Web of Science ResearcherID: I-7427-2018

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Питуляк М. Р. Еколого-географічні особливості сучасного стану лісів ДП «Берегівський лісгосп» / М. Р. Питуляк, Г. М. Долопікула, Б. Б. Гавришок // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2023. – Вип. 39. – С. 87-97. DOI : https://doi.org/10.26565/1992-4224-2023-39-08
 2. Еколого-господарський стан земельних ресурсів Кам’янець-Подільського району Хмельницької області / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, П. М. Дем’янчук [та ін.] // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Географія. – Чернівці. 2023. – Вип. 845. – С. 12-19. DOI : https://doi.org/10.31861/geo.2023.845.12-19
 3. Гавришок Б. Єврейська спадщина в Тернопільській області як ресурс туризму / Б. Гавришок, П. Дем’янчук, М. Питуляк // Сакральне та туризм : матеріали Міжнародньої науково-практичної конференції (Київ, 28 квітня 2023 р.). – Київ : Геопринт, 2023. – С. 297-299
 4. Питуляк М. Р. Характеристика категорій лісів ДП «Берегівський лісгосп» / М. Р. Питуляк, Г. М. Долопікула // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 151-155
 5. Geospatial Features of Historical-Geographical Formation and the Current State of the Forest Massifs of Busk Forestry (Ukraine) / B. Havryshok, M. Syvyi, P. Demyanchuk [et al.] // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Lublin, 2023. – P. 39-57. DOI : 10.17951/b.2023.78.39-57. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Питуляк М. Бальнеологічні ресурси Львівської області та їх використання / М. Питуляк, В. Гуляйгродський // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2022 р.). – Мукачево : МДУ, 2022. – С. 17-18
 2. Гідрологічні заповідні об’єкти Тернопільського Придністер’я: екологічна роль та використання / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, І. Р. Кузик [та ін.] // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Гельветика, 2022. – № 6(45). – С. 139-143
 3. Питуляк М. Р. Еколого-географічні особливості водокористування Тернопільського Придністер'я / М. Р. Питуляк, Н. В. Хом′як // Охорона довкілля: зб. наук, статей XVIII Всеукраїнських наукових Таліївських читань (20 жовтня 2022 року). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – С. 40-44
 4. Природно-екологічні особливості та сучасний стан землекористування в ОТГ Хмельницької області / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, Жулканич Б. М. [та ін.] // Екологічні науки : науково-практичний журнал. 2022. – № 4(43). – С. 121-126.
 5. Питуляк М. Р. Рекреаційно-туристичний потенціал лісових антропогенних ландшафтів Тернопільської області /  М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк // Туризм у ландшафті, ландшафт у туризмі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) (м. Вінниця, 25-26 травня 2022 р.). – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2022. – C. 44–48.
 6. Питуляк М. Рекреаційно-туристичний потенціал Чортківської ОТГ Тернопільської області / М. Питуляк, Д. Войціх // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2022 р.). – Мукачево : МДУ, 2022. –С. 14-16
 7. Питуляк М. Основні напрями ландшафтознавчих досліджень Тернопільської області / М. Питуляк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 18–20.

2021 рік

 1. Питуляк М. Р. Загальна гідрологія : навчально-методичний посібник. Опорний конспект лекцій / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 120 с.
 2. Особливості лісів і лісокористування на території дп «Тернопільський лісгосп» / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 194–203.
 3. Analysis of climate changes on the Ternopil plateau in 1961-1993 basing on the average annual data /  N. B. Taranova, L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – № 11 (6). – P. 7–17. 
 4. The ways to optimize rural territories in Ukraine in conditions of sustainable development / Zastavetska L.B., Zastavetskyi T. B., Taranova, N. B. [et al.] // Modern engineering and innovative technologies.  – 2021. – № 17, part 3. – Р. 94–102.
 5. Просторово-екологічні проблеми земельних ресурсів в ОТГ Північно-Східної частини Золочівського району Львівської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 206-214
 6. Питуляк М. Р. Рекреаційний потенціал бальнеологічних ресурсів Тернопільської області / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, Н. П. Стецько // Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry : International scientific and practical conference (July 2–3, 2021). – Lublin : Baltija Publishing, 2021. – P. 165169.
 7. Питуляк М. Р. Структура та сучасний стан рекреаційно-туристичного потенціалу Бережанського горбогір'я / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк // Туризм і рекреація: наука, освіта, практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2021 р.). – Мукачево : РВВ МДУ, 2021. – С. 17-21. 
 8. Питуляк М. В. Фізична географія України : навчально-методичний комплекс / М. В. Питуляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 160 с.
 9. Pytuliak M. R. ECOLOGICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF USE OF LAND RESOURCES POTENTIAL OF TERNOPIL REGION / M. R. Pytuliak, M. V. Pytuliak // INTEGRATION OF BUSINESS STRUCTURES: COMPETITION AND COOPERATION : Proceedings of the Conference (February 19-20, 2021). – Tbilisi, Georgia, 2021. – P. 106-110

2020 рік

 1. Питуляк М. Р. Загальна гідрологія : навчально-методичний посібник / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 124 с.
 2. Питуляк М. Оцінка замкових споруд Тернопільської області для туризму і рекреації / М. Питуляк, М. Питуляк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 283–290.
 3.  Питуляк М. Р. Ландшафтознавство : навчально-методичний посібник. Опорний конспект лекцій / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 132 с.
 4.  Питуляк, М. Р. Польова практика з ландшафтознавства : методична розробка для студентів географічного факультету ОП «Бакалавр» / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 29 с.
 5. Питуляк М. Р. Потенціал земельних ресурсів / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 277–284.
 6. Питуляк М. Агроекологічний стан землекористування у Кременецькому районі Тернопільської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Н. Стецько, М. Базан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 219–226.
 7. Стецько Н. Функціональна структура територіально- рекреаційної системи Тернопільської області / Н. Стецько, М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 103–113.
 8. Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.
 9. Питуляк М. Р. Санаторно-курортна сфера та лікувально-оздоровчий туризм / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк// Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 425–432.
 10. Питуляк М. Р. Лісові ресурси та лісокористування / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, Б. Б. Гавришок // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 326–343.
 11. Питуляк М. Р. Ландшафти. Фізико-географічне районування / М. Р. Питуляк  // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 359–379.

2019 рік

 1. Питуляк М. В. Географія материків і океанів (Євразія ч. 1) : навчально-методичний посібник / М. В. Питуляк, М. Р. Питуляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 124 с.
 2. Питуляк М. Р. Сучасний стан і тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.  Тернопіль, 2019.  № 1.  С. 167173.
 3. Питуляк М. Сучасний стан та особливості використання водних ресурсів Хмельницької області / М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.  Тернопіль, 2019.  № 2.  С. 156163

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]