Web of Science ResearcherID: F-3895-2019

Pryshljak

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Пришляк О. Ю. Теорія і методика формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 560 с.
 2. Пришляк О. Ю. Теорія і методика формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 39 с.
 3. Пришляк О. Ю. Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій: теоретичний контекст: монографія / за наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. 556 с.

2020 рік

 1. Pryshlіak O. Impact of intercultural educational space on the formation of intercultural competence of future teachers at a pedagogical higher education institution / O. Pryshlіak, V. Polishchuk, N. Lupak // Acta Paedagogica Vilnensia. – 2020. – Vol. 45. – P. 42–59. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102853237&origin=resultslist
 2. Senovska N. Developing professional self-regulation of students during pedagogical practice / N. Senovska, O. Pryshliak // International Journal of Research in Education and Science. – 2020. – Vol. 6, Issue 4. – P. 679–691. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091367193&origin=AuthorNamesList&txGid=95a9b3c72969b913ea4cb69819f049d5

2019 рік

 1. Пришляк О. Ю. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Міжкультурна компетентність та міжкультурна комунікація» : навчальний посібник для студентів та викладачів закладів вищої освіти / О. Ю. Пришляк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 146 с.
 2. Пришляк О. Ю. Мотивація як провідний чинник формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій / Пришляк О. Ю. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» : зб. наук. пр. – Мукачево, 2019. – Вип. 1 (9). – С. 103107.
 3. Пришляк О. Ю. Проблема визначення сутності полікультурної компетенції і полікультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій у контексті компетентнісного підходу / О. Ю. Пришляк // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, 2019.  № 1 (324), ч. 2,. – C. 102–111.
 4. Pryshlyak O. Intercultural competence in foreign language teaching / O. Pryshlyak, N. Lupak // Людинознавчі студії. Педагогіка. - 2019. Вип. 8. – С. 185–200.
 5. Slozanska H. The modern state of social workers’ training in ukrainian higher educational institutions to work in the territorial communities / H. Slozanska, N. Horishna, O. Pryshlyak // Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J : Paedagogia-psychologia. – Poland, 2019. – Vol. 32, n. 1. – P. 123–135.
 6. Пришляк О. Ю. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи у полікультурному середовищі / О. Ю. Пришляк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2019. – Вип. 1. – С. 146–150.
 7. Пришляк О. Ю. Міжкультурна компетентність у контексті діалогу культур / О. Ю. Пришляк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2019. – № 6(2). – С. 228-238.
 8. Пришляк О. Ю. Культурологічні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій / О. Ю. Пришляк // Педагогічний альманах. – 2019. – Вип. 41. – С. 212-219.
 9. Пришляк О. Ю. Вплив правових теорій міжкультурної компетентності на практику професійної підготовки фахівців до міжкультурної взаємодії / О. Ю. Пришляк // Педагогічний альманах. – 2019. – Вип. 42. – С. 129-136.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації