Web of Science ResearcherID: I-7841-2018

zastav

Доктор географічних наук

Професор кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Заставецька Л. Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка унікальна локація для освіти і виховання студентської та учнівської молоді / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф. (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 69- 72
 2. Дем'янчук П. Особливості й тенденції сучасних процесів відтворення населення м. Тернополя / П. Дем'янчук, М. Сивий, Л. Заставецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 75–87.
 3. Семеген О. О. Основні проблеми рекреаційно-туристичної галузі хмельницької області України / О. О. Семеген,  Л. Б. Заставецька, Т. Б. Заставецький, Н. Б. Таранова // Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice : the 6th International scientific and practical conference (November 01 – 04, 2022). – Edmonton : International Science Group, 2022. – P. 708–711.
 4. Заставецька Л. Перспективи розвитку похмурого туризму у західному регіоні України / Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова, О. Семеген // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2022 р.). – Мукачево : МДУ, 2022. С. 8-10
 5. Заставецька Л. Суспільно-географічний вимір демографічних процесів в Україні в період незалежності (з 1991 р. до 2022 р.) / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 66-74.
 6. Заставецька Л. Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи : монографія / Л. Заставецька, Т. Заставецький. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 108 с.
 7. Taranova N.B. Historical aspects of geopolitical processes in the modern world / N.B. Taranova, L.B .Zastavetska, T.B. Zastavetskyi // Moderní aspekty vědy : svazek XXI mezinárodní kolektivní monografie. – Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. – S. 435–446.
 8. Taranova N. GLOBAL PROBLEMS OF WAR AND PEACE IN MODERN CONDITIONS / N. Taranova, L. Zastavetska, T. Zastavetskyi [et al.] // Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens: Wirtschaft, Management und Marketing, Pädagogik, Psychologie, Philologie, Jurisprudenz, Geographie : monographie. – Karlsruhe : ScientificWorld-NetAkhatAV, 2022. – P. 124-130. – Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». – Buch 13. – Teil 3. DOI : 10.30890/2709-2313.2022-13-03-004

2021 рік

 1. Особливості лісів і лісокористування на території дп «Тернопільський лісгосп» / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 194–203.
 2. Заставецька Л. Похмурий туризм в Україні: теоретичні та прикладні аспекти дослідження / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю утворення Льотної академії НАУ. – Дніпро : Середняк Т. К., 2021. – С. 97–103.
 3. Просторово-екологічні проблеми земельних ресурсів в ОТГ Північно-Східної частини Золочівського району Львівської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 206-214
 4. The use of SMART technologies in censuses: world experience and prospects for Ukraine // L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, K. D. Dudarchuk [et al.] // JOurnal of geology geography and geoecology. – 2021. – Vol. 30, Issue 1. – P. 201–208. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000639669400018
 5. Analysis of climate changes on the Ternopil plateau in 1961-1993 basing on the average annual data /  N. B. Taranova, L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – № 11 (6). – P. 7–17. 
 6. Zastavetska L.B. Decentralization reform: a european experience ofdecentralization reform: a european experience oflocal government for Ukraine / L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi,  N. B. Taranova // Modern Scientific Researches. – 2021. – Issue №15, part 2. – P. 131–138.
 7. Zastavetska L. International experience in managing territorial communities and prospects for Ukraine / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, N. Taranova // Socio-economic and management concepts: collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 179–186.
 8. Strategic and geographical changes in the modern geopolitical space in terms of the public vision / А. Aikaterini-Sotiria, N.Taranova, L. Zastavetska // Innovative economics and management in the modern world. –  2021. –  Book 4, part 11. –  P.124-138. 
 9. Zastavetska L. The role of geography in the exercise of foreign policy and diplomacy / L. Zastavetska, N. Taranova // European vector of development of the modern scientific researches : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – 1st ed. – P. 55–75.
 10. The ways to optimize rural territories in Ukraine in conditions of sustainable development / Zastavetska L.B., Zastavetskyi T. B., Taranova, N. B. [et al.] // Modern engineering and innovative technologies.  – 2021. – № 17, part 3. – Р. 94–102.

2020 рік

 1. Заставецька Л. Брендинг та ребрендинг як фактори соціально-економічного розвитку територій / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 100–103.
 2. Заставецька Л. Європейський досвід удосконалення адміністративно-територіального устрою та перспективи для України / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 13-18.
 3. Заставецька Л. Б. Механічний рух населення ; Етнічний склад населення ; Розселення населення // Л. Б. Заставецька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 31–57.
 4. Дем’янчук П. М. Природний рух населення Тернопільської області / П. М. Дем’янчук, Л. Б. Заставецька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 6–30.
 5. Заставецька Л. Б. Ринок праці: сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку / Л. Б. Заставецька, П .М. Дем’янчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 58–76.
 6. Заставецька Л. Б. Сучасний адміністративно-територіальний поділ і перспективи його реформування /  Л. Б. Заставецька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 46–56.
 7. The disaster as a factor in the development of modern tourism. A study case based on the chernobyl nuclear power plant / D. Bakota, R. Machowski, A. Plominskia [et al.] // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2020. – Vol. 11, Issue 7. – P. 1729–1741. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097526573&origin=resultslist
 8. Taranova N. B. Weather indicator changes during the period of 2009-2018 and their influence on the population of Ternopil region / N. B. Taranova, L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi // Modern Scientific Researches". – 2020. – Issue №13, part 3. – P. 55–64.

2019 рік

 1. Zastavetska L. B. Social and geographical features of the formation of the modern labour market of Ternopil region / L. B. Zastavetska, N. N. Kotsan, R. I. Kotsan  et al. // Journal of geology, geography and geoecology. – 2019. – № 27 (3). – P. 618–625.
 2. Заставецька Л. Сучасний стан та перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні / Л. Заставецька, К. Дударчук // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019. – С. 119–125.
 3. Заставецька Л. Б. Зелений туризм як активатор соціально-економічного розвитку поселень агропромислових регіонів України / Л. Б. Заставецька, Т.  Б. Заставецький // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 224–226.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації