Web of Science ResearcherID: AAD-3997-2022

Gurska

 

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Жирська Г. Застосування групових технологій інтерактивного навчання предметів природничої освітньої галузі в закладах загальної середньої освіти / Г. Жирська, Г. Майстер // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада 2023 року ). – Переяслав, 2023. – Вип. 99. – С. 154-157.
 2. Жирська Г. Я. Конструювання освітньої програми як основи якісної підготовки майбутніх вчителів природничих наук: досвід ТНПУ / Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 259-263
 3. Лабораторний практикум з методики навчання біології та основ здоров’я : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Ч. 2 / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 92 с.
 4. Жирська Г. Я. Методика навчання біології : лабораторні заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 98 с.
 5. Наконечна І. В. Організація формувального оцінювання школярів у процесі вивчення природничих наук в адаптаційному періоді Нової української школи / І. В. Наконечна, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 164-167
 6. Павлик А. П. Особливості формування громадянської компетентності здобувачів освіти під час вивчення природничих наук у сучасних умовах / А. П. Павлик, Г. Я. Жирська // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 118-120
 7. Педагогічна практика (виробнича) здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 8.  Педагогічна практика (виробнича) : робочий зошит : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 9. Пізнаємо природу : підручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів загальної середньої освіти / Л. Мідак, Н. Кокар, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2023. – 256 с.
 10. Кухарчук М. В. Різноманітність форм навчання та особливості вивчення біології у закладах фахової передвищої освіти / М. В. Кухарчук, Г. Я. Жирська // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 83-85
 11. Єднороз І. І. Розвиток критичного мислення здобувачів базової біологічної освіти сучасних ЗЗСО / І. І. Єднороз, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 301-305
 12. Гуменюк Д. Г. Формування комунікативних умінь школярів у процесі вивчення навчального предмета «Біологія» в закладах загальної середньої освіти / Д. Г. Гуменюк, Г. Я. Жирська // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 32-34
 13. Логін М. В. Формування комунікативної компетентності здобувачів під час вивчення біології у закладах загальної середньої освіти / М. В. Логін, Г. Я. Жирська // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів і молодих учених (7 грудня 2023 р., м. Чернігів). – Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2023. – С. 108-109 
 14. Сухомлинова О. В. Формування критичного мислення у студентів: методи та підходи до розвитку аналітичних здібностей / О. В. Сухомлинова, Г. Я. Жирська, І. М. Масло // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). – Київ, 2023. – Вип. № 14(32). – С. 452-467.
 15. BLENDED LEARNING - A NEW EDUCATIONAL PARADIGM / L. Hrytsak, N. Hrytsak, N. Mishchuk [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – HRADEC KRALOVE : MAGNANIMITAS, 2023. – Vol. 13, issue 2. – P. 34-39. URL: https://www.webofscience.com
 16. Stepanyuk A. Changing the worldview orientations of today's youth as a condition for improving the quality of life / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk // Quality of Life in Global and Local Contexts: Values, Innovation, and Multidisciplinary Dimensions : Monograph. – Opole : Publishing House ANS – WSZiA, 2023. – С. 431-443.

2022 рік

 1. Біоетичне спрямування біологічної підготовки студентів медичного коледжу / А. В. Степанюк [та ін.] // Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 12-13 жовтня 2022 р.). – Рівне: КЗВО «Рівненська медична академія», 2022. – С. 398-403
 2. Перун Г. Ф. Використання інтерактивної дошки у процесі вивчення навчальних предметів природничої галузі в закладах загальної середньої освіти / Г. Ф. Перун, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. C. 90-93
 3. Дослідження якості змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти на другому рівні вищої освіти / Н. Дробик, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук [та ін.] // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 50-56
 4. Жирська Г. Я. Загальна методика навчання природничих дисциплін : лабораторні заняття для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Г. Я. Жирська. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 64 с.
 5. Барна Л. С. Підготовка майбутніх вчителів біології та основ здоров’я до створення здоров’язбережувального освітнього середовища у новій українській школі / Л. С. Барна, А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали четвертого міжнародного симпозіуму. – Київ : Алатон, 2022. – Вип. 4. – С. 7-9.
 6.  Пізнаємо природу : підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти / Л. Мідак, Н. Фоменко, В. Гайда [et al.] ; наук. ред. Г. Жирська. – Тернопіль : Астон, 2022. – 272 с.
 7. Жирська Г. Я. Реалізація наскрізних змістових ліній навчального предмета біології у формуванні ключових компетентностей учнів основної школи / Г. Я. Жирська, Т. А. Росовський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 169–172.
 8. Жирська Г. Я.  Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх учителів до дистанційного навчання учнів природничо-математичним дисциплінам / Г. Я. Жирська, О. В. фонарюк, К. Ф. Чуб // Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). – 2022. – № 11(13). – С.297-310. – Doi.org/10.52058/2786-5274-2022-11(13)-297-310
 9. Жирська Г. Формування готовності педагогів до застосування інноваційних технологій навчання здобувачів закладів фахової передвищої освіти / Г. Жирська, С. Метельська // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18 листопада 2022 року): збірник наук праць. – Переяслав, 2022. – Вип. 82. – С. 35-38.
 10. Степанюк А. В. Формування загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління як умова впровадження Української Харт ії вільної людини / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська // Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2022 року). – Тернопіль, 2022. – С. 404-408.
 11. Жирська Г. Я. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів з вивчення курсів природничої освітньої галузі в адаптивному циклі Нової української школи / Г. Я. Жирська, Н. В. Джердж // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 316–319.
 12. Stepanyuk A. Future biology teachers training for professional activity on the basis of sustainable development / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, T. Olendr // 3 rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 16-17, 2022. – SHS Web of Conferences. – Volume 142 (2022). – P. 1-8. DOI : https://doi.org/10.1051/shsconf/202214203004

2021 рік

 1. Жирська Г. Академічна мобільність як засіб підвищення якості підготовки майбутнього учителя природничих наук / Г. Я. Жирська, Н. Міщук, Л. Барна, А. Степанюк // Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору : міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Львів, 26 – 27 листопада 2021 р.). – Львів : Національний ун-т «Львівська політехніка», 2021. – С. 233-236.
 2. Кікінежді О. М. Ґендерна культура як складова еколого-валеологічної культури майбутнього педагога / О. М. Кікінежді, Г. Я. Жирська // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 22‒23 квітня 2021 р.). – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 87.
 3. Жирська Г. Я. Застосування інтерактивних технологій навчання як засіб реалізації ціннісного компонента біологічної освіти / Г. Я. Жирська, Ю. А.Пастух // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 149–152.
 4. Степанюк А. В. Інтеграція змісту природничої освіти майбутніх учителів як провідний напрям її розвитку / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна  // Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 24 – 25 листопада 2021 р.). – Умань, 2021. – С. 242-245.
 5. Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у природничій освітній галузі / А .В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна.  Тернопіль : Вектор, 2021. 38 с.
 6. Жирська Г. Я. Особливості формування предметних компетентностей старшокласників з природничих наук / Г. Я. Жирська, М. А. Войтович // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 217–220.
 7. Степанюк А. В. Особливості організації та змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти за програмою 014 середня освіта «Природничі науки» / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна  // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 16-25.
 8. Педагогічна практика (виробнича): методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), (Хімія, біологія та здоров’я людини) / А.В.Степанюк, Н. Й.Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С.Барна. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 9. Кравець В. П. Проблема створення недискримінаційного безпечного освітнього середовища в Новій українській школі / В. П. Кравець, Г. Я. Жирська, Н. С. Левчик // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7th International scientific and practical conference (April 1-3, 2021). – Kyoto : CPN Publishing Group, 2021. – P. 608–613.
 10. Жирська Г. Я. Розвиток критичного мислення учнів основної школи у процесі вивчення навчального предмета «Біологія» / Г. Я. Жирська, Д. Н. Романюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 166–169.
 11. Степанюк А. В. Реалізація інтегрованого підходу до проєктування змісту фахової підготовки майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 вересня 2021 р.). – Херсон : ХДУ, 2021. – С. 70-74
 12. Войтович М. А. Розвиток умінь спостерігати та експериментувати як основа формування природничо-наукової компетентності сучасних школярів /  М. А. Войтович, М. І.Балабан, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 46–49.
 13. Пастух Ю. А. Різноманітність інтерактивних технологій навчання як засіб реалізації діяльнісного підходу в біологічній освіті / Ю. А. Пастух, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 114–118.
 14. Жирська Г. Сучасні форми і методи виховання активного та відповідального громадянина: екологічний аспект / Г. Жирська, О. Рокецька, О. Сорока // Управління навчально виховним процесом нової української школи в контексті національно-патріотичного виховання молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (учнів, студентів, магістрантів, аспірантів) (6 квітня 2021 р., м. Полтава). – Полтава : Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка : ПП Астрая, 2021. – С. 95-98.
 15. Кікінежді О. М.  Сімейні цінності родини Рудницьких у громадянському становленні нової генерації українців / О. М. Кікінежді, Г. Я.Жирська, О. В. Сампара // The I International Science Conference on Multidisciplinary Research : Abstracts of I International Scientific and Practical Conference (January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany). – Berlin, 2021. –P. 667–670.
 16. Умови ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти / Л. Барна, А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка") : міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2021 р.). – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2021. – С. 9-11.
 17. Жирська Г. Я. Формування екологічної грамотності учнів основної школи у процесі вивчення біології / Г. Я. Жирська, І. В. Кундік // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 51–54.
 18. Жирська Г. Формування просоціальної особистості у процесі природничо-наукової освіти: ґендерний аспект / Г. Жирська // Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретикометодологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 20-23.
 19. Жирська Г. Я. Формування фахових компетентностей майбутніх учителів природничих наук / Г. Я. Жирська, Є. С. Біла, В. М. Шкіринець // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 39. – С. 38–45.
 20. Жирська Г. Я.  Формування дослідницьких умінь учнів під час вивчення курсів природничої освітньої галузі в адаптивному циклі Нової української школи / Г. Я. Жирська, М. І. Балабан // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 184– 189.
 21. The problem of formation of the ecological and mental environment in the educational space of ukraine: today's challenges / O. М. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, N. S. Levchyk, O. V. Sampara  // International scientific publication Innovation around us ‘2021 : Series Conference proceedings SWorld-Bul (March 9 -10 , 2021). – Svishtov, Bulgaria : SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics, 2021. – P. 72–75.
 22. Creativity and uncertainty tolerance as a resource for the psychological well-being of an individual / YZ. Vasylkevych, PO. Shalnieva, SM. Ryk [et al.] // Revista de la universidad del zulia. – 2021. – Vol.12, Issue 34. – P. 585–603. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000692754400031
 23. Kikinezhdi O. M. The problem of formation of the egalitarian and educational environment for children and youth in Ukraine: experience and prospects / O. M. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (26-27 березня 2021 р., м.Дніпро) – Дніпро : СПД «Охотнік», 2021. – Ч. 1. – С. 216–217.

2020 рік

 1. Голембйовська Л. М. Реалізація діяльнісного підходу до формування природничо-наукової картини світу старшокласників / Л. М. Голембйовська, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 261–264.
 2. Жирська Г. Я. Узагальнення як засіб формування предметних компетентностей старшокласників у процесі вивчення природничих наук / Г. Я. Жирська, Т. М. Дудук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 254–257.
 3. Жирська Г. Я. Партнерство закладів вищої та загальної середньої освіти як засіб професійного росту педагогів / Г. Я. Жирська, О. В. Турчин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 137–140.
 4. Kravets V.  Theory and practice of preparing a future teacher to the new ukrainian school: a gender perspective / V. P. Kravets, O Kikinezhdi, H. Zhyrska // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o, 2020. – P. 21–35.
 5. Міщук Н. Й. Формування медіакомпетентності у процесі професійнометодичної підготовки майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 66–38.
 6. Голембйовська Л. М. Формування природничо-наукової компетентності школярів як усвідомлення природничо-наукової картини світу / Л. М. Голембйовська, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 184–187.
 7. Степанюк А. Співпраця закладів загальної середньої та вищої педагогічної освіти: нові реалії / А. Степанюк, Г. Жирська //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 48–51.
 8. Жирська  Г. Формування ціннісного компонента природничо-наукової компетентності: ґендерний аспект  / Г. Жирська // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 201-203.
 9. Степанюк А. Паритетна взаємодія учасників освітнього процесу як умова створення недискримінаційного еґалітарно-освітнього середовища  / А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 258-260.
 10. Psychology of the Gender-Equitable Environment: Research of Problems / O. M. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, R. S. Chip, Ya. Z. Vasylkevych [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2020. – Vol. 8, n. 3. – P. 538–547. – URL.: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219291448
 11. Кікінежді О. Актуальні питання розвитку ґендерної освіти в Україні / О. Кікінежді, С. Вихор, Г. Жирська // Topical issues of society development in the turbulence conditions : Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference (May 30, 2020). – Bratislava : Publishing House VŠEMvs, 2020. – Р. 57-67. – URL :  http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Conference%20Proceedings_VSEMvs_30.5.2020.pdf
 12. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf
 13. Голояд В. В. Застосування інтерактивного навчання в освітньому процесі з біології: потрібно чи ні? / В. В. Голояд, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 203-205.
 14. Смерека Х. В. Особливості організації ігрової діяльності учнів як засіб підвищення якості біологічної освіти в сучасній школі / Х. В. Смерека, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 222-224.
 15. Бучковська О. А. Peaлiзaцiя здopoв’язбepeжyвaльнoї фyнкцiї навчального предмета «біологія» у сучасній школі / О. А. Бучковська, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 227-229.
 16. Лафета М. В. Використання активних методів і прийомів навчання на уроках біології в основній школі / М. В. Лафета, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 230-232.
 17. Колач О. В. Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення біології в основній школі / О. В. Колач, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 232-235.
 18. Голембйовська Л. М. Методи і засоби формування природничо-наукової картини світу старшокласників / Л. М.Голембйовська, Г. Я. Жирська, В. Й. Пемковський // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 235-238.
 19. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 896 с.
 20. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 976 с.
 21. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 912 с.
 22. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. — Умань, 2020. — С. 74–77.
 23. Бронецька І. І. Розвиток критичного мислення школярів у процесі застосування групових форм роботи з біології / І. І. Бронецька, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — C. 287-290.
 24. Мединська М. М. Реалізація принципу наступності щодо вивчення живої природи у початковій та основній школі / М. М.Мединська, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — C. 282-285.
 25. Степанюк А. В. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.

2019 рік

 1. Боднар М. І. Реалізація діяльнісного підходу у формуванні предметної компетентності з біології учнів основної школи / М. І. Боднар, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 72–75.
 2. Кушнір О. Б. Наступність у формуванні природничо-наукової компетентності учнів початкової та основної школи / О. Б. Кушнір, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 172–176
 3. Жирська Г. Я. Врахування принципу наступності у формуванні поняття "подвійне запліднення" в учнів загальноосвітньої школи / Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 80–84.
 4. Жирська Г. Я. Проектування компетентнісно-орієнтованих завдань з природничих наук у контексті вимог Нової української школи / Г. Я. Жирська, О. М. Вітрук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 173-176.
 5. Шульгач В. А. Реалізація наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» як засіб інтеграції природничо-наукової освіти учнів основної школи / В. А. Шульгач, О. Ю. Боднар, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 176-179.
 6. Бучковська О. Я. Удосконалення навчально-матеріальної бази як засіб якісної підготовки майбутніх учителів біології / О. Я. Бучковська, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 86-88.
 7. Кушнір О. Б. Наступність у формуванні природничо- наукової компетентності учнів початкової та основної школи / О. Б. Кушнір, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (4-5 листопада 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 172–176.
 8. Бондар М. І. Реалізація діяльнісного підходу у формуванні предметної компетентності з біології учнів основної школи / М. І. Бондар, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (4-5 листопада 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 72–75.
 9. Stepanyuk A. V. Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects / A. V. Stepanyuk, N. Y. Mishchuk, H. Ya. Zhyrska [et al.] // Revista ESPACIOS. – France, 2019. – Vol. 40, n. 19. – P. 20.
 10. Stepanyuk A. The use of blended learning in the formation of professional-methodological competence of future natural sciences teachers / A. Stepanyuk, H.  Zhyrska, N. Mishchuk // Modern Technologies in the Education System : monograph 26. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. – Katowicach : Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna, 2019.  – P. 313-332. 
 11.  Жирська Г. Ціннісний підхід до навчання й виховання як основа гуманістичної парадигми в освіті / Г. Жирська // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 170–174.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації