Web of Science ResearcherID: F-1009-2018

Kiz

 

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Кізь О. Батьківська сім’я як простір плекання еґалітарної особистості / О. Кізь // Edukacja i społeczeństwo VIІІ : Zbiór prac naukowych. – Katowice : Akademia Śląska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2023. – S. 215-224
 2. Кікінежді О. Ґендерний вимір професійного та особистісного зростання педагогів / О. Кікінежді, О. Кізь // Порадник для професійного педагогічного та наукового зростання освітян : науково-методичний посібник / за ред. Петровського О. М., Трубавіної І. М. – Харків, 2023. – С. 49-76
 3. Слободян О. Діти України у часі війни: психолого-педагогічні умови плекання стійкості / О. Слободян, О. Кізь // Science and society: modern trends in a changing world : The 1st International scientific and practical conference (December 18-20, 2023). – Vienna : MDPC Publishing, 2023. – P. 420-429
 4. Кікінежді О. Еґалітарна особистість майбутніх фахівців і фахівчинь в аксіопсихологічному вимірі / О. Кікінежді, О. Кізь // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 368-374
 5. Бутрин В. Експериментальне дослідження практики використання нетворкінгу у сфері бізнес-діяльності: соціально-психологічний вимір / В. Бутрин, О. Кізь // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць РДГУ. – Рівне. 2023. – Вип. 21. – С. 23-35. DOI : https://doi.org/10.35619/praprv.v1i21.359
 6.  Кізь О. Б. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з психології : для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Дошкільна освіта та «Початкова освіта» спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка / О. Б. Кізь, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 26 с.
 7. Бутрин В. Нетворкінг як соціально-психологічний інструмент розвитку бізнесу / В. Бутрин, О. Кізь // Science and society: modern trends in a changing world : The 1st International scientific and practical conference (December 18-20, 2023). – Vienna : MDPC Publishing, 2023. – P. 395-403
 8. Кізь О. Б. Плекання еґалітарної особистості в контексті духовно-інтелектуального виховання / О. Б. Кізь // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. праць. – Харків ; Boston ; Köln : НДВП «Інтелект-Експрес-Капітал», 2023. – Вип. 5. – С. 102-114
 9. Слободян О. Прояви тривожності у молодших школярів під час воєнного стану та потреба психолого-педагогічного супроводу дітей  / О. Слободян, О. Кізь // Current issues of science, education and technology in Ukraine and the world : International scientific-practical conference (Tampere, Finland, December 29, 2023). – Tampere : Scholarly Publisher ICSSH, 2023. – P. 49-50
 10. Слободян О. Розвиток емоційної сфери молодших школярів: заклад освіти як простір плекання стійкості у часі війни / О. Слободян, О. Кізь // Colloquium-journal. Psychological Sciences. Warszawa : Interdruk, 2023. – № 34 (193). – С. 58-64. DOI : https://doi.org/10.24412/2520-6990-2023-34193-58-64
 11. Бутрин В. Теоретико-методологічні засади дослідження нетворкінгу в бізнес-діяльності / В. Бутрин ; наук. кер. О. Кізь // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 91-96
 12. Hovorun T. V. GENDER AUDITS AS AN INDICATOR OF EQUALITY PROGRAMS AT THEUNIVERSITY SCIENTIFIC ENVIRONMENTS / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi, O. B. Kiz // WORLD WOMEN CONFERENCE-V (March 7-8, 2023, Baku-AZERBAIJAN). – Publications IKSAD, 2023. – P. 244-245

2022 рік

 1. Кізь О. Б. Комунікативна компетентність психолога бізнесу та управління як умова його професійного успіхукомунікативна компетентність психолога бізнесу та управління як умова його професійного успіху / О. Б. Кізь  // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 41-48.
 2. Василів Н. Є. Комунікативні уміння в структурі комунікативної компетентності суб᾽єктів бізнес-діяльності / Н. Є. Василів, В. В. Бутрин, О. Б. Кізь // Global changes in the development of science and education : Abstracts of II International Scientific and Practical Conference (October 24 – 26). – Brussels, 2022. – P. 93-96
 3. Кікінежді О. М. Концепція «сродної праці» Григорія Сковороди у духовно-інтелектуальному вихованні особистості ХХІ століття: психологічний вимір / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь, Я. З. Василькевич // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний періодичний збірник наукових праць. – Харків : ВННОТ, 2022. – Вип. 4. С. – 675-679. DOI : 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.168
 4. Кізь О. Б. Людиноцентризм і гуманізм у світоглядно-філософській спадщині Григорія Сковороди / О. Б. Кізь, О. М. Кікінежді, Я. З. Василькевич // Габітус : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2022. – Вип. 44. – С. 172-178. DOI : https://doi. org/10.32782/2663-5208.2022.44.29
 5. Кікінежді О. М. Особистість у філософсько-просвітницькій спадщині Григорія Сковороди: психологічний аспект / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь, Я. З. Василькевич // Вісник Національного університету оборони України : збірник наук. праць. – Київ: НУОУ, 2022. – Вип. 6 (70). – С. 49-57. – DOI: 10.33099/2617-6858–22–70–6–49-57
 6. Кізь О. Б. Підготовка психологів бізнесу та управління до упровадження ґендерночутливої корпоративної політики у компаніях України / О. Б. Кізь // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C.114–121.
 7. Василькевич Я. З. Психологічний дискурс ідей Григорія Сковороди / Я. З. Василькевич, О. Б. Кізь, О. М. Кікінежді // Духовний код української ідентичності у вимірі міжкультурної комунікації (до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди) : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 - 11 листопада 2022 р. – Київ, 2022. – С. 120-122.
 8. Кізь О. Професійне самовизначення та планування кар᾽єри як чинники повоєнного відновлення і розвитку України / О. Б. Кізь // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 19–22.
 9. Божко О. Прояви мовного сексизму в українських прислів’ях: погляд крізь ґендерні лінзи / О. Божко, О. Кізь // Tendencies of development science and practice : Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (February 14-16, 2022). – Boston, 2022. – P. 319-326
 10. Божко О. Сексизм в українському суспільстві: усвідомлення соціально-психологічних витоків та шляхи викорінення / О. Божко, О. Кізь // Сolloquium-journal. Warszawa : Interdruk, 2022. – № 4(127). – Część 3. – С. 33-37
 11. Божко О. Сексизм як чинник ґендерної депривації / О. Божко, О. Кізь // Modern challenges to science and practice : Abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference (January 24 – 26, 2022). – Varna, 2022. – С. 517-522
 12. Кізь О. Б. Україна-Литва: міжкультурна комунікація ґендерних центрів закладів вищої освіти у контексті глобалізаційного діалогу / О. Б. Кізь, О. М. Кікінежді // Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 листопада 2022 р., м. Одеса). – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2022. – Ч. 1. С. 363-369 DOI : https://doi.org/10.36059/978-966-397-279-4-100

2021 рік

 1. Кікінежді О. М. Ґендерно-справедливе середовище у ЗВО у контексті гуманітарної безпеки сусіпільного життя в Україні / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : збірник тез доповідей І Міжнародна науково-практична конференції (Україна, Харків, 20 травня 2021 р.). – Харків : НА НГУ, 2021. – С. 109–112.
 2. Кізь О.Депривація у батьківській сім᾽ї як загроза щасливому дитинству / О. Кізь // Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та відновлювальні практики : збірник тез (31 травня – 1 червня 2021 року, Київ). – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. –  C. 36– 40.
 3. Кізь О. Б. Проблеми становлення особистості в умовах ґендерної депривації / О. Б. Кізь // Вісник Національного університету оборони України. Збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 3 (61). – С. 35-49.
 4. Кізь О. Проблема розвитку еґалітарної особистості майбутнього педагога: освітній контент / О. Кікінежді, О. Кізь // Психологічні ресурси в умовах життєвої та суспільної кризи: соціальний та особистісний виміри : колективна монографія. – Херсон : Вишемирський В. С., 2021. – С. 66–89.
 5. Кізь О. Б. Ризики ґендерної депривації на шляху становлення еґалітарної особистості / О. Кізь // Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький : Піскова М. А., 2021. – С. 34-38.
 6. Кізь О. Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для особистісного становлення сучасної дитини: егалітарна місія вихователя ЗДО / О. Кізь, А. Войчишина // Science, research, development : monografia pokonferencyjnа z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (30-31.01.2021). – Berlin. –  №37. – P. 16–18.
 7. Кізь О. Б. Соціальні, внутрісімейні та особистісні ресурси подолання ґендерної депривації у шлюбно-сімейних стосунках / О. Кізь // Trends in the development of science and practice : The XV International Science Conference (December 27–29, 2021). – Madrid, Spain, 2021. – P. 287-292
 8. Войчишина А. Самоповага у структурі самосвідомості майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти / А. Войчишина, О. Б. Кізь // Impact of modernity on science and practice : The VIII International Science Conference (April 6–7, 2021). – Madrid, Spain, 2021. – P. 138-141
 9. Войчишина А. Самоставлення у структурі самосвідомості особистості: теоретичний аналіз проблеми / А. Войчишина, О. Б. Кізь // Integration of scientific bases into practice : The IX International Science Conference (April 13-14, 2021). – Osaka, Japan, 2021. – P. 67-72
 10. Кікінежді О. М. Університет як середовище становлення еґалітарної особистості майбутнього педагога / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Modern science and practice : Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. – Boston, USA 2021. – P. 114-116
 11. Кікінежді О. М. Психолого-педагогічний супровід ґендерної соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на засадах принципу наступності / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7th International scientific and practical conference (April 1-3, 2021). – Kyoto : CPN Publishing Group, 2021. – P. 526–533.
 12. Кізь О. Ціннісне ставлення до себе як умова психологічного благополуччя майбутніх педагогів ЗДО / О. Кізь, А. Войчишина // Monografia pokonferencyjna z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT» (29-30.12.2021). – Paris : Diamond trading tour, 2021. – № 48. – С. 16-18
 13. Cognitive Models of Loneliness in Women in Early and Middle Adulthood / I. M. Leonova O. B. Kiz, N. A. Dobrovolska, K. O. Chyzhyk, T. V. Hovorun // Brain-Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. –2021, Vol. 12, Issue 4. – P. 107–138. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000735251300006

2020 рік

 1. Family as a factor of economic socialization of children / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 159-161.
 2. Challenges and issues in developing ukrainian students’ financial literacy and entrepreneurial skills / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 288-295.
 3. Кізь О. Б. Інтеграція ґендерних знань до змісту психологічних дисциплін підготовки вчителів початкової школи / О. Б. Кізь // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 142-145.
 4. Кізь О. Ґендерна депривація в освіті як виклик паритетній демократії / О. Кізь, М. Демчук // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 28-32.
 5. Винярчук О. Ґендерні упередження вчителів як чинник дискримінації особистості в освітньому середовищі / О. Винярчук, О. Кізь // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 196-200.
 6. Кізь О. Ґендерні знання у змісті психологічних дисциплін підготовки педагогів дошкільної і початкової освіти / О. Кізь // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 205-210.
 7. Kikinezhdi O. Psychological Principles of Modeling of Egalitarian and Educational Technics in the Higher School of Ukraine / Kikinezhdi O., Kiz O., Vasylkevych Ya. // Vzdelávanie a Spoločnosť : Medzinárodný nekonferenčný zborník. –  Prešov : Prešovská univerzita v Prešov, 2020. –  P. 440–447. –  URL : https://cutt.ly/nuQcBbh
 8. Мордованець М. А. Гіперактивність дітей молодшого шкільного віку: медико-психологічні та соціально-педагогічні виміри / М. А. Мордованець, О. Б. Кізь // Сучасний педагог : колект. наук. монографія. – Дніпро : Акцент ПП, 2020. – Т. 1. – С. 126–145.
 9. Kiz O. Gender accents of psychological preparation of future teachers of primary education for work in nus / O. Kiz // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph. –  Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. – P. 521–536.
 10. Кізь О. Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для особистісного становлення сучасної дитини: егалітарна місія вихователя ЗДО / О. Кізь, А. Войчишина // Science, research, development : monografia pokonferencyjnа z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) (30-31.01.2021). – Berlin. –  №37. – P. 16–18.
 11. Кізь О. Б. Розбудова паритетної демократії в україні: роль жінок у прийнятті рішень / О. Б. Кізь // Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки та оборони України: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 березня 2020 року). – Хмельницький : НАДПСУ. – С. 103-105.
 12. Винярчук О. А. Ґендерні упередження вчителів як чинник дискримінації учнів за статевою ознакою / О. А. Винярчук, О. Б. Кізь //Професіоналізм фахівця-дослідника із соціальної роботи: альманах наукових праць за матеріалами наук. конф., (15 січня 2020 р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди»). –  Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. –  С. 22-35.
 13. Винярчук О. А. Ґендерна експертиза уроку біології як умова створення недискримінаційного освітнього середовища // О. А. Винярчук, О. Б. Кізь // Шлях в науку: перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 268-272.
 14. Кізь О. Б. A primary school teacher is a key figure in primary education reform: forming gender competencies / О. Б. Кізь // International scientific and practical conference cutting edge-science 2020. – Shawnee, 2020. – P. 86-87.
 15. Кізь О. Б. Gender aspects of preparing future teachers for work in the conditions of new ukrainian school / О. Б. Кізь // SCience, research, development : monografia pokonferencyjna z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej (on-line) (29-30.12.2020). – London, 2020. – № 36. – P. 17-19.
 16. Кізь О. Соціально-психологічні виміри ґендерної депривації у сфері шлюбу та сім’ї / О. Б. Кізь // Humanitarium.  – 2020. – Т. 44, вип. 1 : Психологія. – С. 73-88
 17. Кізь О. Б. Психолого-педагогічні засади створення недискримінаційного освітнього середовища у контексті попередження ґендерної депривації / О. Б. Кізь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Психологія. – Київ : Київський університет, 2020. – Вип. 2 (12). – С. (В друці)

2019 рік

 1. Кізь О. Б. Ґендерна терапія як інновація у роботі психолога з молодим подружжям / О. Б. Кізь, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді // Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості : колективна монографія. – Херсон : Вишемирський В. С., 2019. – С. 7–27.
 2. Кізь О. Б. Утвердження культури рівних прав та можливостей в контексті людиноцентричної освітньої парадигми // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. –Харків : Стиль Издат., 2019. –С. 201–206.
 3. Кізь О. Б. Ґендерна культура керівника як чинник попередження ґендерної депривації учасників освітнього процес / О. Б. Кізь // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18–19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : КРОК, 2019. – С. 210–217.
 4. Kikinezhdi O. M. Gender-educational technologies of the accompaniment of the egalitarian socialization of Ukrainian youth / O. M. Kikinezhdi, O. B. Kiz // Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis : collective monograph. – Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. – P. 132–147.
 5. Kikinezhdi O. M. Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community / Kikinezhdi O. M., Kiz O. B., Shulha I. M. // Social work and education. – 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 144–153.
 6. Кізь О. Б. Психологічна підготовка майбутніх вчителів початкової школи в контексті освітніх інновацій / О. Б. Кізь // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 91–107.
 7. Kiz O. B. Innovative method of interactive learning, forming gender competencies and gender culture of students / O. B. Kiz // Science, research, development : monografia pokonferencyjna (Valletta, 30.07.2019–31.07.2019). – Warszawa, 2019. – Vol. 19. – P. 86–88.
 8. Kiz O. B. Gender culture of girls of Ternopil region as a condition for their vital success // Scientific achievements during the rapid technological development : proceedings of VI International scientific conference (Berlin, Dez. 1, 2019). –Berlin : tredition GmbH, 2019. –P. 9296.
 9. Kiz O. B. Psycho-pedagogical perspectives of child development: on the way from deprivation to life realization // Proceedings of XXXХХV Internationalscientific conference «Prospection» (Springfield, Dez. 15, 2019). –Morrisville : Lulu Press., 2019. –Р. 5255.
 10. Кізь О. Психолого-педагогічні та соціальні виміри ґендерної депривації в освіті / О. Кізь // Humanitarium. – Переяслав ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Том. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 51–66.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]