Web of Science ResearcherID: C-8318-2018

Mukolenko

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри української мови та методики її навчання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Миколенко Т. М. Особливості організації курсу та проведення занять із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету мистецтв в умовах дистанційного навчання / Т. М. Миколенко // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 335–348.
  2. Linguodidactic aspects of studying rhetoric by secondary school students / O. Petryshyna, T. Mykolenko, M. Sokol [et al.] // Laplage em revista. – 2021. – Vol. 7, issue 3. – P. 174–181. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000687135900008

2020 рік

  1. Головата Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / Л. М. Головата, Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко. –  Тернопіль : Вектор, 2020. –  125с.
  2. Петришина О. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичні рекомендації для студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти / О. І. Петришина, Т. Миколенко. – Тернопіль : ПП ВКФ "Політек", 2020. – 80 с.
  3. Миколенко Т. Тестові завдання з історії української літературної мови (стара українська літературна мова) / Т. Миколенко. – Тернопіль : ПП ВКФ "Політек", 2020. – 60 с.
  4. Миколенко Т. Цветообозначение как транслятор авторских смыслов / Т. Миколенко, Л. Головата // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кропивницький, 2020. – Вип. 187. – С. 327–332.
  5. Миколенко Т. М. Семантика тиску в пондусних прикметниках / Т. М. Миколенко // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. – Острог, 2020. – Вип. 9 (77). – С. 157–159.
  6. Мыколенко Т. М. Весовой признак в прототипических ситуациях / Т. М. Мыколенко // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2020. – №2-5(58). – С.125–129.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації