Web of Science ResearcherID: AAD-3997-2022

Gurska

 

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Лабораторний практикум з методики навчання біології та основ здоров’я : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Ч. 2 / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 92 с.
 2. Жирська Г. Я. Методика навчання біології : лабораторні заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 98 с.
 3.  Педагогічна практика (виробнича) : робочий зошит : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.

2022 рік

 1. Біоетичне спрямування біологічної підготовки студентів медичного коледжу / А. В. Степанюк [та ін.] // Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 12-13 жовтня 2022 р.). – Рівне: КЗВО «Рівненська медична академія», 2022. – С. 398-403
 2. Перун Г. Ф. Використання інтерактивної дошки у процесі вивчення навчальних предметів природничої галузі в закладах загальної середньої освіти / Г. Ф. Перун, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. C. 90-93
 3. Дослідження якості змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти на другому рівні вищої освіти / Н. Дробик, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук [та ін.] // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 50-56
 4. Жирська Г. Я. Загальна методика навчання природничих дисциплін : лабораторні заняття для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Г. Я. Жирська. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 64 с.
 5. Барна Л. С. Підготовка майбутніх вчителів біології та основ здоров’я до створення здоров’язбережувального освітнього середовища у новій українській школі / Л. С. Барна, А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали четвертого міжнародного симпозіуму. – Київ : Алатон, 2022. – Вип. 4. – С. 7-9.
 6.  Пізнаємо природу : підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти / Л. Мідак, Н. Фоменко, В. Гайда [et al.] ; наук. ред. Г. Жирська. – Тернопіль : Астон, 2022. – 272 с.
 7. Жирська Г. Я. Реалізація наскрізних змістових ліній навчального предмета біології у формуванні ключових компетентностей учнів основної школи / Г. Я. Жирська, Т. А. Росовський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 169–172.
 8. Жирська Г. Я.  Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх учителів до дистанційного навчання учнів природничо-математичним дисциплінам / Г. Я. Жирська, О. В. фонарюк, К. Ф. Чуб // Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). – 2022. – № 11(13). – С.297-310. – Doi.org/10.52058/2786-5274-2022-11(13)-297-310
 9. Жирська Г. Формування готовності педагогів до застосування інноваційних технологій навчання здобувачів закладів фахової передвищої освіти / Г. Жирська, С. Метельська // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18 листопада 2022 року): збірник наук праць. – Переяслав, 2022. – Вип. 82. – С. 35-38.
 10. Степанюк А. В. Формування загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління як умова впровадження Української Харт ії вільної людини / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська // Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2022 року). – Тернопіль, 2022. – С. 404-408.
 11. Жирська Г. Я. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів з вивчення курсів природничої освітньої галузі в адаптивному циклі Нової української школи / Г. Я. Жирська, Н. В. Джердж // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 316–319.
 12. Stepanyuk A. Future biology teachers training for professional activity on the basis of sustainable development / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, T. Olendr // 3 rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 16-17, 2022. – SHS Web of Conferences. – Volume 142 (2022). – P. 1-8. DOI : https://doi.org/10.1051/shsconf/202214203004

2021 рік

 1. Жирська Г. Академічна мобільність як засіб підвищення якості підготовки майбутнього учителя природничих наук / Г. Я. Жирська, Н. Міщук, Л. Барна, А. Степанюк // Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору : міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Львів, 26 – 27 листопада 2021 р.). – Львів : Національний ун-т «Львівська політехніка», 2021. – С. 233-236.
 2. Кікінежді О. М. Ґендерна культура як складова еколого-валеологічної культури майбутнього педагога / О. М. Кікінежді, Г. Я. Жирська // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 22‒23 квітня 2021 р.). – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 87.
 3. Жирська Г. Я. Застосування інтерактивних технологій навчання як засіб реалізації ціннісного компонента біологічної освіти / Г. Я. Жирська, Ю. А.Пастух // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 149–152.
 4. Степанюк А. В. Інтеграція змісту природничої освіти майбутніх учителів як провідний напрям її розвитку / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна  // Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 24 – 25 листопада 2021 р.). – Умань, 2021. – С. 242-245.
 5. Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у природничій освітній галузі / А .В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна.  Тернопіль : Вектор, 2021. 38 с.
 6. Жирська Г. Я. Особливості формування предметних компетентностей старшокласників з природничих наук / Г. Я. Жирська, М. А. Войтович // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 217–220.
 7. Степанюк А. В. Особливості організації та змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти за програмою 014 середня освіта «Природничі науки» / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна  // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 16-25.
 8. Педагогічна практика (виробнича): методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), (Хімія, біологія та здоров’я людини) / А.В.Степанюк, Н. Й.Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С.Барна. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 9. Кравець В. П. Проблема створення недискримінаційного безпечного освітнього середовища в Новій українській школі / В. П. Кравець, Г. Я. Жирська, Н. С. Левчик // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7th International scientific and practical conference (April 1-3, 2021). – Kyoto : CPN Publishing Group, 2021. – P. 608–613.
 10. Жирська Г. Я. Розвиток критичного мислення учнів основної школи у процесі вивчення навчального предмета «Біологія» / Г. Я. Жирська, Д. Н. Романюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 166–169.
 11. Степанюк А. В. Реалізація інтегрованого підходу до проєктування змісту фахової підготовки майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 вересня 2021 р.). – Херсон : ХДУ, 2021. – С. 70-74
 12. Войтович М. А. Розвиток умінь спостерігати та експериментувати як основа формування природничо-наукової компетентності сучасних школярів /  М. А. Войтович, М. І.Балабан, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 46–49.
 13. Пастух Ю. А. Різноманітність інтерактивних технологій навчання як засіб реалізації діяльнісного підходу в біологічній освіті / Ю. А. Пастух, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 114–118.
 14. Жирська Г. Сучасні форми і методи виховання активного та відповідального громадянина: екологічний аспект / Г. Жирська, О. Рокецька, О. Сорока // Управління навчально виховним процесом нової української школи в контексті національно-патріотичного виховання молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (учнів, студентів, магістрантів, аспірантів) (6 квітня 2021 р., м. Полтава). – Полтава : Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка : ПП Астрая, 2021. – С. 95-98.
 15. Кікінежді О. М.  Сімейні цінності родини Рудницьких у громадянському становленні нової генерації українців / О. М. Кікінежді, Г. Я.Жирська, О. В. Сампара // The I International Science Conference on Multidisciplinary Research : Abstracts of I International Scientific and Practical Conference (January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany). – Berlin, 2021. –P. 667–670.
 16. Умови ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти / Л. Барна, А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка") : міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2021 р.). – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2021. – С. 9-11.
 17. Жирська Г. Я. Формування екологічної грамотності учнів основної школи у процесі вивчення біології / Г. Я. Жирська, І. В. Кундік // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 51–54.
 18. Жирська Г. Формування просоціальної особистості у процесі природничо-наукової освіти: ґендерний аспект / Г. Жирська // Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретикометодологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 20-23.
 19. Жирська Г. Я. Формування фахових компетентностей майбутніх учителів природничих наук / Г. Я. Жирська, Є. С. Біла, В. М. Шкіринець // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 39. – С. 38–45.
 20. Жирська Г. Я.  Формування дослідницьких умінь учнів під час вивчення курсів природничої освітньої галузі в адаптивному циклі Нової української школи / Г. Я. Жирська, М. І. Балабан // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 184– 189.
 21. The problem of formation of the ecological and mental environment in the educational space of ukraine: today's challenges / O. М. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, N. S. Levchyk, O. V. Sampara  // International scientific publication Innovation around us ‘2021 : Series Conference proceedings SWorld-Bul (March 9 -10 , 2021). – Svishtov, Bulgaria : SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics, 2021. – P. 72–75.
 22. Creativity and uncertainty tolerance as a resource for the psychological well-being of an individual / YZ. Vasylkevych, PO. Shalnieva, SM. Ryk [et al.] // Revista de la universidad del zulia. – 2021. – Vol.12, Issue 34. – P. 585–603. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000692754400031
 23. Kikinezhdi O. M. The problem of formation of the egalitarian and educational environment for children and youth in Ukraine: experience and prospects / O. M. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (26-27 березня 2021 р., м.Дніпро) – Дніпро : СПД «Охотнік», 2021. – Ч. 1. – С. 216–217.

2020 рік

 1. Голембйовська Л. М. Реалізація діяльнісного підходу до формування природничо-наукової картини світу старшокласників / Л. М. Голембйовська, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 261–264.
 2. Жирська Г. Я. Узагальнення як засіб формування предметних компетентностей старшокласників у процесі вивчення природничих наук / Г. Я. Жирська, Т. М. Дудук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 254–257.
 3. Жирська Г. Я. Партнерство закладів вищої та загальної середньої освіти як засіб професійного росту педагогів / Г. Я. Жирська, О. В. Турчин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 137–140.
 4. Kravets V.  Theory and practice of preparing a future teacher to the new ukrainian school: a gender perspective / V. P. Kravets, O Kikinezhdi, H. Zhyrska // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o, 2020. – P. 21–35.
 5. Міщук Н. Й. Формування медіакомпетентності у процесі професійнометодичної підготовки майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 66–38.
 6. Голембйовська Л. М. Формування природничо-наукової компетентності школярів як усвідомлення природничо-наукової картини світу / Л. М. Голембйовська, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 184–187.
 7. Степанюк А. Співпраця закладів загальної середньої та вищої педагогічної освіти: нові реалії / А. Степанюк, Г. Жирська //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 48–51.
 8. Жирська  Г. Формування ціннісного компонента природничо-наукової компетентності: ґендерний аспект  / Г. Жирська // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 201-203.
 9. Степанюк А. Паритетна взаємодія учасників освітнього процесу як умова створення недискримінаційного еґалітарно-освітнього середовища  / А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 258-260.
 10. Psychology of the Gender-Equitable Environment: Research of Problems / O. M. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, R. S. Chip, Ya. Z. Vasylkevych [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2020. – Vol. 8, n. 3. – P. 538–547. – URL.: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219291448
 11. Кікінежді О. Актуальні питання розвитку ґендерної освіти в Україні / О. Кікінежді, С. Вихор, Г. Жирська // Topical issues of society development in the turbulence conditions : Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference (May 30, 2020). – Bratislava : Publishing House VŠEMvs, 2020. – Р. 57-67. – URL :  http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Conference%20Proceedings_VSEMvs_30.5.2020.pdf
 12. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf
 13. Голояд В. В. Застосування інтерактивного навчання в освітньому процесі з біології: потрібно чи ні? / В. В. Голояд, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 203-205.
 14. Смерека Х. В. Особливості організації ігрової діяльності учнів як засіб підвищення якості біологічної освіти в сучасній школі / Х. В. Смерека, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 222-224.
 15. Бучковська О. А. Peaлiзaцiя здopoв’язбepeжyвaльнoї фyнкцiї навчального предмета «біологія» у сучасній школі / О. А. Бучковська, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 227-229.
 16. Лафета М. В. Використання активних методів і прийомів навчання на уроках біології в основній школі / М. В. Лафета, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 230-232.
 17. Колач О. В. Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення біології в основній школі / О. В. Колач, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 232-235.
 18. Голембйовська Л. М. Методи і засоби формування природничо-наукової картини світу старшокласників / Л. М.Голембйовська, Г. Я. Жирська, В. Й. Пемковський // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 235-238.
 19. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 896 с.
 20. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 976 с.
 21. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 912 с.
 22. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. — Умань, 2020. — С. 74–77.
 23. Бронецька І. І. Розвиток критичного мислення школярів у процесі застосування групових форм роботи з біології / І. І. Бронецька, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — C. 287-290.
 24. Мединська М. М. Реалізація принципу наступності щодо вивчення живої природи у початковій та основній школі / М. М.Мединська, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — C. 282-285.
 25. Степанюк А. В. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.

2019 рік

 1. Боднар М. І. Реалізація діяльнісного підходу у формуванні предметної компетентності з біології учнів основної школи / М. І. Боднар, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 72–75.
 2. Кушнір О. Б. Наступність у формуванні природничо-наукової компетентності учнів початкової та основної школи / О. Б. Кушнір, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 172–176
 3. Жирська Г. Я. Врахування принципу наступності у формуванні поняття "подвійне запліднення" в учнів загальноосвітньої школи / Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 80–84.
 4. Жирська Г. Я. Проектування компетентнісно-орієнтованих завдань з природничих наук у контексті вимог Нової української школи / Г. Я. Жирська, О. М. Вітрук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 173-176.
 5. Шульгач В. А. Реалізація наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» як засіб інтеграції природничо-наукової освіти учнів основної школи / В. А. Шульгач, О. Ю. Боднар, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 176-179.
 6. Бучковська О. Я. Удосконалення навчально-матеріальної бази як засіб якісної підготовки майбутніх учителів біології / О. Я. Бучковська, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 86-88.
 7. Кушнір О. Б. Наступність у формуванні природничо- наукової компетентності учнів початкової та основної школи / О. Б. Кушнір, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (4-5 листопада 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 172–176.
 8. Бондар М. І. Реалізація діяльнісного підходу у формуванні предметної компетентності з біології учнів основної школи / М. І. Бондар, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (4-5 листопада 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 72–75.
 9. Stepanyuk A. V. Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects / A. V. Stepanyuk, N. Y. Mishchuk, H. Ya. Zhyrska [et al.] // Revista ESPACIOS. – France, 2019. – Vol. 40, n. 19. – P. 20.
 10. Stepanyuk A. The use of blended learning in the formation of professional-methodological competence of future natural sciences teachers / A. Stepanyuk, H.  Zhyrska, N. Mishchuk // Modern Technologies in the Education System : monograph 26. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. – Katowicach : Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna, 2019.  – P. 313-332. 
 11.  Жирська Г. Ціннісний підхід до навчання й виховання як основа гуманістичної парадигми в освіті / Г. Жирська // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 170–174.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації