Web of Science ResearcherID: I-7385-2018

Mehko

 

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Мешко Г. М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів як предмет наукового аналізу / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 102-104.
  2. Мешко Г. Ґендерні виміри відповідального ставлення майбутніх учителів до професійного здоров’я / Г. Мешко, О. Мешко // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 214-215.

2019 рік

  1. Мешко Г. М. Антистресові саногенні психотехнології в координатах підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності / Г. М. Мешко, О. І. Мешко  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон, 2019. – Вип. 41. – С. 112119.
  2. Meshko H. М. Psycho-pedagogical training as means of forming the autopsychological competency of the future teachers/ H. М. Meshko, О. І. Meshko // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference (May 24, 2019, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana, 2019. – P. 293295.
  3. Meshko H. M. A comprehensive program of future teachers' training for the preservation and strengthening of professional health / H. M Meshko, O. I. Meshko // Modern World tendencies in the development of science: collective monograph. – London, 2019. – Vol. 2. – P. 58–72. 
  4. Мешко Г. М. Формування професійної стресостійкості майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської підготовки / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 вересня 2019 р.).– Херсон, 2019. – Ч. 1. – С. 102–106.
  5. Meshko H. Technology of formation of psychologically safe educational environment in institution of general secondary education / H. Meshko, O. Meshko, H. Meshko, M. Chorniy // Modern technologies in the education system : series of monographs faculty of architecture, civil engineering and applied arts : monograph 26. – Katowice, 2019. – S. 113–121.
  6. Мешко Г. М. Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 154163.
  7. Мешко Г. М. Управління процесом формування психологічно безпечного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 53–58.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

Міністерство освіти і науки України