Kurant

 

Доктор біологічних наук

Професор кафедри хімії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Використання гематологічних показників риб для оцінки забруднення водного середовища іонами кобальту (ІІ) / Н. О. Вовчек, М. В. Бондарук, Т. А. Росовський  [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 226-229
 2. Особливості вмісту неполярних ліпідів в організмі прісноводних риб за дії підвищених концентрацій іонів кобальту (ІІ) / В. С. Марків, В. О. Хоменчук, О. О. Рябченюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 258-261

2022 рік

 1. Курант В. З. Вміст кобальту в прісних поверхневих водах та його біологічна роль в організмі риб / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. С. Марків [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 72-75
 2. Дія іонів Cu2+ та Сd2+ на енергетичний статус коропа та щуки / О. О. Вознюк, В. О. Хоменчук, Н. О. Вовчек [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 30-35
 3. Особливості переамінування у печінці риб та молюсків за дії підвищених концентрацій іонів металів у воді / М. Ю. Чиж, Т. І. Дацик, В. О. Хоменчук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 153-158
 4. Comparative Characteristics of Glutamate Dehydrogenase Functioning in Cyprinus carpio and Unio pictorum under the Impact of Elevated Metal Ions Concentrations / V. O. Khomenchuk, R. B. Balaban, I. B. Chen, V. Z. Kurant // Hydrobiological Journal. – 2022. – Vol. 58, Issue 1. – P. 45-55. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Комплексний підхід до оцінки забруднення важкими металами екосистем малих річок Західного Поділля / О. В. Хоменчук, Н. О. Вовчек, В. Я. Бияк та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 42-52. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.7
 2. Ліпідний склад м’язової тканини риб із річок Серет, Стрипа та Золота Липа / В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін, Н. О. Вовчек, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 170–175.
 3.  Особливості накопичення та розподілу окремих металів у тканинах риб за умов підвищеного вмісту іонів Fe3+ у водному середовищі / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, С. О. Логінов, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 175–178.
 4. Хоменчук В. О. Особливості транспорту цинку і кадмію через мембрани еритроцитів за дії підвищених концентрацій їх іонів у воді / В. О. Хоменчук, Ю. І. Сеник, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 31–38.
 5.  Роль ліпідів мембран еритроцитів у адаптації коропа до дії йонів цинку / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, Ю. О. Мацелюх, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 139–142.
 6. The peculiarities of the muscles lipid composition of fishes from small rivers of the Western Podillya / B. Z. Lyavrin, V. O. Khomenchuk, M. M. Gladyuk, V. Z. Kurant // Hydrobiological Journal. 2021. – Vol. 57, issue 1. – P. 37–46. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101383058&origin=resultslist

2020 рік

 1. Phospholipid Lipid Composition of Carp and Pike Tissues under the Impact of Fe3+ Ions / V. O. Khomenchuk, O. O. Rabcheniuk, Yu. I. Senyk [et al.] // Hydrobiological journal. − 2020. − Vol. 56, issue 4. − P. 60−70. − URL.: http://www.dl.begellhouse.com/journals ; https://www.scopus.com
 2. Особливості пероксидного окиснення ліпідів тканин риб з малих річок Тернопільської області / Ляврін Б. З., Хоменчук В. О., Кондрич О. І. [et al] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 79-81.
 3. Особливості ліпідного складу нирок коропа та щуки за впливу підвищених концентрацій іонів fе 3+ / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. А. Станіславчук [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. –  С. 110-114.
 4. Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, заснування (до 80-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. –  Тернопіль, 2020. –  № 1/2 (79). – С. 119–128.
 5. Хоменчук В. О. Особливості осмотичної резистентності еритроцитів та вмісту гемоглобіну у крові риб за дії феруму (III) / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. В. Футрик, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. № 1-2 (79). – C. 62–67.
 6. Ліпідний обмін в організмі риб за дії чинників оточуючого водного середовища / В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін, О. О. Рабченюк, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 126–139.

2019 рік

 1. Участь вільних амінокислот в адаптації риб до дії іонів важких металів / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. С. Марків, К. В. Шевчук // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали XII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (26-28 вересня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 112–115.
 2. Зв'язування феруму трансферином плазми крові риб за впливу підвищених концентрацій іонів Fe3+ у воді / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. С. Марків, Курант В. З. // Медична та клінічна хімія : науковий журнал. – Тернопіль, 2019. – Т. 21, №. 3. – С. 51–52.
 3. Lipid metabolism in carp and pike under impact of Fe(III) ions / O. O. Rabcheniuk, V. O. Khomenchuk, Yu. I. Senyk, V. Z. Kurant // Hydrobiological journal. − 2019. − Vol. 55, issue 1. − P. 66−74. − URL.: http://www.dl.begellhouse.com/ru/journals/ ; https://www.scopus.com
 4. Використання гематологічних показників риб для оцінки забруднення водного середовища іонами Fe3+ / В. О. Хоменко, О. О. Рабченюк, У. В. Караїм, В. З. Курант // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали XII міжнародної їхтіологічної науково-практичної конференції (26-28 вересня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 206–209.
 5. Ліпідний склад м'язів прісноводних риб із малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, М. Б. Кривенька, В. З. Курант // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали XII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (26-28 вересня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 120–123.
 6. Особливості пероксидного окислення ліпідів риб за дії підвищених концентрацій іонів Fe3+ у воді / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, А. В. Станіславчук, В. З. Курант // Медична та клінічна хімія : науковий журнал. – Тернопіль, 2019. – Т. 21, №. 3. – С. 321–322.
 7. Вміст неполярних ліпідів у зябрах риб малих річок Тернопільської областіБ. З. Ляврін, Т. А. Парубоча, Т. М. Гаврилюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – 2019 : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка Ф. О. та 75-річчю від дня народження д. б. н., проф. Яковенка Б. В. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 183188.
 8. Вміст ліпідів в м'язах коропа та щуки із мали річок Тернопільщини Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, О. А. Пендрак, В. З. Курант // Медична та клінічна хімія : науковий журнал. – Тернопіль, 2019. – Т. 21, №. 3. – С. 311–312.
 9. Ляврін Б. З. Вміст феруму, мангану, кобальту, цинку та купруму в організмі риб із річок Серет, Стрипа і Золота Липа / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 105115.
 10. Курант В. З. Вплив іонів мангану, цинку, купруму та плюмбуму на вміст вільних амінокислот в організмі коропа / В. З. Курант, В. О. Хоменчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 2842.
 11. Influence of heavy metals ions on the content of proteins and nucleic acids in the organism of freshwater fish / V. Z. Kurant, V. O. Khomenchuk, V. Ya. Byyak [et al.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 3743.
 12. Грубінко В. В. Професор Арсан Орест Михайлович – пам’яті вчителя і колеги / В. В. Грубінко, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 81–83.
 13. Грубінко В. В. Формування та розвиток біохімічної школи у Тернопільському педагогічному інституті / В. В. Грубінко, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 13–26.
 14. Хоменчук В. О. Морфометричні показники деяких видів риб малих річок Західного Поділля як індикатор забруднення водойм / В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 4 (78). – С. 35-40.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]