Web of Science ResearcherID: I-7233-2018

Kononchuk

 

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

ResearchGate

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Конончук О. Б. Овочеві культури агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2024. – 76 с.

2023 рік

 1. Конончук О. Б. Бур’яни Тернопільської області : навчальний посібник / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 108 с.
 2. Конончук О. Б. Вплив добрива Фульвогумін на продуктивність квасолі звичайної / О. Б. Конончук, В. С. Барановський // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 49-50
 3. Пензей Х. Вплив позакореневого підживлення карбамідом на продуктивність ячменю / Х. Пензей ; наук. кер. О. Конончук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 114-116
 4. Герц А. І. Маркерні параметри флуорисценції хлорофілу фотосинтетичного апарату Miscanthus × giganteus в умовах нафтового забруднення і відновлення ґрунту біочаром / А. І. Герц, Н. В. Герц, О. Б. Конончук, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 236-239
 5. Конончук О. Б. Польові технічні і кормові культури агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук, С. В. Пида. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 84 с.

2022 рік

 1. Активність фотосинтетичного аппарату Miscanthus×giganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару / А. Герц, О. Конончук, Н. Герц [та ін.] // Фізіологія рослин і генетика. – Київ. 2022. – Т. 54, n. 2. – С. 161–176. – DOI: https://doi.org/10.15407/frg2022.02.161
 2. Хоменчук В. О. Використання біочару і міскантусу гігантського (Miscanthus giganteus) для ремедіації ґрунту, забрудненого нафтопродуктами / В. О. Хоменчук, А. І. Герц, О. Б. Конончук, Н. В. Герц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 36-48. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.5
 3. Ефективність використання мікробіологічних препаратів у посівах бобів (Faba bona Medic.) / С. В. Пида, О. Б. Конончук, О. В. Тригуба [та ін.] // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : Гельветика, 2022. – Вип. 2(41). – С. 38–42. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.2-41.6.
 4. Конончук О. Б. Польові зернові культури агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 76 с.
 5. Конончук О. Б. Продуктивність і ураження хворобами посівів озимого ячменю на чорноземі типовому залежно від попередника й обробки фунгіцидом / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц, І. С. Брощак  // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2022. – № 1. – С. 133–139. – DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2310-0478-2022-1-133-139.
 6. Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content / A. I. Herts, V.O. Khomenchuk, O.B.Kononchuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. – 2022. – Vol. 31, Issue 2. – P. 260–272. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000006
 7. Evaluation of the impact of varied biochars produced from M. × giganteus waste and application rate on the soil properties and physiological parameters of Spinacia oleracea L. / O. Kononchuk, V. Pidlisnyuk, A. Mamirova [et al.] // Environmental Technology and Innovation. – 2022. – Vol. 28. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Конончук О. Б. Агробіолабораторія університету як база проведення навчальної практики з основ сільського господарства / О. Б. Конончук // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 106-107.
 2. Ефективність застосування мікробіологічних препаратів Ризобофіт та Ризогумін за біометричними показни- ками бобів (Faba bona Medic) / С. В. Пида, О. Б. Конончук, О. В. Тригуба, О. В. Гурська // Агробіологія : збірник наукових праць. – Біла Церква : Білоцерківський національний аграрний університет, 2021. – № 1. – С. 115–121.
 3. Ефективність добрива Плантафол у посівах сої / С. В. Пида, О. Б. Конончук, А. І. Герц  // Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ, 17 черв. 2021 р.). – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 87–89.
 4. Ефективність добрива Плантафол у посівах сої за нестачі елементів живлення в чорноземі типовому / І. С. Брощак, О. Б. Конончук, С. В. Пида [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 70–82.
 5. Конончук О. Б. Практикум з ґрунтознавства : навчальний посібник / О. Б. Конончук.  – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль :  Осадца Ю. В., 2021. – 64 с.
 6. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 7. Оцінка стану фотосинтетичного апарату рослин Miscanthus x giganteus, вирощених на штучно забруднених нафтопродуктами та відновлених біочаром ґрунтах / А.І. Герц, Н.В. Герц, О.Б. Конончук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 52-56.
 8. Dynamic of morphological and physiological parameters and variation of soil characteristics during miscanthus × giganteus cultivation in the diesel-contaminated land / V. Pidlisnyuk, A. Herts, V. Khomenchuk [et al.] // Agronomy. – 2021. – Vol. 11, issue 4. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106056610&origin=resultslist

2020 рік

 1. Герц А. І. Фізіологічна реакція рослин квасолі звичайної на позакореневе підживлення добривом Плантафол / А. І. Герц, О. Б. Конончук, О. Я. Паскевич // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 61-64.
 2. Конончук О. Б. Навчальна практика з основ сільського господарства : навчальний посібник / О. Ю. Конончук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 136 с.
 3. Мокрицький В. Є. Ефективність фунгіциду абакус на посівах ячменю звичайного озимого в умовах Тернопільської області / В. Є. Мокрицький, О. Б. Конончук, С. В. Пида // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 67-69.
 4. Оріховський Ю. А. Хвороби сливи домашньої агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Ю. А. Оріховський, О. Б. Конончук, І. С. Брощак // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 69-72.
 5. Конончук О. Б. Ефективність застосування фунгіциду Амістар екстра проти хвороб ячменю звичайного озимого залежно від попередника / О. Б. Конончук, Т. В. Юрчишин // WayScienc. Сучасний рух науки: тези доповіді XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (8-9 жовтня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 328-329.
 6. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.

2019 рік

 1. Конончук О. Б. Практикум з основ агрохімії і землеробства для студентів біологічних спеціальностей : навчальний посібник / О. Б. Конончук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 104с.
 2. Конончук О. Б. Вплив позакореневого підживлення добривом Плантафол на генеративні органи і продуктивність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) і сої культурної (Glycine max Moench.) О. Б. Конончук, Я. В. Ісак, О. Я. Паскевич // Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним: матер. наук. читань (м. Тернопіль, 6-8 лют. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. –  С. 144–149.
 3. Конончук О. Б. Завдання навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» у підготовці вчителів біології / О. Б. Конончук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології, природничих наук в контексті вимог нової української школи: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 20-21 трав. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 97–98.
 4. Конончук О. Б. Продуктивність і деякі фізіологічні показники сої культурної (Glycine max Moench.) за дії добрива Плантафол 10.54.10 в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, А. І. Герц, Н. В. Герц // Сучасний рух науки: тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 6-7 черв. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 824827.
 5. Конончук О. Б. Продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) за дії фунгіциду Абакус і різних попередників в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, О. І. Давосир // Perspectives of science and education: proceedings of the 12th International youth conference (New York, USA, September 27, 2019). – New York, 2019. – P. 382388.
 6. Конончук О. Б. Продуктивність ріпаку ярого (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.) сорту Сіріус за дії фунгіциду Амістар Екстра в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, Т. Б. Бабій // Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience : international scientific and practical conference (Wloclawek, Republic of Poland, September 27-28, 2019). Wloclawek : Baltija Publishing, 2019. P. 4346.
 7. Пида С. В. Ефективність фунгіцидів Дітан М-45 і Квадріс проти хвороб та їх вплив на урожай картоплі / С. В. Пида, О. Б. Конончук, І. П. Крук // Сучасний рух науки : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 3-4 жовт. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – Т. 3. – С. 2832.
 8. Конончук О. Б. Ефективність протруйника Максим 025 FS проти хвороб та його вплив на урожай кукурудзи / О. Б. Конончук, Є. А. Макарчук  //  Тернопільські біологічні читання – Ternopil bioscience – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчя від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (м. Тернопіль, 4-5 лист. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 151154.
 9.  Конончук О. Б. Кузьма Миколайович Векірчик – відомий педагог, вчений, журналіст, громадський діяч (до 90-річчя від дня народження) / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 84–91.
 10. З відданістю своїй справі, з любов’ю до людей та з іскрою добра у серці (до 60-річчя від дня народження академіка АНВШ, професора С. В. Пиди) / В. П. Патика, І. П. Григорюк, М. М. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 104–113.
 11. Герц А. І. Вплив позакореневого підживлення Плантафолом на деякі фізіологічні показники і продуктивність сої культурної (Glycine max Moench.) / А. І. Герц, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 121–128.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]