I-7214-2018

Kafedra psyhology

Доктор наук, професор

Завідувач кафедри психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


2019 рік

 1. Кікінежді О. М. Еґалітарна модель керівника сфери освіти: виклики сьогодення / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18–19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 81–86.
 2. Hovorun T. V. Gender in the dimensions of students’ youth social and economic aspirations / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. – Ljubljana, 2019. – P. 414–426.
 3. Hovorun T. V. Economic determinants of egalitarian socialization of student youth in Ukraine / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw, 2019. – Part 1. – P. 409–422.
 4. Kikinezhdi O. M. Creating an egalitarian educational environment in a new ukrainian school / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Influence of scientific achievements in education on the development of modern society : conference proceedings, april 26–27, 2019. – Vilnius, 2019. – Р. 131–134.
 5. Kikinezhdi O. M. Impact of educational content on the gender socialization of preschoolers and junior children / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Emergence of public development: financial and legal aspects : monograph. −  United Kingdom, 2019. – P. 659–668.
 6. Hovorun T. V. Economic culture of student youth: gender aspect / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference eastern European conference of management and economics (May 24, 2019, Ljubljana). – Ljubljana, 2019. – P. 296–298.
 7. Kikinezhdi O. M. Challenges of the hybrid war: gender in the mass media / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Challenges of the hybrid war : information dimension : conference proceeding of International scientific and practical conference (Vilnius, 16–17.08.2019). – Vilnius, 2019. – P. 102–105.
 8. Kikinezhdi O. M. Creation of a gender-equitable environment for children and youth as a requirement of a time / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18–19 квітня 2019 р.). – Харків, 2019. – С.21–22.
 9. Kikinezhdi O. M. Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community / Kikinezhdi O. M., Kiz O. B., Shulha I. M. // Social work and education. – Ternopil, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 144–153.
 10. Кікінежді О. М. Інституалізація ґендерної освіти у вищій школі: виклики часу / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Просоціальна особистість у гендерному вимірі : теоретико-методологічні та прикладні аспекти : матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Умань, 21–22 травня 2019 р.). – Умань, 2019. – С. 94–98.
 11. Говорун Т. В. Ґендерна терапія як інновація у роботі психолога з молодим подружжям / Т. В. Говорун, О. Б. Кізь, О. М. Кікінежді / Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості : колективна монографія. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 727.
 12. Кікінежді О. Актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів до створення еґалітарно-освітнього середовища у початковій школі / О. Кікінежді // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – C. 80–93.
 13. Kikinezhdi O. M. Gender-educational technologies of the accompaniment of the egalitarian socialization of ukrainian youth / O. M. Kikinezhdi, O. B. Kiz // Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis : collective monograph. – Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. – P. 132–147.
 14. Kikinezhdi O. M. The egalitarian and educational environment in Ukraine: european challenges and national peculiarities / Kikinezhdi O. M., Vasylkevych Ya. Z. // Modernization of the educational system : world trends and national peculiarities : сonference proceedings (february 22 th, 2019). – Kaunas : Izdevniecība «Baltija Publishing», 2019. – P. 147–150.
 15. Kikinezhdi O. M. Psychological mechanisms of the development of gender identity of youth / Kikinezhdi O. M. // Modern research of the representatives of psychological sciences : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 60–79. 
 16. Kikinezhdi O. M. Problem of personal self-determination of youth in Ukraine: gender aspect / O. M. Kikinezhdi // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (Barcelona, 29.04.2019–30.04.2019). – Warszawa, 2019. – Vol. 16. – P. 64–66.
 17. Kikinezhdi O. M. Peculiarities of the formation of the self-concept of a man/women / O. M. Kikinezhdi // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (Valletta, 30.07.2019–31.07.2019). – Warszawa, 2019. – Vol. 19. – P. 89–91.
 18. Кікінежді O. M. Еґалітарна соціалізація особистості в системі сучасної освіти / О. М. Кікінежді // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 4–5 жовтня 2019 р.). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. – С. 60–62.
 19. Кікінежді О. М. Психологічна безпека особистості в контексті егалітарно-освітньої парадигми / О. М. Кікінежді, Я. З. Василькевич // Психологічна безпека особистості у змінному світі : міжнародна колективна монографія. – Брест ; Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. – С. 287–304.
 20. Кікінежді О. М. До проблеми побудови недискримінаційного середовища у закладах вищої освіти / О. М. Кікінежді // Ґендерні студії : матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2019 року). – Луцьк : Волиньполіграф, 2019. – С. 5–7.
 21. Кікінежді О. М. Гендерна компетентність педагога в умовах нової соціокультурної реальності / О. М. Кікінежді // Розвиток професійної компетентності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 частинах (м. Тернопіль, 11–12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : СМП «Тайп», 2019. – С. 261–263.
 22. Kikinezhdi O. M. Topical issues of gender in the modern information space / O. M. Kikinezhdi, S. V. Kikinezhdi // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : збірник наукових праць (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 30-31 травня 2019 року). – Монреаль : CPM “ASF”, 2019. – С. 48–51.
 23. Kikinezhdi O. M. The problem of personal self-realization of ukrainian youth in european integration: gender aspect / Kikinezhdi O. M., Vasylkevych Ya. Z. // Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries : сollective monograph. – Riga : “Baltija Publishing”, 2019. – P. 184–200.
 24. Кікінежді О. М. Cтановлення Я-концепції жінки/чоловіка в юнацькому віці / О. М. Кікінежді // Humanitarium : збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Сер. Психологія. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Т. 42, вип. 1. – С. 77–89.
 25. Kikinezhdi O. M. Psychological features of gender identity development at youger school age / O. M. Kikinezhdi // The innovative potential of psychology in the development of the modern man : collective monograph. – Lviv ; Torun : Liha-Pres, 2019. – P. 28-47.
 26. Кікінежді О. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні / О. Кікінежді, І. Шульга // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. – Харків : Стиль Издат, 2019. – С.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах