Web of Science ResearcherID: I-9760-2018

BodnarO

 Доктор педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

ORCID

GoogleАкадемія

Web of science

Scopus

RecearchGate

 

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Боднар О. Аналіз досвіду вдосконалення управлінської практики магістрів спеціальності 073 менеджмент на перехресті викликів: карантину та воєнного стану / О. Боднар // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 71-74
 2. Боднар О. Проєктування інклюзивного компоненту в річному плані роботи закладу дошкільної освіти в умовах автономії / О. Боднар, І. Сопрун // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 21-26
 3. Боднар О. Психолого-педагогічний контекст вибору інструментарію уроку англійської мови під час дистанційного навчання / О. Боднар, М. Шкода // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 160-165
 4. Боднар О. Соціальні аспекти виховання учнів закладів освіти / О. Боднар, А. Хомащук // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 54-56
 5. Боднар О. Структура побудови адаптивного менеджменту в закладі освіти / О. Боднар, О. Винничук // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 2‐го Міжнародного наукового форуму (07–08 лютого 2023 року). – Київ ; Харків ; Запоріжжя, 2023. – С. 114-116
 6. Bodnar D.I. A truncation error bound for branched continued fractions of the special form on subsets of angular domains / D.I.Bodnar, O.S. Bodnar, I.B. Bilanyk // Carpathian Mathematical Publications : Precarpathian National University, 2023. – Vol. 15, іssue 2. – P. 437 - 448. – URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Боднар О. С. Адаптивний компонент експертно-консультативної діяльності центру професійного розвитку / О. С. Боднар, Г. Д. Василенко // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 3-ої Міжнародної наукової літньої онлайн-школи (05.07-06.07.2022). – Київ ; Харків : ГО «ШАУСПС», 2022. – Вип. 2(5). – С. 14-17
 2. Боднар О. С. Інструменти формування керівника закладу освіти як конкурентоспроможного елітного менеджера / О. С. Боднар // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 37–41.
 3. Боднар О. С. Структура навчального контенту з адаптивного менеджменту для педагогів закладу освіти / О. С. Боднар, О. Т. Винничук // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 1-го Міжнародного наукового форуму (7-8 лютого 2022 року). – Київ ; Харків, 2022. – Вип. 1 (4). – С. 190–192.
 4. Боднар О. Специфіка делегування повноважень із використанням концепції кайдзен у закладі загальної середньої освіти / О. Боднар, Г. Груць, М. Вуйцік // Педагогічний менеджмент. – 2022. – № 3 (204). – С. 20–28.

2021 рік

 1.  Боднар О. С. Врахування концепцій адаптивного менеджменту у підготовці майбутнього керівника закладу освіти / О. С. Боднар, О. Т. Винничук  // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів 6-го Всеукраїнського наукового форуму з міжнародною участю (5-6 лютого 2021 року). – Харків : Мачулин, 2021. – Вип. 3. – С.121–122.
 2. Боднар О. Менеджмент персоналу закладу загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник /  О. С. Боднар. – Тернопіль : Крок, 2021. – 380 с. 
 3.  Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційної (магістерської) роботи : для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування / Уклад. О. С. Боднар, Г. М. Мешко, В. М. Чайка. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2021. – 56 с.
 4. Боднар О. С. Прийняття рішень в управлінні процесом профілактики і протидії булінгу / О. С. Боднар, Ю. Марусіна // Інноваційні практики наукової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 8–11 грудня 2021 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – С. 48–50.
 5. Управлінська практика : навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності 073 Менеджмент / О. С. Боднар, В. М. Чайка, Г. М. Мешко. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2021. – 50 с.
 6. Боднар О. Функції управління закладом загальної середньої освіти в умовах змін / О. Боднар, О. Горішна // Імідж сучасного педагога. – 2021. №6 (201). – С. 5–10.
 7. Боднар О. С. Формування іміджу закладу освіти засобами маркетингу / О. С. Боднар, С. В. Озерчук // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності : матеріали VІІ Всеукраїнської (з іноземною участю) науково-практичної конференції (18 листопада 2021 року, м. Херсон). – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2021. – Ч. І. – С. 25–28.
 8. Bodnar O. Development of autonomy of educational institution in the conditions of changes / O. Bodnar, O. Horishna // Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2021. International scientific conference. (11-12 November, 2021). – Svishtov ; Bulgaria : SWorld in conjunction with D.A. Tsenov Academy of Economics, 2021. – P. 52–56.
 9. Bodnar O. Change management in an inclusive environment / O. Bodnar, О. Horishna // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 214–217.
 10. Conceptual essence of change of management models in the educational environment: theory and practice / O. Bodnar,  M. Boyko, O. Horishna [et al] // Applied Linguistics Research Journal. – 2021. – № 5 (8). – С. 25–35.
 11. Bodnar O. Organization of a distance education with masters : successes and problems / O. Bodnar // Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World : Proceedings of the II International Education Forum (January 24, 2021). – Kyiv : Association for Promotion of Education and Science Globalization spacetime, 2021. – P. 41–42.

2020 рік

 1. Боднар О. Механізми подолання опору змінам у закладах загальної середньої освіти / О. Боднар, О. Горішна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 180–189.
 2. Боднар О. С. Системні характеристики процесу планування у структурі діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / О. С. Боднар //Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 5-19.
 3. Боднар О. С. Структура самооцінювання проєктної діяльності у контексті адаптивного менеджменту / О. С. Боднар, О. В. Івасів // Імідж сучасного педагога. –Полтава, 2020. –Вип. 2 (191). –С. 9-14.
 4. Bodnar O. S. On the convergence of multidimensional s-fractions with independent variables / O. S. Bodnar, R. I. Dmytryshyn, S. V. Sharyn // Carpathian Mathematical Publications. – 2020. – Vol. 12, іssue 2. – P. 353-359. – URL. : https://www.scopus.com
 5. The Monte Carlo Type Method of Attack on the RSA Cryptosystem / M. Wojtowicz, D. Bodnar, R. Shevchuk, O. Bodnar [et al.] // Advanced computer information technologies ACIT’2020 : 10th International Conference Proceedings (September 16-18, 2020, Deggendorf, Germany). – Deggendorf, 2020. – P. 755–758. – URL. : https://www.scopus.com

 2019 рік

 1. Боднар O. Механізми неперервного розвитку eправлінської компетентності керівника заклад середньої освіти / О. Боднар //  Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2019, м. Луцьк). – Луцьк : Волинський ІППО, 2019. – С.146147.
 2.  Боднар О. Специфіка розвитку експертно-консультативної діяльності в умовах модернізації освіти / О. Боднар, О. Івасів // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. – Львів, 2019. –Вип. 34. –С. 313.
 3. Боднар O. Управління адаптацією молодого педагога у закладі загальної середньої освіти / О. Боднар // Післядипломна освіта Дніпропетровщини: історія та виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (17 грудня 2019 року, м. Дніпро). – Дніпро : КВНЗ Дніпровська академія неперервної освіти, 2019. –С. 3134.
 4. Боднар О. С. Формування оцінювальної компетентності у майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури / О. С. Боднар // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня). –Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. –С. 67.
 5.  Боднар О. Філософські аспекти та аксіологічний вимір аналітики в управлінні закладом освіти / О. Боднар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 квітня 2019 р., м. Тернопіль). –Тернопіль : ТНПУ ім.і В. Гнатюка, 2019. –С. 3233.
 6. Bodnar О. La structure de l'activité du projet / O. Bodnar, O. Ivasiv // Langues, science set pratiques : actes du 3e colloque international francophone en Ukraine (3-4 october 2019, Odessa). –Одеса : Гельветика,2019. – С. 2931.
 7. Bodnar O. Modelling and assessment of risk in pedagogical projects / O. Bodnar, O. Ivasiv // Zeszyty naukowe wyższej szkoły bankowej w Poznaniu. – 2019. – T. 85, № 2. – S. 53–65.
 8. Bashutska O. Modeling the impact of social transfers on the inequality of income distribution in society / O. Bashutska, L. Buiak,  M. Shynkaryk,  O. Bodnar // Strategies, models and technologies of economic systems management :  6th International conference SMTESM-2019 (october 4-6, 2019 in Khmelnytskyi). –2019. –Vol. 95. –P. 341344.
 9. Zaťko J. Модернізовані функції керівника закладу освіти у контексті цивілізаційних викликів  / J. Zaťko, О. С. Боднар // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 р. м. Тернопіль). –Тернопіль : Крок, 2019. –С. 3339.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації