Web of Science ResearcherID: I-7585-2018

goncharovska

Кандидат психологічних наук

Викладач кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Гончаровська Г. Діалогізація навчального процесу в контексті підготовки майбутніх психологів до консультаційної діяльності в соціальній сфері / Г. Гончаровська // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 225-241
 2. Гончаровська Г. Інноваційні технології сучасної освіти для сенсомоторного розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами / Г. Гончаровська, Л. Беднарчук // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 32-37
 3. Хориняк В. Особливості психокорекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами / В. Хориняк ; наук. кер. Г. Гончаровська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 45-49
 4. Пшебильська Т. Психологічні особливості емоційного інтелекту молодших школярів: емпіричний вимір / Т. Пшебильська ; наук. кер. Г. Гончаровська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 49-53
 5. Беднарчук Л. Сенсомоторний розвиток дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами / Л. Бендарчук ; наук. кер. Г. Гончаровська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 22-26
 6. Гончаровська Г. Соціально-психологічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в центрах медичної реабілітації / Г. Гончаровська, В. Хориняк // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 294-300
 7. Чіп Р. Професійна підготовка психологів у контексті психологічної реабілітаційної практики / Р. Чіп, Г. Гончаровська, О. Кормило // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 46-49
 8. Гончаровська Г. Чинники розвитку емоційного інтелекту молодших школярів / Г. Гончаровська, Т. Пшебильська // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 428-433

2022 рік

 1. Чіп Р. Ґендерна проблематика у професійній підготовці майбутніх психологів / Р. Чіп, О. Кормило, Г. Гончаровська // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. – Київ : Національний авіаційний університет. – 2022. – №2. – С. 874-879. DOI 10.18372/2786-5487.1.16681
 2. Гончаровська Г. Ф. Освітні технології формування професійної готовності здобувачів вищої освіти до надання консультаційних послуг / Г. Ф. Гончаровська, О. М. Кормило, Р. С. Чіп // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Психологія. – Ужгород, 2022. – Вип. 3. – С. 45-49. DOI : https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.9
 3. Кормило О. Особливості стресостійкості та вибір копінг-стратегій старшими підлітками / О. Кормило, Р. Чіп, Г. Гончаровська // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Львів, 2022. – Вип. 12. – С. 68–78. DOI : https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.8
 4. Адамська З. М. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 78 с.
 5. Гончаровська Г. Ф. Психологічні особливості готовності майбутніх психологів до консультаційної діяльності / Г. Ф. Гончаровська, Т. Андрійчук // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 76–80.
 6. Чіп Р. С. Психологічні особливості розвитку особистісної ідентичності підлітків / Р. С. Чіп, О. М. Кормило, Г. Ф. Гончаровська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Психологія. – Ужгород, 2022. – Вип. 1. – С. 126-130. DOI : https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.1.24
 7. Formation of Moral Self-Consciousness in Adolescents in the Process of Psychological Counselling / I. ALIEKSIEIEVA, N. BIHUN, I. CHUKHRII [et al.] //  Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2022. – Vol.13, Issue 1. – P. 207-219. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000820125900004 ; https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/313
 8. Neuropsychological Means of Developing Emotional Intelligence in Children / Y. Chystovska, O. Babiak, H. Honcharovska [et al.] // Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2022. – Vol.13, Issue 2. – P. 152-165. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823277700009 ; https://doi.org/10.18662/brain/13.2/337

2021 рік

 1. Гончаровська Г. Психологічні особливості типових способів поведінки в конфлікті у старших підлітків / Г. Гончаровська // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – C. 74–80.
 2. Гончаровська Г. Ф. Особливості використання сучасних технологій в інклюзивному середовищі / Г. Ф. Гончаровська , О. Р. Мартиняк, У. І. Цимбала // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 52–56.
 3. Чіп Р. С. Проблема ґендерної ідентичності зростаючої особистості у контексті психології конфлікту / Р. С. Чіп, Г. Ф. Гончаровська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 461–463.
 4. Гончаровська Г. Ф. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник для викладачів та студентів спеціальності 053 "Психологія", 016 "Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта)". – Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2021. – 143 с.

 2019 рік

 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [et al.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 416 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]