Web of Science ResearcherID: I-8668-2018

Zadorozhna Iryna

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Ніколаєва С. Ю. Теоретичні засади історії методики навчання іноземних мов : монографія / Ю. С. Ніколаєва, І. П. Задорожна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 298 с.
  2. Habrusiev V. TOOLS FOR CREATING EDUCATIONAL VIDEO RESOURCES WITH BLENDER VIDEO EDITOR / V. Habrusiev, I. Hrod, I. Zadorozhna // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 127–137.

2020 рік

  1. Zadorozhna I. Exploring Students' Expectations of the University Course / I. Zadorozhna, O. Datskiv, O. Shon // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – Romania, 2020. – Т. 12 (1Sep1). – P. 293-303.
  2. Zadorozhna I. Pre-service english teachers’attitudes to co-teaching / I. Zadorozhna, O. Datskiv, V. Shepitchak // Advanced education.  – Kyiv, 2020. – Т. 7, n. 15. – P. 41-46.
  3. Задорожна І. П. Перспективи розвитку вищої іншомовної освіти України / І. П. Задорожна // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020.  – С. 106-108.
  4. Zadorozhna І. Curriculum development seminar quality Evaluation / I. Zadorozhna, O Datskiv // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 248–250.

2019 рік

  1.  Nikolayeva S. Development of pre-service English teachers’ language skills and learner autonomy via blended learning / S. Nikolayeva, I. Zadorozhna, O. Datskiv // Revista Romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2019. – Vol. 11, issue 2. – P. 222–239.
  2. Zadorozhna I. P. Hybrid courses in a foreign language and culture for philology students / I. P. Zadorozhna, A. O. Klymenko, Ph. Quam // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 169–182.  URL.:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2811.
  3. Данилич В. С.  [Рецензія] / В. С. Данилич, І. П. Задорожна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. 2019. Вип. 30. С. 168-169.  Рец. на кн.: Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладах середньої освіти : навчальний посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату / О. Б. Бігич – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2019. – 68 с.
  4. Кучма М. О. Англійська мова. 7-й рік навчання =  English. Year 7 : підручник для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / М. О. Кучма, І. П. Задорожна. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. 208 с. : іл.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації