Web of Science ResearcherID: I-7245-2018

kosovutc

 

Доктор філологічних наук, професор

Завідувач кафедри романо-германської філології

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Kosovych O. Physics in English : навчально-методичний посібник для студентiв фізико-математичного факультету за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика) першого(бакалаврського) рівня вищої освіти Освітньо-професійної програми “Середня освіта (Фізика, англ. мова і література)". Part I / O. Kosovych, R. Chorniy. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – 110 с.

2023 рік

 1. Kosovych O. IDENTITE, NATIONALISME LINGUISTIQUE ET POLITIQUE LINGUISTIQUE / O. Kosovych  // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 4-5
 2. Косович О. В. Francais : guide pratique et grammatical : навчальний посібник з французької мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 229 с.

2022 рік

 1. Косович О. В. Маркери ідентичності в регіональній культурі Франції / О. В. Косович // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 44–47.
 2. Косович О. В. Педагогічна практика як компонент професійної підготовки вчителя з іноземної мови / О. В. Косович // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 73-76.
 3. Косович О. В. Територіальні модифікації французької мови у Франції та їх лексичні особливості / О. В. Косович // Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 листопада 2022 р., м. Одеса). – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2022. – Ч. 1. – С. 38-42. DOI : https://doi.org/10.36059/978-966-397-279-4-9
 4. Косович О. В. Художнє слово як інструмент оволодіння мовленнєвими компетенціями / О. В. Косович, Р. П. Чорній // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 159-161
 5. Косович О. Bonjour de France : навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська, Р. Чорній. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 160 с.
 6. Косович О. Cours theorique du francais : навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 118 с.
 7. Косович О. Ma Lecon de Francais = Мій урок французької мови : навчально-методичний посібник для студентiв факультетiв iноземних мов, якi вивчають французьку мову i проходять педагогiчну практику / О. Косович, О. Пежинська, Р. Чорній. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 105 с.
 8. Kosovych O. NEOLOGIZATION AS A MEANS OF REFLECTING LINGUISTIC AND CULTURAL CHANGES IN MODERN ENGLISH / O. Kosovych // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 52-54

2021 рік

 1. Kosovych O. Inclusive education development as one of the clearest examples of effective system innovation / О. Kosovych // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 221–224.
 2. Kosovych O. V. Francophonie: histoire et modernité / O. V. Kosovych  // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 45–48.
 3. Педагогічна практика: методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей 035 "філологія" та 014 "середня освіта" (французька, англійська мови) / уклад. : М. О. Сокол, О. В. Косович, Т. О. Савчин та ін. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 56 с.
 4. Косович О.В. Мережева література як феномен актуальної словесності / О. В. Косович // Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення : матеріали ІІ Міжнародної міждисциплінарна науково-практична конференція (07 травня 2021 р.). – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України. – C. 42-44.
 5. Косович О. В. Метафоризація крізь призму процесів неологізації сучасної французької мови / О. В. Косович // Дихотомія «Мова – дидактика» у перспективі сьогодення : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – С. 33–72.
 6. Косович О. В. Роль викладача в навчанні професійної комунікації через міжкультурний діалог / О. В. Косович, О. М. Пежинська, Г. М. Бубняк // Світ дидактики: дидактика в сучасному світі : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 вересня 2021 р.). – Київ : Видавництво Людмила, 2021. – С. 20-22
 7. Косович О. В. Функційні характеристики англійськомовного наукового дискурсу / О. В. Косович // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць. – Київ : НАУ, 2021. – Вип. 14. – С. 120–122.
 8. Kosovych O. V. Principles of Literary Translation in France as a Reflection of Linguistic Culture // General and Specialist Translation / Interpreting: Theory, Methods, Practice : Collection of Scientific papers based on the materials of the XIV International Scientific and Practical Conference (April 9-10, 2021). – Kyiv : Agrar Media Group, 2021. – P. 8–16.
 9. Косович О. В. Глобальний виклик коронавірусної пандемії: мовні зміни / О. В. Косович // Мова. Свідомість. Концепт : збірник наукових матеріалів ІХ Міжнародної наукової конференції «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (31 березня 2021 року). – Мелітополь : Однорог Т. В., 2021. – Вип. 11. – С. 29–32.
 10.  Kosovych O. Principles of metaphors translation in the work of art (on the example of Agatha Christie’s novel “Five pigs”) / O. Kosovych // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18 березня 2021 р.). – Переяслав : ДВНЗ Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, 2021. – С. 186-191.
 11. Kosovych O. Soft skills development on English lessons as a key skill in professional activity / O. Kosovych // Фахові мови й новітні підходи до їх викладання: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (19 травня 2021 р.).  –  Київ: Видавництво НУБіП України, 2021. – С. 50–52.
 12. Косович О. В. Проблеми дистанційного навчання іноземних мов в умовах пандемії / О. В. Косович // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (4 червня 2021 р.). –  Київ : ФМВ НАУ, 2021. – С. 140–148.
 13. Косович О.В. Боротьба чужого та питомого в сучасній французькій мові у розрізі мовної політики / О. В. Косович // Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2021. – Т. 32 (71), т. 3, ч. 1. – С. 203–209.
 14. Kosovych O. Learning to read in English as a means of developing the analytical skills of future it specialists / O. Kosovych // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – №1 (105). – С. 218–229.
 15. Косович О. В. Неологізм як об’єкт лінгвістичного дослідження в романістиці / О. В. Косович // Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2021. – Т. 32 (71), n. 2, ч. 1. – С. 30–37.
 16. Косович О. В. Критерії відбору навчальних матеріалів у навчанні аудіюванню на старшому етапі загальноосвітньої середньої школи / О. В. Косович // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – Хмельницький, 2020. – Вип. 30. – С. 50–55.
 17. Косович О. В. Корона-словотворчість в умовах пандемії-2020 / О. В. Косович // Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2021. – Т. 32 (71), n. 1, ч. 1. – С. 30–37.
 18. Kosovych O. Internationalisms of French origin in English and Ukrainian languages / O. Kosovych // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – Київ : Логос, 2021. – Вип.39. – С. 12–23.
 19. Косович О. В. Пандемія COVID-19 та її вплив на розвиток сучасної етимології / О. В. Косович // Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи-2021: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Маріуполь : ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ», 2021. – Т. 2. – С. 421–422.
 20. Косович О. Нариси з лексикології французької мови: навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021.– 122 с.
 21. Педагогічна практика: методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей 035«Філологія» та 014 «Середня освіта» (французька, англійська мови) / М. О. Сокол, О. В. Косович, Т. О. Савчин та ін. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 56 с.
 22. Lire et comprendre : навчально-методичний посібник з французької мови для студ. I-II курсу / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – 97 с.

2020 рік

 1. Косович О. В. Франкофонія у сучасному світі: єдність та розмаїття форм / О. В. Косович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Філологічні науки. – Київ : ЛНУ, 2020. – Вип. 3 (334). – С. 27-37.
 2. Косович О. В. Quеlquеs réflеxіоns sur l’аvеnіr pоur lа lаnguе frаnçаіsе / О. В. Ксович // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 118-120.
 3. Kosovych О. Issues of gender education in the context of modern education / О. Kosovych // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 37-39.
 4. Belles lectures : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 102 с.
 5. Lecture Facile : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 108 с.
 6. The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences / M. Sokol, O. Kosovych, O. Pezhynska [et al.] // International Journal of Applied Exercise Physiology. – Mazandaran, 2020. – Vol. 9, iss. 9. – P. 68–72. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800009
 7. Косович О. В. Розгляд мови у соціо-культурній перспективі / O. В. Koсович // Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 125-річчя від дня народження М.Т. Рильського (20-21 лютого 2020 р.). – Київ : Міленіум, 2020. – С. 83–84.
 8. Kosovych O. V. The main principles of the linguistic theory of neology /  O. V. Kosovych // Modern approaches to philological studies : collective monograph. – Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2020. – P. 26–38.
 9. Косович О.В. Лексичні заміни як основний спосіб перекладу гри слів у французькій мові / О. В. Косович // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2020. – С. 203–207.
 10. Косович О. В. Мова і формування національної ідентичності / О. В. Косович // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст. Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (9 квітня 2020 року). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. – С.46.
 11. Kosovych O. Linguo-didactic aspect of formation of professionally-oriented lexical competence of students of the speciality “Jurisprudence” / O. Kosovych, M. Sokol // Sciencerise: pedagogical education : scientific journal. – 2020. № 2 (35). – P. 4–7.
 12. Native Language in the Process of Foreign Language Studying at the Higher School: Psychological Aspects of Bilingualism / M. O. Sokol, O. Kosovych [et al.] // International journal of applied exercise physiology (IJAEP).  – 2020. – Vol. 9, n. 4. – P. 80–89.
 13. Косович О. В. Соціально-педагогічні аспекти інклюзивного освітнього процесу / О. В. Косович // Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.). – Умань : Візаві, 2020.  – Вип. VІ. – С. 74 –77.
 14. Косович О. В. Гибридная неология и ее проблематика в современном французском языке / О. В. Косович // Альманах «Говор». –  Санкт-Петербург, 2020. №003. – С. 25–38.
 15. Косович О. В. Франкофонія та варіативність французької мови / О. В. Косович // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі : тези VI Міжнародної науково-практичної конференції (5 червня 2020 р.). – Київ : ФМВ, НАУ, 2020. – C. 21–26.
 16. Косович О. В. Мова у процесі соціокультурної ідентифікації / О. В. Косович // Фрізманівські читання: науково-методична спадщина, продовження традицій: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції (24 вересня 2020 року). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. – С. 54–55.
 17. Dziubina O. I. Formation and functioning of morphological neologisms in business discourse / O. I. Dziubina, O. V. Kosovych // Cutting edge-science : International scientific and practical conference (December, 2020 Shawnee, USA). – Shawnee : Primedia E-launch, 2020. – P. 56–60.
 18. Косович О. В. Особливості французької лінгвокультури на матеріалі фразеологічних одиниць, які репрезентують лексичний концепт le vin («вино») / О. В. Косович // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації.  – Київ : Гельветика, 2020. – Т. 31(70). – №1. – Ч. 1.– С. 200–207.
 19. Косович О. В. Проблемы типологии лексических гибридов во французском языке / О. В. Косович // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації.  – Київ : Гельветика, 2020. – Т. 31(70). – №2. – Ч. 1. – С. 158–163.
 20. Косович О. В. Ужиток іншомовних слів: логіка мови чи данина моді / О. В. Косович // Науковий вісник мiжнародного гуманітарного унiверситету. Серiя : Фiлологiя.  – Одеса : МГУ, 2020. – Вип. 44. – С. 35–36.
 21. Косович О. В. Французька мова у просторі франкофонії : монографія / О. В. Косович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 211 с.
 22. Косович О. В. Неологізація : суть та динаміка / О. В. Косович. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2020. – 122 с.
 23. Косович О. В. Шляхи, принципи, механізми неологізаційних процесів мови / О. В. Косович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 152 с.

2019 рік

 1. Косович О. В. Мова в процесі соціокультурної ідентифікації / О. В. Косович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 39, т. 2. – С. 100103.
 2. Косович О. В. Мовна лакунарність як перекладацька проблема (спроби класифікації лакун) / О. В. Косович // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць / О. В. Косович ; за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – С. 205211.
 3. Косович О. В. Французька мова. Дипломатична служба : збірник текстів і вправ для студентів юридичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини, міжнародне право та дипломатія» / Косович О. В. – Тернопiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 94 с.
 4. Косович О. В. Французька мова. Дипломатичне листування : збірник текстів і вправ для студентів юридичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини, міжнародне право та дипломатія». Ч. 1 : Види і правила дипломатичного листування / Косович О. В. – Тернопiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 90 с.
 5. Косович О. В. Термінологія французької лінгвістики та лінгвістична синергетика / О. В. Косович // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Київ : Логос, 2019. – Вип. 36. – С. 129143.
 6. Косович О. Класифікація і критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної аудитивної компетентності студентів / О. Косович // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 214–224.
 7. Косович О. В. Гіперонімія / гіпонімія в лексико-семантичній системі мови // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія.  – Одеса, 2019. – № 40, т. 2. – С. 45–47.
 8. Reussir  : навчальний посібник для магістрантів / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, Т. В. Дзись [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – 120 c.
 9. Косович О. В. Мова та національна ідентичність : монографія / О. В. Косович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 203 с.
 10. Kosovych O. Active derivational processes in the Ukrainian language in the early 21st century / O. Kosovych // Ezikov SvyatOpen Access. – 2019. – Vol. 17, іssue 2. – P. 9–16. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076248352&origin=resultslist
 11. Косович О. В. Співвідношення понять «мова» та «національний дух» у філософії мови В. Фон Гумбольдта / О. В. Косович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : Гельветика, 2019.  – № 43, т. 3. – С. 137-140.
 12. Косович О. Активные словообразовательные процессы в украинском языке в начале 21 века / О. Косович // Езиков свят - Orbis Linguarum. – Благоевград : Неофит Рилски, 2019. – Vol. 17, issue 2. – S. 9-16.
 13. Kosovych O. Difficultées de traduction des pseudo-équivalents en Ukrainien et en Français / O. Kosovych // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 березня 2019).  – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 94–95.
 14. Косович О. В. Екологія мови та еколінгвістика: проблеми диференціації / О. В. Косович // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць. – Київ : НАУ, 2019. – С. 305–309.
 15. Косович О. В. Декодування етнокультурної семантики лакунарних мовних одиниць у французькій та українській мовах. Проблема вивчення / О. В. Косович // Cучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Переяслав, 3 грудня 2019 р.). – Переяслав, 2019. – С. 242–246.
 16. Косович О. В. Мова та національна ідентичність : монографія / О. В. Косович. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019. – 203 с.
 17. Косович О. В. Мовні перетворення. Тенденції до оновлення вокабуляру / О. В. Косович // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.). – Бахмут, 2019. – Вип. 5. – С. 68–70.
 18. Алексеєнко Л. М. Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій : монографія / Л. М. Алєксеєнко, О. В. Косович,  М. Д. Алєксеєнко. – Братислава ; Харків : ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – С. 105–112.
 19.  Косович О. В. Психолінгвістичні засади вивчення іноземної мови в контексті компетентісного підходу / О. В. Косович // Psycholinguistics in a Modern World-2019 : Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Internet Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 24-25 October, 2019). – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – P. 201–208.
 20. Косович О. В. Трактування поняття контамінації як лінгвістичного феномена / О. В. Косович // Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи : збірник матеріалів І Міжнародної (V онлайн) науково-практичної інтернет-конференції аспірантів та науковців з питань методики викладання іноземної мови (18 березня 2019 р.). – Одеса : Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова, 2019. – С. 140–143.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]