Web of Science ResearcherID:  I-7401-2018

NestauloКандидат педагогічних наук

Доцент кафедри української мови та славістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сеньовська Н. Л. «Виховний ідеал» (1946) Григорія Ващенка – про різницю між українцями та росіянами: невтрачена актуальність / Н. Л. Сеньовська, І. М. Нестайко // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : колективна монографія. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 122-131
 2. Петровська С. До питання про вплив дидактичної гри на навчально-виховний процес на уроках польської мови / С. Петровська ; наук. кер. І. М. Нестайко // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 117-122
 3. Бутрин О. До питання про статус неологізму в сучасній польській мові / О. Бутрин ; наук. кер. І. М. Нестайко // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 43-49
 4. Сеньовська Н. Л. Досвід сучасної війни в усній народній творчості: те, у що ми віримо / Н. Л. Сеньовська, І. М. Нестайко // Наративи війни у фольклорних, літературних та медійних текстах : збірник тез міжнародної наукової конференції (27 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 53-56
 5. Нестайко І. Мовний образ світу в польських медіа / І. Нестайко // Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи : збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 16-17 червня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 98-99
 6. Нестайко І. Організація навчальної діяльності дітей зі спеціальними освітніми потребами у польській системі освіти / І. Нестайко, Н. Сеньовська // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 222-227
 7. Нестайко І. Процес підготовки майбутніх педагогів у Польщі / І. Нестайко // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 158-161
 8. Нестайко І. Соціальна адаптація дітей-біженців у результаті війни в польському суспільстві / І. Нестайко, Н. Сеньовська // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – С. 19-21
 9. Сеньовська Н. Л. Створення сучасного героїчного епосу як спосіб допомогти учням пережити травму війни / Н. Л. Сеньовська, І. М. Нестайко // Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2023. – С. 311-316
 10. Сеньовська Н. Цінності сучасного героїчного епосу / Н. Сеньовська, І. Нестайко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 56-58
 11. Higher Education as a Pedagogical System / Z. Udych, I. Nestaiko, N. Senovska [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2023. – Vol. 12. – issue 2. – P. 30-37. URL: https://doi.org/10.5430/jct.v12n2p30 ; https://www.scopus.com
 12. Senovska N. Psychoanalysis and patriotic education in modern Ukrainian pedagogy / N. Senovska, I. Nestaiko // Modern approaches to ensuring sustainable development : collective monograph. – Katowice : The University of Technology in Katowice Press, 2023. – С. 469−477
 13. Senovska N. Współczesna epopeja heroiczna jako podstawa ukraińskiego wychowania patriotycznego / N. Senovska, I. Nestaiko // Pedagogika, zarządzanie, psychologia i inżynieria zarządzania wobec wyzwań współczesności. Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności : Prace naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2023. – T. 53.(1). – S. 309−317

2022 рік

 1. Сеньовська Н. «Виховний ідеал» (1946) Григорія Ващенка – про різницю між українцями та росіянами: актуально досі / Н. Сеньовська, І. Нестайко // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : збірник матеріалів ХІV-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції (м. Кропивницький, 20 листопада - 8 грудня 2022 р.). – Кропивницький : РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка, 2022. – С. 14−15
 2. Сеньовська Н. Застосування та аналіз вебінарів як форми організації навчання / Н. Сеньовська, І. Нестайко // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. – С. 214–215.
 3. Нестайко І. Значення ієрархії цінностей у житті людини (польський досвід) / І. Нестайко, Н. Сеньовська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 66–70.
 4. Нестайко І. М. Інклюзивна освіта в Польщі / І. Нестайко, Н. Сеньовська // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 138–140.
 5. Заваринська І. Ф. Практичний курс польської мови : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти / І. Ф. Заваринська, І. М. Нестайко, _[укладачі]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 118 с.
 6. Сеньовська Н. Л. Саморегуляція педагога в умовах війни: аналіз вебінару (на матеріалі практичного досвіду) / Н. Л. Сеньовська // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія)). – Любляна : ГО «ВАДНД», 2022. –С.408-412
 7. Нестайко І. Соціальна адаптація та інтеграція внутрішньо переміщених осіб в результаті війни (польський погляд) / І. Нестайко // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції (21-22 квітня 2022 р). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 18-20
 8. Сеньовська Н. Л. Стратегія використання вебінарів і тренінгів у процесі дистанційного навчання / Н. Л. Сеньовська, І. М. Нестайко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 225–227.
 9. Senovska N. Algorytm analizy webinariów dla nauczycieli / N. Senovska, I. Nestaiko // Pedagogika, zarządzanie i inżynieria zarządzania wobec wyzwań współczesności. Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności : praca zbiorova. – Wałbrzych : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2022. – T. 52(2). – S. 33−42.
 10. The system of promoting a healthy lifestyle in the Ukrainian regional print media / O. Ya. Medynska, H. P. Synorub, I. M. Nestayko [et al.] // Wiadomosci Lekarskie : Official journal of the Polish Medical Association Warsaw : Aluna Publishing, 2022. – VOL. LXXV. – ISSUE 7. – P. 1781-1788. DOI : 10.36740/WLek202207131
 11. Senovska N. WEBINAR AS A FORM OF QUALIFICATION OF TEACHERS: ON THE MATERIAL OF PRACTICAL EXPERIENCE / N. Senovska, I. Nestaiko // DIGITALIZATION AND INFORMATION SOCIETY. SELECTED ISSUES : Monograph 53. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2022. – P. 220-226.

2021 рік

 1. Буда В. А. Вторинні номінації як засіб характеристики персонажів у романі Уласа Самчука «Чого не гоїть огонь» / В. А. Буда, І. М. Нестайко І. Ф. Заваринська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2021. – Т. 32 (71) № 5. – С. 18–24
 2. Нестайко І. М. Державна освітня політика : методичні рекомендації до вивчення навчальної-дисципліни / І. М. Нестайко. – Тернопіль, 2021. – 104 с.
 3. Буда В. А. До проблем ідентифікації та семантики слов’янської антропонімної фразеології / В. А. Буда, І. Ф. Заваринська, І. М. Нестайко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологія. – Острог : Вид-во НаУОА, 2021. – Вип. 11(79). – С. 25–28.
 4. Заваринська І. Ф. Семантичний аналіз семіотичного концепту «часу» в аспекті міжслов’янського зіставлення антропонімних фразеологізмів / І. Ф. Заваринська, І. М. Нестайко, В. А. Буда // Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 10. September, 2021. – Zürich-Vinnytsia : BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. – S. 160-161.
 5. Нестайко І. М. Багатоаспектний характер мови у польському медіапросторі / І. М. Нестайко // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 178–180.
 6. Нестайко І. М. Культура школи в системі польської інклюзивної освіти / І. М. Нестайко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 127–131.
 7. Педагогічна практика : методичні рекомендації з питань організації і проведення / уклад. : Г. М. Мешко, З. І. Удич, І. М. Нестайко, Г. М. Груць. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.
 8. Сеньовська Н. Л. Формування саморегуляційних умінь педагогів: тренінг онлайн і тренінг офлайн / Н. Л. Сеньовська, І. М. Нестайко // Virtus : Scientific Journal. 2021. – № 59 (December). – P. 25–29

2020 рік

 1. Нестайко І. М. Kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły / Нестайко І. М. // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 37-40.
 2. Nestajko I. Kompetencje menedżera oświaty (polskie doświadczenie) / I. Nestajko // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 276-294.

2019 рік

 1. Nestaiko I. M. Zawodowo-pedagogiczne przygotowanie przyszłych nauczycieli w RP Polsce w kontekście eurointegracyjnej polityki oświatowej: teoretyczne aspekty i doświadczenie / I. M. Nestaiko // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євро інтеграційних процесів: матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м.Тернопіль).  – Тернопіль : КРОК, 2019. – С. 90–94.
 2. Yordan H. Modern Ukrainian media market / H. Yordan, I. Nestaiko, K. Yordan // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 143–153.
 3. Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school / H. P. Synorub, I. M. Nestayko, I. V. Poplavska [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 70, n. 2. – P. 257–261. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000466137700019
 4. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної та науково-педагогічної практик для магістрів спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 «Дизайн» / уклад. : І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник, І. М. Нестайко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 c.
 5. Нестайко І. Види насилля в сім'ї та механізми його подолання в польському суспільстві / І. Нестайко // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – С. 110–113.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]