Web of Science ResearcherID: F-2685-2016

Gorihna

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Слозанська, Г. Безперервний професійний розвиток педагогів закладів спеціальної та інклюзивної освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти / Г. Слозанська, О. Пежинська, Н. Горішна // Ввічливість. Humanitas : науковий журнал. – Луцьк : Гельветика, 2023. – Вип. 3. – С. 157-166. DOI : https://doi. org/10.32782/humanitas/2023.3.21
 2. Горішна Н. М. Законодавчі аспекти соціальної реабілітації дітей з інвалідністю: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н. М. Горішна, Ж. В. Петрочко, О. Ю. Столярик // Інклюзія і суспільство : науковий журнал. Кам’янець-Подільський : Гельветика, 2023. – Вип. 2. – С. 19-27. DOI : https://doi.org/10.32782/2787-5137-2023-2-3
 3. Горішна Н. М. Комплексний підхід при наданні соціально-реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю: аналіз міжнародних документів / Н. М. Горішна, Ж. В. Петрочко // Human problems and ways to solve them : The VI International Scientific and Practical Conference (October 23-25, 2023). – Rome, 2023. – P. 151-156
 4. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» спеціалізацією «Логопедія» / В. А. Поліщук, Г. І. Слозанська, Н. М. Горішна [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 50 с.
 5. Горішна Н. М. Логопедичні послуги в Україні у час війни: результати крос-секційного дослідження / Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська // Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Запоріжжя, 22 лист. 2023 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. – С. 50-52
 6. Штанькевич З. С. Особливості лексико-граматичної складової мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення / Н. М. Горішна ; наук. кер. Н. М. Горішна // Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 25 квітня 2023 р.). – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2023. – С. 302-305
 7. Карпяк О. П. Особливості сприймання і розуміння усного мовлення дітьми молодшого шкільного віку з розладами спектра аутизму / О. П. Карпяк ; наук. кер. Н. М. Горішна // Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 25 квітня 2023 р.). – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2023. – С. 145-148
 8. Горішна Н. Підготовка педагогів до навчання дітей з особливими освітніми потребами і травматичним досвідом війни: виклики та можливості / Н. Горішна, Г. Слозанська // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 82-85
 9. Слозанська Г. Роль освіти впродовж життя у підготовці фахівців спеціальної та інклюзивної освіти / Г. Слозанська, Н. Горішна // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 86-90
 10. Слозанська Г. Соціальна підтримка ветеранів/ветераном російсько-української війни та членів їхніх сімей у воєнний та повоєнний час / Г. І. Слозанська, Н. М. Горішна, Д. Бибик [та ін.] // Social Work and Education. – Vol. 10. – No. 1. – P. 47-62. DOI : 10.25128/2520-6230.23.1.5
 11. Горішна Н. Соціальні навички в дітей з розладами аутистичного спектру: підходи до розвитку / Н. Горішна // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 27 квітня 2023 р.). – Вінниця, 2023. – Вип. 5.
 12. Горішна Н. М. Стратегії навчання дітей з розладами аутистичного спектра в умовах інклюзивного освітнього середовища / Н. М. Горішна // Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 25 квітня 2023 р.) – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2023. – С. 83-85

2022 рік

 1. Слозанська Г. Навчання впродовж життя у підготовці та перепідготовці фахівців спеціальної та інклюзивної освіти / Г. Слозанська, Н. Горішна // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 161-164.
 2. Горішна Н. М. Організація інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектру: особливості та шляхи вдосконалення / Н. М. Горішна // Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. – C. 164-211.
 3. Ленцик І. Б. Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативних навичок дітей молодшого підліткового віку з інтелектуальними порушеннями / І. Б. Ленцик ; наук. кер. Н. М. Горішна // Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської інтернет-конференції (м. Житомир, 10 жовтня 2022 р.). – Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2022. – С. 156-159
 4. Ломінська М. Я. Сутність і значення фізичного розвитку для ефективного функціонування дітей з особливими освітніми потребами / М. Я. Ломінська ; наук. кер. Н. М. Горішна // Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської інтернет-конференції (м. Житомир, 10 жовтня 2022 р.). – Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2022. – С.159-161
 5. Горішна Н. М. Сутність поняття «соціальні навички» та їх вплив на соціальну компетентність дітей з особливими освітніми потребами / Н. М. Горішна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 40-47. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.5
 6. Horishna N. M. Typology of social skills and their impairments in children with autism spectrum disorders / N. M. Horishna // Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology”. 2022. – Vol. 8. – No. 3. – P. 33-38. DOI : 10.52534/msu-pp.8(3).2022.33-38

2021 рік

 1. Горішна Н. М. Інклюзивна освіта в Україні: виклики та завдання / Н. М. Горішна // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 342–345.
 2.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи : для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта / уклад. : Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська, О. Л. Главацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 47 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи : для здобувачів виої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 Спеціальна освіта / уклад. Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 49 с.
 4. Горішна Н. М. Методичні рекомендації до проведення практик : для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 Спеціальна освіта / уклад.Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 44 с.
 5. Горішна Н. Порушення інтелектуального розвитку у дітей: підходи до діагностики / Н. Горішна, О. Майчук // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, n. 4. – P. 528–539.
 6. Горішна Н. М. Стратегії навчання дітей з особливими освітніми потребами: аналіз зарубіжного досвіду / Н. М. Горішна // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 120–123.
 7. Горішна Н. М. Сучасний стан і потенційні можливості використання МКФ-ДП в інклюзивній освіті України / Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська // Науковий журнал Хортицької національної академії. Сер. Педагогіка.Соціальна робота. – 2021. – Вип. 1(4). – С. 97–109. 
 8. Слозанська Г. Функціонування закладів інституційного догляду та їх негативний вплив на вихованців / Г. Слозанська, Н. Горішна // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, n. 1. – P. 19–41.
 9. Conceptual essence of change of management models in the educational environment: theory and practice / O. Bodnar,  M. Boyko, O. Horishna [et al] // Applied Linguistics Research Journal. – 2021. – № 5 (8). – С. 25–35.

2020 рік

 1. Горішна Н. М. Інклюзивна освіта: підходи до розуміння та виклики розвитку / Н. М. Горішна // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2020. – Т. 6 (162). – С. 23-29.
 2. Боднар О. Механізми подолання опору змінам у закладах загальної середньої освіти / О. Боднар, О. Горішна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 180–189.
 3. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 "спеціальна освіта" / уклад.: Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська. – Тернопіль, 2020. – 47 с.
 4. Слозанська Г. І. Соціальна робота в умовах глобалізації / Г. І. Слозанська, Горішна Н. М. // Actual aspects of development in the context of globalization : abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (Florence, Italy, 23-24 March 2020). – Florence ; Italy, 2020. – P. 276-278.
 5. Slozanska H. Community Social Work in Ukraine: towards the Development of New Practice Models / H. Slozanska, N. Horishna, L. Romanovska // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. – Vilnius, 2020. – Т. 20. – С. 53-66.
 6. Горішна Н. Розвиток категорії інклюзивна освіта у філософсько-освітніх концепціях та сучасному науковому дискурсі / Н. Горішна // Social Work and Education. – 2020. – Vol. 7, n. 1. – P. 65–75.

 2019 рік

 1. Slozanska H. The modern state of social workers’ training in ukrainian higher educational institutions to work in the territorial communities / H. Slozanska, N. Horishna, O. Pryshlyak // Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J : Paedagogia-psychologia. – Poland, 2019. – Vol. 32, n. 1. – P. 123–135.
 2. Horishna N. The nature and peculiarities of integrated social services implementation in Ukraine / N. Horishna // Social work and education. – Ternopil, 2019. – Vol. 6, n. 2. – P. 133–143.
 3. Горішна Н. Сімейно-орієнтований підхід до надання соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю / Н. Горішна // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 116 с. – C. 24–25.
 4. Horishna N. Exploring the leadership skills of pre-service social work students: implications for social work education / N. Horishna, H. Slozanska, O. Soroka [et al.] // Problems of education in the 21st century. – 2019. – Vol. 77. n. 5. – P. 598– 615. –URL.: https://www.scopus.com
 5. Горішна Н. М. Вплив децентралізації на розвиток інклюзивної освіти в об'єднаних територіальних громадах / Н. М. Горішна // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". –  Хмельницький :  ХІСТ, 2019. – № 18. – С. 30–34.
 6. Горішна Н. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дітей з особливими освітніми потребами: переваги та обмеження / Н. М. Горішна // Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2019 р.). – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2019. – С. 27–39.
 7. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 130 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації