Web of Science ResearcherID: I-8668-2018

Zadorozhna Iryna

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Semantics of archetypal structure of verbal poetic images in robert frost's "mountain interval" / I. Zadorozhna, T. Harasym, O. Dovbush [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2022. – Vol. 12, Issue 1. – Special Issue25. – P. 244-252. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000781646500042

2021 рік

 1. Задорожна І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов: можливості, проблеми та шляхи їх вирішення / І. Задорожна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2021. – № 2 (106). – С. 232–244.
 2. Ніколаєва С. Ю. Теоретичні засади історії методики навчання іноземних мов : монографія / Ю. С. Ніколаєва, І. П. Задорожна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 298 с.
 3. Задорожна І. П. Сучасні підходи до формування іншомовної аудитивної компетентності / І. П. Задорожна // Педагогічний альманах. – Херсон, 2021. – Вип. 49. – С. 72-80.
 4. Habrusiev V. Tools for creating educational video resources with blender video editor / V. Habrusiev, I. Hrod, I. Zadorozhna // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 127–137.
 5. The National Television Broadcast Speech Expressiveness as Means of Phychological Influence on the Society / L. Struhanets,  І. Zalipska, I. Zadorozhna, P. Struhanets, N. Dashchenko // AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. 2021. – Issue 1, special XV. P. 41-45

2020 рік

 1. Zadorozhna I. Exploring Students' Expectations of the University Course / I. Zadorozhna, O. Datskiv, O. Shon // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – Romania, 2020. – Т. 12 (1Sep1). – P. 293-303. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000521748100017
 2. Zadorozhna I. Pre-service english teachers’attitudes to co-teaching / I. Zadorozhna, O. Datskiv, V. Shepitchak // Advanced education.  – Kyiv, 2020. – Т. 7, n. 15. – P. 41-46. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000550894100001
 3. Задорожна І. П. Перспективи розвитку вищої іншомовної освіти України / І. П. Задорожна // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020.  – С. 106-108.
 4. Zadorozhna І. Curriculum development seminar quality Evaluation / I. Zadorozhna, O Datskiv // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 248–250.

2019 рік

 1.  Nikolayeva S. Development of pre-service English teachers’ language skills and learner autonomy via blended learning / S. Nikolayeva, I. Zadorozhna, O. Datskiv // Revista Romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2019. – Vol. 11, issue 2. – P. 222–239.
 2. Zadorozhna I. P. Hybrid courses in a foreign language and culture for philology students / I. P. Zadorozhna, A. O. Klymenko, Ph. Quam // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 169–182.  URL.:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2811.
 3. Данилич В. С.  [Рецензія] / В. С. Данилич, І. П. Задорожна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. 2019. Вип. 30. С. 168-169.  Рец. на кн.: Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладах середньої освіти : навчальний посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату / О. Б. Бігич – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2019. – 68 с.
 4. Кучма М. О. Англійська мова. 7-й рік навчання =  English. Year 7 : підручник для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / М. О. Кучма, І. П. Задорожна. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. 208 с. : іл.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації