I-7408-2018

corp

Доктор педагогічних наук, професор
Завідувач кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 
 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)
2019 рік
 1. Гевко І. В. Комп'ютерні технології в освіті : теорія і методика : навчально-методичний посібник для студентів 015.10 Професійна освіта. (Комп'ютерні технології) / І. В. Гевко, О. І. Потапчук, П. І. Коляса. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 158 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання курсових : для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга, О. І. Потапчук, В. І. Рак,  Б. В. Струганець.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 36 с.
 3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 015.10 професійна освіта. Комп'ютерні технології освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / уклад. : І. В. Гевко., І. Б. Луцик., О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.
 4. Охорона праці в закладах освіти : методичні рекомендації для студ. пед. закладів / І. В. Гевко, І. Й. Бочар, Т. П. Сорока [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 74 с.
 5. Нevko I. Information technologies in education: opportunities and negative consequences / I. Нevko // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 1. – P. 69–77. – URL.: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6473.
 6. Гевко І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній концепції дистанційного навчання / І. Гевко, О. Невмержицька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал.  Дрогобич, 2019. – № 2 (169). – С. 41–45.
 7. Гевко І. В. Питання менеджменту в сучасній освіті / І. В. Гевко, В. В. Борисов // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2019.  Вип. 1.  С. 193–200.
 8. Гевко І. В. Вплив інформаційних компетенцій на підготовку майбутнього фахівця / І. В. Гевко, О. М. Торубара // Вісник національного педагогічного університету «Ченігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (157).  С. 28–33.
 9. Гевко І. В. Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку / І. В. Гевко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2019. – № 1(64).  С. 52–58.
 10. Гевко І. Методика навчання комп’ютерної графіки студентів закладів вищої освіти / І. Гевко, П. Коляса // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170). – С. 6–12.
 11. Гевко І. В. Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій засобами 3–D моделювання / І. В. Гевко // Вісник національного педагогічного університету «Ченігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (158).  С. 203–211.
 12. Гевко І. Ілюстративна і когнітивна функції комп’ютерної графіки в освітньому процесі / І. Гевко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2019.  № 3 (66).  С. 59–65.
 13. Нevko I. V. Teacher professionalism is the basis of quality student preparation / I. V. Нevko // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 6. – P. 556–561. – URL.: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7500.
 14.  Нevko I. V. Innovative technologies in the educational process / I. V. Hevko, I. B. Lutsyk // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 9. – P. 708–714. – URL.: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7509.
 15. Hevko I.  Information and educational technologies in the educational process in institutions of higher education / I. Hevko, O. Potapchuk // Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects : monograph 24. – Katowicach : Wyższej Szkoły Technicznej, 2019. – Р. 163–170.
 16. Hevko I. Problems and prospects of development of informatization оf higher education / I. Hevko, O. Potapchuk, P. Kolyiasa // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. – Part 1. – P. 169-181.
 17. Гевко І. Особливості застосування хмарних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців професійної освіти / І. Гевко, О. Потапчук // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, (м. Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 16 травня. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 93–94.
 18. Petryshchev A. Studying the physicalchemical transformations at resourcesaving reduction melting of chrome-nickelcontaining metallurgical waste / A.Petryshchev, D. Milko, V. Borysov [et al.] // Eastern-european journal of enterprise technologies: materials science. – Kharkiv, 2019. – Vol 2, n. 12 (98). – P. 59–64.
 19. Yavorska V. V. Features of application of information technologies in modern tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych [et al.] // Journal of geology. Series : Geology, Geography. – Dnepropetrovsk, 2019. – Vol. 28, n. 3. – P. 591-599.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах