Web of Science ResearcherID: I-7601-2018

Gruc width=

 

Кандидат педагогічних наук
Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Груць Г. М. Безпечне освітнє середовище як фактор успішної пізнавальної діяльності студентів / Г. М. Груць // Безпечне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення в умовах воєнного і повоєнного часу : збірник наукових статей, тез доповідей та інших матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (01 березня 2024 р.). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2024. – С. 109-113

2023 рік

 1. Груць Г. М. Булінг як ризик психологічної безпеки освітнього середовища / Г. М. Груць // Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 130-134
 2. Груць Г. Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій та креативності як аксіологічний ресурс модернізації університетської освіти / Г. Груць // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 349-354
 3. Груць Г. М. Духовно-моральне виховання студентів педагогічних спеціальностей / Г. Груць // Ціннісні орієнтири сучасної освіти в умовах сьогодення крізь призму Української Хартії вільної людини (27 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 105-110.
 4. Груць Г. Застосування кейс-методу в навчанні студентів закладів вищої педагогічної освіти / Г. Груць // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 27-32
 5. Груць Г. М. Методика організації наукових досліджень : (для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми "Управління навчальним закладом" денної та заочної форм навчання / Г. М. Груць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В Гнатюка, 2023. – 30 с.
 6. Груць Г. М. Методологічний апарат наукового дослідження у сфері концептуалізації педагогічних знань / Г. М. Груць, О. Т. Винничук // Актуальні питання у сучасній науці. Сер.Педагогіка, Сер. Право, Сер. Економіка, Сер. Державне управління, Сер. Техніка, Сер. Історія та археологія. – Київ, 2023. – № 11(17). – С. 843-856. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)-843-856
 7. Груць Г. М. Методичні рекомендації з підготовки, написання та оформлення курсових робіт з педагогіки / Г. М. Груць, _[укладач]. – Вид. 4-те, виправлене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В Гнатюка, 2023. – 54 с.
 8. Груць Г. Формування культурологічної компетенції студентів в умовах інклюзивної освіти / Г. Груць // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 96-100
 9. Orap M. Economic attitudes as a component of economic socialization of Ukrainian youth / M. Orap, N. Savelyuk, Y. Kalba, H. Hruts // Youth Voice : Inequality, Informational Warfare, Fakes and Self-Regulation in Education and Upbringing of Youth, 2023. – Vol. II. – P. 88-97.

2022 рік

 1. Груць Г. М. Використання аксіологічного підходу для управління організаційною поведінкою персоналу в адаптивному аспекті / Г. М. Груць, В. Король // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 3-ої Міжнародної наукової літньої онлайн-школи (05.07-06.07.2022). – Київ ; Харків : ГО «ШАУСПС», 2022. – Вип. 2(5). – С. 40-42
 2. Груць Г. До проблеми обґрунтування актуальності науково-педагогічного дослідження / Г. Груць // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. – С. 153–156.
 3. Груць Г. М. Моральний аспект науково-технічного прогресу / Г. М. Груць // Філософські виміри техніки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів (1-2 грудня 2022 р.). – Тернопіль : ТНТУ, 2022. – С. 41-42
 4. Груць Г. Особливості організації інклюзивного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти / Г. Груць // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 60–62.
 5. Груць Г. М. Особливості управлінської культури викладача сучасного закладу вищої освіти / Г. М. Груць // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 1-го Міжнародного наукового форуму (7-8 лютого 2022 року). – Київ ; Харків, 2022. – Вип. 1 (4). – С. 207-210.
 6. Груць Г. М. Особливості професійного розвитку особистості // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 80–85.
 7. Боднар О. Специфіка делегування повноважень із використанням концепції кайдзен у закладі загальної середньої освіти / О. Боднар, Г. Груць, М. Вуйцік // Педагогічний менеджмент. – 2022. – № 3 (204). – С. 20–28.
 8. Груць Г. М. Розвиток духовних цінностей студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Г. М. Груць // Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української Хартії вільної людини : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2022. – С. 158–167.
 9. Груць Г. Трансформація традиційних цінностей студентів у нових історичних умовах / Г. М. Груць // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 368–370.
 10. Груць Г. Ціннісні орієнтири університетської освіти / Г. Груць // Освітній процес у вищій школі та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (EHEA) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 4 – 5 травня 2022 року). – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2022. – С. 64–68.

2021 рік

 1. Груць Г. М. Інклюзивна культура як фактор розвитку полікультурної освіти в Україні / Г. М. Груць // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 63–66.
 2. Педагогічна практика : методичні рекомендації з питань організації і проведення / уклад. : Г. М. Мешко, З. І. Удич, І. М. Нестайко, Г. М. Груць. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.
 3. Hruts H. M.The role of pedagogical disciplines in the spiritual self-actualization of student youth / H. M. Hruts, O. P. Plavutska, N. I. Zakordonets // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 32, т 1. – С. 184–187.
 4. Груць Г. Релігійно-духовні цінності як умотивовані потреби розвитку особистості студентів: історичний аспект / Г. Груць // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 35, т. 2. – С. 238–247.
 5. Груць Г. М. Формування світоглядної культури студентів / Г. М. Груць // Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький : Піскова М. А., 2021. – С. 38-41.
 6. Груць Г. М. Фахова мобільність як засада особистісного розвитку педагога / Г. М. Груць // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С.149–153.
 7. Груць Г. М. Ціннісно-смислові основи сучасного освітнього процесу: постановка проблеми / Г. М. Груць // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 214–218.

2020 рік

 1. Груць Г. М. Особистість і професійна компетентність педагога в сучасній освіті / Г. М. Груць // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 6-9.
 2. Груць Г. Ґендерна рівність як умова духовного, культурного та інтелектуального розвитку українського суспільства у поглядах Софії Русової / Г. Груць //Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 19-22.
 3. Груць Г. М. Управлінська культура керівника закладу загальної середньої освіти: шляхи формування / Г. М. Груць // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 207-221.
 4. Груць Г. Любов як головна цінність формування особистості студентів / Г. Груць // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 89-92.

 2019 рік

 1. Груць Г. М. Формування управлінської культури керівника закладу освіти / Г. М. Груць // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : міжнародний форум управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 177–183.
 2. Груць Г. М. Розвиток духовної культури вчителя як складової його професійної культури / Г. М. Груць // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня). – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. – С. 102–1046.
 3. Груць Г. Вплив психоаналітичного напрямку в освіті на розвиток духовної культури особистості / Г. Груць // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 255–266.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]