Web of Science ResearcherID: F-1009-2018

Kiz

 

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Кізь О. Б. Комунікативна компетентність психолога бізнесу та управління як умова його професійного успіхукомунікативна компетентність психолога бізнесу та управління як умова його професійного успіху / О. Б. Кізь  // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 41-48.
 2. Василів Н. Є. Комунікативні уміння в структурі комунікативної компетентності суб᾽єктів бізнес-діяльності / Н. Є. Василів, В. В. Бутрин, О. Б. Кізь // Global changes in the development of science and education : Abstracts of II International Scientific and Practical Conference (October 24 – 26). – Brussels, 2022. – P. 93-96
 3. Кікінежді О. М. Концепція «сродної праці» Григорія Сковороди у духовно-інтелектуальному вихованні особистості ХХІ століття: психологічний вимір / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь, Я. З. Василькевич // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний періодичний збірник наукових праць. – Харків : ВННОТ, 2022. – Вип. 4. С. – 675-679. DOI : 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.168
 4. Кізь О. Б. Людиноцентризм і гуманізм у світоглядно-філософській спадщині Григорія Сковороди / О. Б. Кізь, О. М. Кікінежді, Я. З. Василькевич // Габітус : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2022. – Вип. 44. – С. 172-178. DOI : https://doi. org/10.32782/2663-5208.2022.44.29
 5. Кікінежді О. М. Особистість у філософсько-просвітницькій спадщині Григорія Сковороди: психологічний аспект / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь, Я. З. Василькевич // Вісник Національного університету оборони України : збірник наук. праць. – Київ: НУОУ, 2022. – Вип. 6 (70). – С. 49-57. – DOI: 10.33099/2617-6858–22–70–6–49-57
 6. Кізь О. Б. Підготовка психологів бізнесу та управління до упровадження ґендерночутливої корпоративної політики у компаніях України / О. Б. Кізь // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C.114–121.
 7. Василькевич Я. З. Психологічний дискурс ідей Григорія Сковороди / Я. З. Василькевич, О. Б. Кізь, О. М. Кікінежді // Духовний код української ідентичності у вимірі міжкультурної комунікації (до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди) : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 - 11 листопада 2022 р. – Київ, 2022. – С. 120-122.
 8. Кізь О. Професійне самовизначення та планування кар᾽єри як чинники повоєнного відновлення і розвитку України / О. Б. Кізь // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 19–22.
 9. Божко О. Прояви мовного сексизму в українських прислів’ях: погляд крізь ґендерні лінзи / О. Божко, О. Кізь // Tendencies of development science and practice : Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (February 14-16, 2022). – Boston, 2022. – P. 319-326
 10. Божко О. Сексизм в українському суспільстві: усвідомлення соціально-психологічних витоків та шляхи викорінення / О. Божко, О. Кізь // Сolloquium-journal. Warszawa : Interdruk, 2022. – № 4(127). – Część 3. – С. 33-37
 11. Божко О. Сексизм як чинник ґендерної депривації / О. Божко, О. Кізь // Modern challenges to science and practice : Abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference (January 24 – 26, 2022). – Varna, 2022. – С. 517-522
 12. Кізь О. Б. Україна-Литва: міжкультурна комунікація ґендерних центрів закладів вищої освіти у контексті глобалізаційного діалогу / О. Б. Кізь, О. М. Кікінежді // Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 листопада 2022 р., м. Одеса). – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2022. – Ч. 1. С. 363-369 DOI : https://doi.org/10.36059/978-966-397-279-4-100

2021 рік

 1. Кікінежді О. М. Ґендерно-справедливе середовище у ЗВО у контексті гуманітарної безпеки сусіпільного життя в Україні / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : збірник тез доповідей І Міжнародна науково-практична конференції (Україна, Харків, 20 травня 2021 р.). – Харків : НА НГУ, 2021. – С. 109–112.
 2. Кізь О.Депривація у батьківській сім᾽ї як загроза щасливому дитинству / О. Кізь // Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та відновлювальні практики : збірник тез (31 травня – 1 червня 2021 року, Київ). – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. –  C. 36– 40.
 3. Кізь О. Б. Проблеми становлення особистості в умовах ґендерної депривації / О. Б. Кізь // Вісник Національного університету оборони України. Збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 3 (61). – С. 35-49.
 4. Кізь О. Проблема розвитку еґалітарної особистості майбутнього педагога: освітній контент / О. Кікінежді, О. Кізь // Психологічні ресурси в умовах життєвої та суспільної кризи: соціальний та особистісний виміри : колективна монографія. – Херсон : Вишемирський В. С., 2021. – С. 66–89.
 5. Кізь О. Б. Ризики ґендерної депривації на шляху становлення еґалітарної особистості / О. Кізь // Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький : Піскова М. А., 2021. – С. 34-38.
 6. Кізь О. Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для особистісного становлення сучасної дитини: егалітарна місія вихователя ЗДО / О. Кізь, А. Войчишина // Science, research, development : monografia pokonferencyjnа z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (30-31.01.2021). – Berlin. –  №37. – P. 16–18.
 7. Кізь О. Б. Соціальні, внутрісімейні та особистісні ресурси подолання ґендерної депривації у шлюбно-сімейних стосунках / О. Кізь // Trends in the development of science and practice : The XV International Science Conference (December 27–29, 2021). – Madrid, Spain, 2021. – P. 287-292
 8. Войчишина А. Самоповага у структурі самосвідомості майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти / А. Войчишина, О. Б. Кізь // Impact of modernity on science and practice : The VIII International Science Conference (April 6–7, 2021). – Madrid, Spain, 2021. – P. 138-141
 9. Войчишина А. Самоставлення у структурі самосвідомості особистості: теоретичний аналіз проблеми / А. Войчишина, О. Б. Кізь // Integration of scientific bases into practice : The IX International Science Conference (April 13-14, 2021). – Osaka, Japan, 2021. – P. 67-72
 10. Кікінежді О. М. Університет як середовище становлення еґалітарної особистості майбутнього педагога / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Modern science and practice : Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. – Boston, USA 2021. – P. 114-116
 11. Кікінежді О. М. Психолого-педагогічний супровід ґендерної соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на засадах принципу наступності / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7th International scientific and practical conference (April 1-3, 2021). – Kyoto : CPN Publishing Group, 2021. – P. 526–533.
 12. Кізь О. Ціннісне ставлення до себе як умова психологічного благополуччя майбутніх педагогів ЗДО / О. Кізь, А. Войчишина // Monografia pokonferencyjna z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT» (29-30.12.2021). – Paris : Diamond trading tour, 2021. – № 48. – С. 16-18
 13. Cognitive Models of Loneliness in Women in Early and Middle Adulthood / I. M. Leonova O. B. Kiz, N. A. Dobrovolska, K. O. Chyzhyk, T. V. Hovorun // Brain-Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. –2021, Vol. 12, Issue 4. – P. 107–138. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000735251300006

2020 рік

 1. Family as a factor of economic socialization of children / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 159-161.
 2. Challenges and issues in developing ukrainian students’ financial literacy and entrepreneurial skills / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 288-295.
 3. Кізь О. Б. Інтеграція ґендерних знань до змісту психологічних дисциплін підготовки вчителів початкової школи / О. Б. Кізь // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 142-145.
 4. Кізь О. Ґендерна депривація в освіті як виклик паритетній демократії / О. Кізь, М. Демчук // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 28-32.
 5. Винярчук О. Ґендерні упередження вчителів як чинник дискримінації особистості в освітньому середовищі / О. Винярчук, О. Кізь // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 196-200.
 6. Кізь О. Ґендерні знання у змісті психологічних дисциплін підготовки педагогів дошкільної і початкової освіти / О. Кізь // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 205-210.
 7. Kikinezhdi O. Psychological Principles of Modeling of Egalitarian and Educational Technics in the Higher School of Ukraine / Kikinezhdi O., Kiz O., Vasylkevych Ya. // Vzdelávanie a Spoločnosť : Medzinárodný nekonferenčný zborník. –  Prešov : Prešovská univerzita v Prešov, 2020. –  P. 440–447. –  URL : https://cutt.ly/nuQcBbh
 8. Мордованець М. А. Гіперактивність дітей молодшого шкільного віку: медико-психологічні та соціально-педагогічні виміри / М. А. Мордованець, О. Б. Кізь // Сучасний педагог : колект. наук. монографія. – Дніпро : Акцент ПП, 2020. – Т. 1. – С. 126–145.
 9. Kiz O. Gender accents of psychological preparation of future teachers of primary education for work in nus / O. Kiz // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph. –  Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. – P. 521–536.
 10. Кізь О. Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для особистісного становлення сучасної дитини: егалітарна місія вихователя ЗДО / О. Кізь, А. Войчишина // Science, research, development : monografia pokonferencyjnа z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) (30-31.01.2021). – Berlin. –  №37. – P. 16–18.
 11. Кізь О. Б. Розбудова паритетної демократії в україні: роль жінок у прийнятті рішень / О. Б. Кізь // Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки та оборони України: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 березня 2020 року). – Хмельницький : НАДПСУ. – С. 103-105.
 12. Винярчук О. А. Ґендерні упередження вчителів як чинник дискримінації учнів за статевою ознакою / О. А. Винярчук, О. Б. Кізь //Професіоналізм фахівця-дослідника із соціальної роботи: альманах наукових праць за матеріалами наук. конф., (15 січня 2020 р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди»). –  Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. –  С. 22-35.
 13. Винярчук О. А. Ґендерна експертиза уроку біології як умова створення недискримінаційного освітнього середовища // О. А. Винярчук, О. Б. Кізь // Шлях в науку: перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 268-272.
 14. Кізь О. Б. A primary school teacher is a key figure in primary education reform: forming gender competencies / О. Б. Кізь // International scientific and practical conference cutting edge-science 2020. – Shawnee, 2020. – P. 86-87.
 15. Кізь О. Б. Gender aspects of preparing future teachers for work in the conditions of new ukrainian school / О. Б. Кізь // SCience, research, development : monografia pokonferencyjna z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej (on-line) (29-30.12.2020). – London, 2020. – № 36. – P. 17-19.
 16. Кізь О. Соціально-психологічні виміри ґендерної депривації у сфері шлюбу та сім’ї / О. Б. Кізь // Humanitarium.  – 2020. – Т. 44, вип. 1 : Психологія. – С. 73-88
 17. Кізь О. Б. Психолого-педагогічні засади створення недискримінаційного освітнього середовища у контексті попередження ґендерної депривації / О. Б. Кізь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Психологія. – Київ : Київський університет, 2020. – Вип. 2 (12). – С. (В друці)

2019 рік

 1. Кізь О. Б. Ґендерна терапія як інновація у роботі психолога з молодим подружжям / О. Б. Кізь, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді // Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості : колективна монографія. – Херсон : Вишемирський В. С., 2019. – С. 7–27.
 2. Кізь О. Б. Утвердження культури рівних прав та можливостей в контексті людиноцентричної освітньої парадигми // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. –Харків : Стиль Издат., 2019. –С. 201–206.
 3. Кізь О. Б. Ґендерна культура керівника як чинник попередження ґендерної депривації учасників освітнього процес / О. Б. Кізь // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18–19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : КРОК, 2019. – С. 210–217.
 4. Kikinezhdi O. M. Gender-educational technologies of the accompaniment of the egalitarian socialization of Ukrainian youth / O. M. Kikinezhdi, O. B. Kiz // Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis : collective monograph. – Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. – P. 132–147.
 5. Kikinezhdi O. M. Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community / Kikinezhdi O. M., Kiz O. B., Shulha I. M. // Social work and education. – 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 144–153.
 6. Кізь О. Б. Психологічна підготовка майбутніх вчителів початкової школи в контексті освітніх інновацій / О. Б. Кізь // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 91–107.
 7. Kiz O. B. Innovative method of interactive learning, forming gender competencies and gender culture of students / O. B. Kiz // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (Valletta, 30.07.2019–31.07.2019). – Warszawa, 2019. – Vol. 19. – P. 86–88.
 8. Kiz O. B. Gender culture of girls of Ternopil region as a condition for their vital success // Scientific achievements during the rapid technological development : proceedings of VI International scientific conference (Berlin, Dez. 1, 2019). –Berlin : tredition GmbH, 2019. –P. 9296.
 9. Kiz O. B. Psycho-pedagogical perspectives of child development: on the way from deprivation to life realization // Proceedings of XXXХХV Internationalscientific conference «Prospection» (Springfield, Dez. 15, 2019). –Morrisville : Lulu Press., 2019. –Р. 5255.
 10. Кізь О. Психолого-педагогічні та соціальні виміри ґендерної депривації в освіті / О. Кізь // Humanitarium. – Переяслав ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Том. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 51–66.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації