Web of Science ResearcherID: I-7385-2018

Mehko

 

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії. Практикум : навчальний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти / Г. Мешко. – 3-тє вид., вип. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 210 с.
 2. Мешко Г. Історія педагогіки: тестові завдання : навчальний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти / Г. Мешко, О. Мешко. – 3-тє вид., вип. і доп. – Тернопіль : [б. в.], 2023. – 157 с.
 3. Мешко Г. М. Комплексна програма формування професійної стресостійкості майбутніх менеджерів у процесі магістерської підготовки / Г. М. Мешко, О. І. Мешко, М. І. Фіткайло // Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2023 року, м. Лубни). – Полтава ; Лубни ; Миргород, 2023. – C. 155-159
 4. Мешко Г. Психологічна безпека в координатах психічного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану / Г. Мешко, О. Мешко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 210-213
 5. Мешко Г. Розвиток асертивності майбутніх менеджерів на етапі професійної підготовки / Г. Мешко, О. Мешко // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 82-86
 6. Тобонька Н. М. Управління професійним розвитком педагогів у закладі дошкільної освіти як предмет наукового дискурсу / Н. М. Тобонька, Г. М. Мешко // Ціннісні орієнтири сучасної освіти в умовах сьогодення крізь призму Української Хартії вільної людини : збірник наукових статей, тез доповідей та інших матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 27 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 151-155
 7. Мешко Г. М. Управління професійним розвитком учителів у закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – Вип. 1(52). – С. 110-114. DOI : 10.24144/2524-0609.2023.52.110-114
 8. Мешко Г. Формування конструктивних копінг-стратегій майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти / / Г. Мешко, О. Мешко // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – С. 17-19
 9. Мешко Г. Формування культури професійного здоров’я майбутніх педагогів у вимірах свободи і відповідальності / Г. Мешко, О. Мешко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 323-326
 10. Мешко Г. М. Формування культури професійного здоров’я майбутніх учителів в умовах національно спрямованої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Національне відродження та розвиток освітнього простору на основі народознавчого потенціалу України : збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції (Чортків, 9-10 червня 2023 р.). – Чортків : ЗУНУ, 2023. – С. 9-13
 11. Мешко Г. М. Формування професійної відповідальності фахівця: стан сучасного наукового дискурсу / Г. М. Мешко, О. Б. Гавришок // Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2023 року, м. Лубни). – Полтава ; Лубни ; Миргород, 2023. – C. 50-53
 12. Meshko H. M. Education of conscience in teenagers / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Pedagogy and psychology in the modern world: interaction vectors: proceedings International scientific conference (August 2-3, 2023, Wloclawek, Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 13-15. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-332-3-3
 13. The Impact of the War in Ukraine on the Emotional well-being of Students in the Learning Process / H. Meshko, O. Meshko, N.Habrusieva // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Lifescience Global, 2023. – Vol. 11. – Issue 1. – P. 55-65. – URL.: https://www.scopus.com
 14. Meshko H. M. The influence of war on teachers' professional health / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Research activities and achievements in pedagogy and psychology : proceedings International scientific conference (April 5-6, 2023, Częstochowa, Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 38-42. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-312-5-9

2022 рік

 1. Мешко Г. Аксіологічний підхід як методологічний орієнтир у підготовці майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г. Мешко, О. Мешко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 337–339.
 2. Мешко Г. М. Копінг-стратегії в управлінській діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (07 вересня 2022 р., м. Орхус (Данія), дистанційно). – Орхус : ГО «ВАДНД», 2022. – С. 443-446
 3. Мешко Г. М. Методика дослідження професійної відповідальності студентів технічних спеціальностей / Г. М. Мешко, Н. В. Габрусєва // Наука і техніка сьогодні. Сер. Педагогіка. – 2022. – № 5 (5). – С. 353-366. – DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-5(5)-353-365
 4. Мешко Г. М. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення навчального курсу «Педагогіка» : для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями «Туризм», «Екологія», «Географія», «Науки про Землю» / Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 5. Мешко Г. М. Особливості формування професійної відповідальності майбутніх учителів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Світ наукових досліджень : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (19-20 грудня 2022 р.). – Тернопіль ; Переворськ : ГО “Наукова спільнота” : ФОП Шпак В. Б. : WSSG w Przeworsku, 2022. – Вип. 15. – С. 102-103
 6. Мешко Г. М. Педагогіка : методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення навчального курсу для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями "Туризм", "Екологія", "Географія", "Науки про Землю" / Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с. 
 7. Мешко Г. Підвищення рівня професійної стресостійкості педагогів у вимірах неформальної освіти / Г. Мешко, О. Мешко // Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика : збірник тез доповідей науково-практичної інтернет- конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 17 травня 2022 р.). – Івано-Франківськ, 2022. – C. 176-179.
 8. Литвинюк Г. Професійна надійність крізь призму особистісного потенціалу фахівця / Г. Литвинюк, Г. Мешко // Філософські виміри техніки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів (1-2 грудня 2022 р.). – Тернопіль : ТНТУ, 2022. – С. 129-131
 9. Мешко Г. Розвиток асертивності як умови безпечної поведінки учнів в інклюзивному освітньому середовищі / Г. Мешко, О. Мешко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 128–131.
 10. Мешко Г. Стан емоційного благополуччя учнів у процесі навчання під час війни / Г. Мешко, О. Мешко, Н. Габрусєва // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції (21-22 квітня 2022 р). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 15-18
 11. Мешко Г. М. Сучасні пlіходи до збереження і зміцнення професійного здоров’я фахівців інклюзивної освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія. –Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. – C. 98–113.
 12. Мешко Г. М. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі закладу дошкільної освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород : Ужгородський національний університет, 2022. – Вип. 1 (50). – С. 186-190. – DOI : https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.186-190
 13. Мешко Г. М. Формування конкурентоспроможності як визначальний аспект професійної підготовки майбутніх педагогів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C.163-167.
 14. Мешко Г. М. Формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів як актуальна проблема теорії і практики професійної підготовки / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : доповіді XIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Конін ; Ужгород ; Перемишль : Посвіт, 2022. Том ХII : Якісні дослідження для покращення життя людини. – С. 88-90
 15. Мешко Г. М. Формування професійної надійності майбутніх керівників закладів освіти у координатах міждисциплінарного дослідження / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія)). – Любляна : ГО «ВАДНД», 2022. – С. 279-284
 16. Development of Assertiveness of Future Managers as a Condition for Success in Management / H. M. Meshko et al. // SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2022 : Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence – ISC SAI (October 17-21, 2022, Kryvyi Rih, Ukraine). – Setúbal, Portugal: Scitepress, 2022, – P. 300-309. – DOI : https://doi.org/10.5220/0011354200003350
 17. The assessment of the current status of Gentiana lutea L. populations of the Ukrainian Carpathians : Ecological and genetic approaches / M. Prokopiak, O.Mayorova, L. Hrytsak, H. Meshko, N. Drobyk // Folia Oecologica, 2022. – Vol. 49, no.1. – P. 42–50.  – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Мешко Г. М. Асертивність як умова безпечної поведінки менеджера: стан сучасного наукового дискурсу / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (м. Миколаїв, 24 листопада 2021 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2021. – С. 243-245.
 2. Мешко Г. М. Збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2021. – Вип. 47. – С. 88-95.
 3. Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційної (магістерської) роботи : для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування / уклад. О. С. Боднар, Г. М. Мешко, В. М. Чайка. – Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2021. – 56 с.
 4. Мешко Г. Розвиток аутопсихологічної компетентності вчителя в координатах профілактики професійного вигорання / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи: збірник наукових праць. Том Х : Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані. – Конін ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2021. – С. 264-267.
 5. Мешко Г. М. Управління процесом формування соціально- психологічного клімату в педагогічному колективі закладу дошкільної освіти / Г. М. Мешко, К. В. Пітура // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали вісімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2021 р.). – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2021. – С. 34-36.
 6. Мешко Г. М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота.  – Ужгород : УНУ, 2021. – Вип. 2(49). – С. 103-106.
 7. Мешко Г. М. Формування психотерапевтичної позиції майбутніх учителів як основи педагогічної взаємодії в інклюзивному освітньому середовищі / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 122–125.
 8. Мешко Г. Формування soft skills майбутніх менеджерів як ресурсу їх стресостійкості та резильєнтності / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС (22-23 квітня 2021 р. ). – Тернопіль :  Паляниця В. А., 2021. – С. 42-44.
 9. Мешко Г. М. Формування soft skills студентів непедагогічних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Педагогіка» / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : УНУ, 2021. – Вип.1(48). – С. 267-271.
 10. Педагогічна практика : методичні рекомендації з питань організації і проведення / Уклад. : Г. М. Мешко, З. І. Удич, І. М. Нестайко, Г. М. Груць. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.
 11. Управлінська практика : навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності 073 Менеджмент / О. С. Боднар, В. М. Чайка, Г. М. Мешко. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2021. – 50 с.
 12. Meshko H.M. Research of professional responsibility of students of technical specialities by means of information and communication technologies / H. M. Meshko, N. V. Habrusieva, A. A. Kryskov // Journal of Physics: Conference Series : 12th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2020, 15-17 October 2020, 2021. – Vol. 1840, issue 1. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103501852&origin=resultslist
 13. Developing digital competence of teachers of Humanitarian disciplines in the conditions of COVID-19 quarantine measures / I. Trubavina, S. Dotsenko, O. Naboka [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 12th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2020, 15-17 October 2020. – 2021. – Vol. 1840, issue 1. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103480694&origin=resultslist
 14. Development of Future Managers' Resilience as a Condition for Efficiency and Reliability of Management Activities / V. Kravets, H. Meshko, O. Meshko, A. Leskiw, N. Habrusieva // SHS Web of Conferences : IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, April 12-16, 2021. – 2021. – Vol. 100.
 15. Meshko H. M.Occupational deformations in the managerial activity / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities in a pandemic : IV International scientific conference ( сonference proceedings, February 19th, 2021). – Kaunas : Baltija Publishing. – P. 28-32.
 16. Meshko H. M. Professional responsibility of the future teachers: the essence and problem of formation / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Pedagogy, psychology and teaching methods : international experience: proceedings International scientific and practical conference, July 16-17, 2021 Riga, Latvia. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 27-30.
 17. Meshko H. Study of the Emotional Well-Being of Students in the Process of Education in the Modern School / H. M. Meshko, O. I. Meshko, I. M. Trubavina // Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. – 2021. – Vol. 9, n. 4. – P. 381-389. URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85115056155&origin=resultslist&sort=plf-f
 18. Meshko H. M. The role of the «Pedagogy» course in soft skills formation of non-pedagogical specialties students / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning : proceedings International scientific and practical conference(February 26-27, 2021. Wloclawek Republic of Poland). − Riga : Baltija Publishing, 2021. – Vol. 2. – P. 133–136.
 19. Substantiation of the advanced training program “Social work with military personnel and military-social work in the context of sustainable development goals” / I. Trubavina, M. Medvid, A. M. Cwer, L. Petryshyn, H. Meshko // E3S Web Conferences : Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 2021. – 2021. – Vol. 280.
 20. The problem of preserving and strengthening the occupational health of the teacher:a historical aspect / G. Tereshchuk, H. Meshko, M. Prochazka, O. Meshko, H. Radchuk // Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. Book Series: SHS Web of Conferences – 2021. – Vol. 104. − P. 1-10.

2020 рік

 1. Мешко Г. М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів як предмет наукового аналізу / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 102104.
 2. Мешко Г. Ґендерні виміри відповідального ставлення майбутніх учителів до професійного здоров’я / Г. Мешко, О. Мешко // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 214215.
 3. Meshko H. Scientific-methodologial foundations of future teachers’ health culture forming / H. Meshko, O. Meshko // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. – P. 112125.
 4. Мешко Г. Управління розвитком аутопсихологічної компетентності вчителів у закладі загальної середньої освіти / Г. Мешко, О. Мешко // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 178-193. – URL. : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16323
 5. Мешко Г. Професійні цінності майбутніх учителів у координатах сталого розвитку суспільства / Г. Мешко, О. Мешко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 97-99.
 6. Мешко Г. Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я майбутніх учителів /  Г. Мешко, О. Мешко, І. Трубавіна // Polish Science Journal. – Warsaw : Sp. z o. o. “iScience”, 2020. – Is. 10 (31).  – P. 59-66.
 7. Meshko H. Formation of Acmesynergetic Position of Future Heads of General Secondary Education Institutions / H. Meshko, O. Meshko // Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2020) : Workshop on Social Research : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference (May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana ; Slovenia : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 115-116.
 8. Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers / H. Meshko, O. Meshko, N. Drobyk, O. Mikheienko // Environmental, Technological, Social and Economic Matters : the International Conference on Sustainable Futures(ICSF 2020) : E3S Web of Conferences (Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – 2020. – Vol. 166. – P. 1-8. – URL. :  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610023
 9. Мешко Г. М. Формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2020. – Вип. 2(47). – С. 100-104. – URL. : https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.100-104
 10. Meshko H. Prevention of bullying in secondary schools / H. Meshko, O. Meshko // Social work and education. – Ternopil-Aberdeen, 2020. – Vol. 7, n. 4. – P. 524-534.
 11. Мешко Г. М. Формування саногенного мислення як технологія забезпечення професійного здоров’я майбутніх учителів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. – Вип. 46. – С. 104-111.
 12. Мешко Г. М. Попередження професійного вигорання вчителів у закладі загальної середньої освіти: управлінський вимір / Г. М. Мешко, Л. М. Диня // Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-26 вересня 2020 року). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2020. – С. 29-32.
 13. Research of Teachers’ Occupational Health by Means of Digital Technologies / H. M. Meshko, O. I. Meshko, I. M. Trubavina [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 544–559.

2019 рік

 1. Мешко Г. М. Антистресові саногенні психотехнології в координатах підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності / Г. М. Мешко, О. І. Мешко  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон, 2019. – Вип. 41. – С. 112119.
 2. Meshko H. М. Psycho-pedagogical training as means of forming the autopsychological competency of the future teachers/ H. М. Meshko, О. І. Meshko // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference (May 24, 2019, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana, 2019. – P. 293295.
 3. Meshko H. M. A comprehensive program of future teachers' training for the preservation and strengthening of professional health / H. M Meshko, O. I. Meshko // Modern World tendencies in the development of science: collective monograph. – London, 2019. – Vol. 2. – P. 58–72. 
 4. Мешко Г. М. Формування професійної стресостійкості майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської підготовки / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 вересня 2019 р.). – Херсон, 2019. – Ч. 1. – С. 102–106.
 5. Мешко Г. Формування професійної стресостійкості майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської підготовки / Г. Мешко, О. Мешко // Humanitarium. – 2019. – Т. 43, Вип. 1. – С. 103–112.
 6. Meshko H. Technology of formation of psychologically safe educational environment in institution of general secondary education / H. Meshko, O. Meshko, H. Meshko, M. Chorniy // Modern technologies in the education system : series of monographs faculty of architecture, civil engineering and applied arts : monograph 26. – Katowice, 2019. – S. 113–121.
 7. Мешко Г. М. Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 154163.
 8. Мешко Г. М. Управління процесом формування психологічно безпечного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 53–58.
 9. Мешко Г. І. Актуалізація духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів у вимірах підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г. І. Мешко, О. І. Мешко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 292–296.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]