Web of Science ResearcherID: I-7864-2018

gavrushok

 

Кандидат географічних наук

Викладач кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Сивий М. Відслонення в с. Нагіряни (Подністер’я) як по тенційний геосайт / М. Сивий, Б. Гавришок // Геотуризм: практика і досвід : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 жовтня 2022, Львів). – Львів : Каменяр, 2022. – C. 56-58
 2. Гавришок Б. Б. Геопросторові особливості використання земель лісового фонду заповідника «Медобори» та прилеглих лісництв / Б. Б. Гавришок, О. М. Варакута // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 157–162.
 3. Гавришок Б. Історико-географічні аспекти землекористування Буського лісгоспу / Б. Гавришок, О. Варакута // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 26–27.
 4. Гавришок Б. Лісогосподарське землекористування Буського лісгоспу: історико-географічні особливості та сучасний стан / Б. Гавришок, М. Сивий, Н. Лісова [та ін]. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 185–195.
 5. Мінерально-сировинні ресурси Тернопільщини: сучасний стан освоєння, перспективи / М. Сивий, В. Кітура, Б. Гавришок, Т. Кітура. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 248 с.
 6. Заблоцький Б. Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації / Б. Заблоцький, Б. Гавришок, П. Дем’янчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 76-83. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.10
 7. Варакута О. М. Реалізація краєзнавчого принципу засобами навчальних екскурсій з географії / О. М. Варакута, Б. Б. Гавришок // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 156–160.
 8. Гавришок Б. Б. Ретроспективно-географічні особливості освоєння Подільських Товтр в археологічний період / Б. Б. Гавришок, М. Я. Сивий // Modern directions of scientific research development : Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference (May 18-20, 2022). Chicago : BoScience Publisher, 2022. P. 291-298
 9. Варакута О. Туристично-краєзнавча робота в школі як засіб формування географічних компетентностей учнів / О. Варакута, Б. Гавришок // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського) : матеріали наукової конференції (м. Тернопіль, 6 вересні 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 80-84
 10. Syvyi M. Economic and Geographical Typification of Mineral Resources of the Podolsk Region / M. Syvyi, S. Hulyk, P. Demyanchuk, B. Havryshok // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 5. – P. 74-93
 11. Retrospective and geographical features of forestry use of lands in Podilski Tovtry / B. Havryshok, N. Lisova, M. Syvyj [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (Kryvyi Rih, 24 May 2022 through 27 May 2022). – 2022. – Vol. 1049, Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com
 12. Syvyj M. Resource Potential of Сonstruction Sands of Podillya (Ukraine) / M. Syvyi, B. Havryshok,  P. Demyanchuk, N. Lisova // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 2. – P. 22-34

2021 рік

 1. Гавришок Б. Белігеративні ландшафти в Подільських Товтрах / Б. Гавришок, Н. Лісова // Культурний ландшафт як географічний феномен : матеріали міжнародної наукової конференції (23–25 вересня, 2021). – Чернівці : Чернівецький національний університет., 2021. – С. 45-46.
 2. Гуменюк Г. Б. Факторний аналіз: використання у біологічних дослідженнях / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, Б. Б. Гавришок, А. В. Станіславчук // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : ІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів (2-3 грудня, 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 76-78.
 3. Lisova N. O. Ecological and historical analysis of the fliora og the Kremenets mountains national natural park / N. O. Lisova, M. Ya. Syvyj, B. B. Havryshok // Prospects for Earth exploration: current state and rational use of resources : International scientific conference (December 28–29, 2021. Lublin, the Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 11-14. – DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-183-1-3
 4. The natural protection of aquifers of the ternopil oblast (Ukraine) / M. Syvyj, O. Dovhanyk, N. Lisova [et al.] // 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM (Albena16 August 2021 through 22 August 2021). 2021. Vol. 21, Issue 5.1. P. 249-257. URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Гавришок  Б. Особливості лісогосподарського землекористування на території Опілля в межах Тернопільської області / Б. Гавришок, Н. Жайворонко // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 178–184.
 2. Дем’янчук П. М. Слово про вчителя, наставника і колегу (до 70-річчя від дня народження професора Мирослава Яковича Сивого) / П. М. Дем’янчук, С. В. Гулик, Б. Б. Заблоцький, Б. Б. Гавришок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 227–229.
 3. Заблоцький Б. В. Сільське господарство / Б. В. Заблоцький, Б. Б. Гавришок // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 90–153.
 4. Гулик С. В. Історія дослідження ґрунтового покриву ; Характеристика головних типів ґрунтів / С. В. Гулик, Б. Б. Гавришок // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 265–277, 284.
 5. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.: посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 2 : Азія / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред: М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 376 с.
 6. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.:посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1 : Європа / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред. М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 392 с.
 7. Питуляк М. Р. Лісові ресурси та лісокористування / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, Б. Б. Гавришок // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 326–343.

 2019 рік

 1. Lisova N. O. Eco-labeling of food / Lisova N. O., Havryshok B. B. // Development of socio-economic systems in a global competitive environment : II International Scientific Conference , May 24th, 2019. – Le Mans, 2019. – P. 154-157.
 2. Lisova N. Natural reserved areas as objects for the formation of environmentally competent society / Lisova N., Havryshok B. // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 76–79.
 3. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. – 2019. – Vol. 35, Issue 4. – P. 526.  URL. : https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000504824100001

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації