії воєнного стану / І. Куца ; наук. кер. І. Барна // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – Вип. 42. – С. 23-25

2023 рік

 1. Томчишин А. Аналіз стану питної води централізованого водопостачання міста Тернопіль / А. Томчишин ; наук. кер. І. Барна // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 44-46
 2. Бицюра Л. Встановлення закономірностей формування та хімічного складу стічних вод молокопереробного підприємства Західного регіону / Л. Бицюра, Ю. Сеник, І. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 71-81. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.9
 3. Барна І. М. Геоекологічні особливості природокористування Калуської територіальної громади / І. М. Барна, О. Б. Забігайло // Scientific review of the actual events, achievements and problems: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference ( December 01.12.2023). – Berlin: International Center of Scientific Research, 2023. – P. 146-150.
 4. Барна І. До питання балансу між екологічним та економічним у енергозбереженні / І. Барна // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 15-20
 5. Лупиніс О.Екологічне виховання у школі / О. Лупиніс ; наук. кер. І. Барна // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 43-44
 6. Вольніченко Т. В. Забезпечення екологічної безпеки на підприємствах / Т. В. Вольніченко, І. М. Барна // Охорона довкілля : Збірник наукових статей XІХ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (27 жовтня 2023 року). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – С. 35-37.
 7. Барна І. М. Ключові позиції законопроєкту 8410 «Про внесення змін до закону України «Про оцінку впливу на довкілля» / І. М. Барна // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 9-15
 8. Барна І. М. Методи гідроекологічних вимірювань : для студентів освітньої програми «Гідрологія» спеціальності 103 Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки денної та заочної форми навчання / І. М. Барна, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 110 с.
 9. Барна І. М. Міні- та мікрогідроелектростанції з позиції децентралізації загальної енергетичної системи / І. М. Барна // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 84-87
 10. Барна І. Оцінка впливу на довкілля: аналіз викликів воєнного стану / І. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 233-240. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.25
 11. Барна І. М. Практична реалізація принципів оцінки впливу на довкілля / І. М. Барна // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 159-163

2022 рік

 1. Барна І. Аналіз паводкового режиму р. Дністер (у межах Івано- Франківської та Тернопільської областей) / І. Барна, О. Софінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 35-41. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.5
 2. Барна І. Інструменти системного аналізу для оцінки стану водних об’єктів /  І. Барна // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 105–107.
 3. Барна І. М. Мала гідроенергетика як запорука енергонезалежності / І. М.Барна // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. – С.11-18.
 4. Барна І. М. Методи гідроекологічних вимірювань : лекційний курс / І. М. Барна, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ, 2022. – 84 с.
 5. Барна І. М. Методи гідроекологічних вимірювань : практикум : для студентів освітньої програми «Гідрологія» спеціальності 103 Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки денної та заочної форми навчання / І. М. Барна. – Тернопіль : ТНПУ, 2022. – 42 с.
 6. Барна І. М. Оцінка впливу на довкілля як превентивний механізм забезпечення сталого природокористування / І. М.Барна // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 листопада 2022 року). – Полтава, 2022. – С. 210-212
 7. Барна І. Підвищення річної температури повітря як індикатор кліматичних змін на території Тернопільської області / І. Барна, О. Софінська // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. №6 (вип. 6). – С. 4-9
 8. Барна І. Регіональні тренди глобальної зміни клімату на території  території Тернопільської області / І. М.Барна, С. Софінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 43-50.
 9. Барна І. М. Стан атмосфери через призму її метеорологічного потенціалу на прикладі м. Тернопіль / І. М. Барна // Актуальні питання науки, освіти та технологій в сучасних умовах : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 квітня 2022 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2022. – С. 51-53

2021 рік

 1. Барна І. М. Використання гідропотенціалу малих річок як крок доекологічності та енергонезалежності / І. М. Барна // Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 11 листопада, 2021). – Полтава : Полтавський держ. аграрний ун-т, 2021. – С. 46-48.
 2. Барна І. М. Громадськість на сторожі екологічної безпеки у процедурі оцінки впливу на довклля / І. М. Барна // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 223-225.
 3.  Барна І. М. Засоби діагностики якості знань з дисципліни «Системний наліз якості навколишнього середовища» : другого (магістерського) рівня вищої освіти / І. М. Барна. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 44 с.
 4. Барна І. Концепт оцінки впливу на довкілля через призму системного аналізу / І. М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 15-23
 5.  Барна І. М. Основи екології : навчальна дисципліна «Людина і навколишнє середовище» : навчальний посібник / І. М. Барна. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 100 с.
 6. Грицак Л. Р. Системний підхід до вирішення проблеми відновлення популяцій рідкісних високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, І. М. Барна, Н. М. Дробик  // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів : матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпро, Україна, 06-07 жовтня 2021 р.). – Дніпро : ІППЕ НАН України, 2021. – С. 86-88.

2020 рік

 1. Барна І. М. Динаміка метеорологічного потенціалу стійкості атмосфери у м. Тернополі впродовж 2010-2020 рр. / І. М. Барна, Л. Р. Грабар // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 8–18.
 2. Барна І. Коефіцієнт метеорологічного потенціалу стійкості атмосфери у межах м. Тернополя за 2010-2020 рр. / І. Барна, Л. Грабар // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 8-12.
 3. Барна І. М. Методи вимірювання і моніторинг навколишнього середовища : навчально-методичний посібник / І. М. Барна, Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 60 с.
 4. Барна І.М. Методи аналізу і контролю природного середовища: електронний навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 50 с.
 5. Барна І. Польське населення на території Тернопільської області, охопленої переписами населення 1900 та 1921 років / І. Барна // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Т. 48, n. 1. – С. 16-24.
 6. Барна І. М. Стійкість атмосфери та сучасні кліматичні тренди / І. М. Грицак // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 14–23.
 7. Грицак Л. Сучасні концепції збереження видів рослин в умовах in situ та ex situ / Л. Грицак, І. Барна, Н. Дробик // Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження», присвяченої 30-річчю природного заповідника «Медобори» (Гримайлів, 20-21 серпня 2020 р.). — Тернопіль, 2020. — С. 108–114
 8. Barna І. The use of information and communication technologies in training ecology students / I. Barna, L. Hrytsak, H. Henseruk //  The International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) : E3S Web of Conferences( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7. URL. : https://www.scopus.com
 9. Features of Utilization Information and Communication Technology in the Process of Teaching the “Environmental Impact Assessment” Course / I. M. Barna, L. R. Hrytsak, H. R. Henseruk, S. H. Lytvynova // AET 2020: proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 332–345.

 2019 рік

 1. Барна І. М. Екологічна практика на виробництві як складова підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Екологія» / І. М. Барна // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 15–17.
 2. Барна І. М. ОВД як механізм забезпечення екологічної безпеки / І. М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 217225.
 3. Barna I. Global climate changes in the context of their influence on the stability of the atmosphere / I. Barna  // Experience of the past, practice of the future‖ : proceedings of XXXХVIII Internationalscientific conference (New York, april 6, 2019). – Morrisville, 2019. – P. 75–81.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]