Web of Science ResearcherID: I-8429-2018

poplavskai

Кандидат географічних наук

Доцент

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Особливості просторової диференціації територіальних громад: приклад Тернопільської області / А. Кузишин, І. Поплавська, С. Задворний [та ін.] // Слобожанський науковий вiсник. Сер. Природничi науки. – Суми : Гельветика, 2024. – Вип. 1. – С. 97-104. DOI : https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.13
 2. Поплавська І. Особливості просторової організації соціальної сфери через показники добробуту населення / І. Поплавська, Д. Гарасимчук // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 12–14 квітня 2024 р.). – Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2024. – С. 15-17
 3. Поплавська І. В. Регіональний зріз показників внутрішнього туризму в Україні в умовах війни / І. В. Поплавська, А. В. Кузишин // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах євроінтеграційних та військових викликів : ІІ-ий Міжнародний науково-практичний форум (17–19 квітня 2024 року, Львів). : збірник матеріалів. – Львів : Камула, 2024. – С. 147-155

2023 рік

 1. Поплавська І. Географія добробуту як новий напрямок суспільно-географічних досліджень (теоретико-метологогічні аспекти) / І. В. Поплавська // Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог : матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (м. Львів, 20 грудня 2022 р.). – Львів : Простір-М, 2023. – С. 233-235
 2. Кузишин А. В. Зміни в міжнародних туристичних потоках під впливом вимушеної мілітаризації Центрально-Східної Європи / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) – Львів : Камула, 2023. – С. 10-16
 3. Пеняк В. Iнтернет-контент туристичного підприємства «Поїхали з нами» / В. Пеняк, І. Поплавська // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 82-86
 4. Кафедра географії України і туризму ТНПУ: синергії традицій україноцентризму та новації просторової аналітики / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська, С. І. Задворний [та ін.] // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 72-77
 5. Кузишин А. В. Особливості політичної ідентичності населення України через призму результатів електоральної прихильності / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : колективна монографія. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 18-38
 6. Поплавська І. Соціальна сфера як індикатор добробуту населення слабоурбанізованих регіонів / І. Поплавська // Регіон –2023: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20 жовтня 2023 р.). – Харків : ХНУ ім. Каразіна, 2023. – С. 98-101
 7. Кузишин А. В. Соціально-економічна значущість сфери послуг в національному господарстві / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 6-7 квітня 2023 р.). – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. – С. 356-359
 8. Поплавська І. Формування підходів до якісної характеристики добробуту населення: просторові аспекти / І. Поплавська // Географічна освіта і наука: виклики і поступ : Міжнародна науково-практична конференція присвячена 140-річчю географії у Львівському університеті Україна (м. Львів, 18‒20 травня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 215-217
 9. Kuzyshyn A. SPATIAL AND SECURITY EMPHASES HYBRID WAR IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF ELECTORAL AND PARTY-IDEOLOGICAL INFLUENCES / A. Kuzyshyn, I. Poplavska // Geografické informácie. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2023. – Ročník (Volume) 27, Číslo (Issue) 2. – S. 61-74.

2022 рік

 1. Вплив політичних ризиків на міжнародний туризм / А. Кузишин, Я. Мариняк, І. Поплавська [та ін.] // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 84–86.
 2. Поплавська І. В. Прояви ризиків в організації соціальної сфери: просторовий аспект / І. В. Поплавська // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 134–138.
 3. Грод І.Теоретичнi аспекти застосування сучасних гіс / І. Грод, І. Поплавська // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2022. – Вип. 83. – С. 100–102.
 4. Kuzyshyn A. PECULIARITIES OF UKRAINE’S POPULATION’S POLITICAL IDENTITY THROUGH THE PRISM OF RESULTS OF ELECTORAL PREFERENCES / A. Kuzyshyn, I. Poplavska // Journal of Geography, Politics and Society, 2022. – 12 (S1) – P. 34–43. DOI : https://doi.org/10.26881/jpgs.2022.S1.05
 5. Kuzyshyn A. Risk assessment of the social sphere development on the example of areas of the carpathian-podillia region (Ukraine) / A. Kuzyshyn, A. Kuczabski, I. Poplavska, S. Zadvornyi // Czasopismo Geograficzne. – 2022. – Vol. 93, Issue 3. – P. 473-493. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Поплавська І. В. Кластерний аналіз соціальної сфери областей Подільського регіону / І. Поплавська // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 219-222
 2. Поплавська І. В. Суспільно-географічне дослідження організації соціальної сфери областей Подільського регіону / І. Поплавська // Регіон – 2021: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.). –  Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – С. 98-100
 3. Poplavska N. Narrative and Polemic Aspects of Epistolary Communication in Ukraine of the Late 16th – Early 17th Century / N. Poplavska, I. Poplavska, N. Lisnіak // BIBLIOTEKARZ PODLASKI. 2021. – Vol 52. – No 3. – P. 273-289.
 4. Poplavska I. Conceptual features of the service sector organization / I. Poplavska // Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług : Problematyka 37. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Kraków – Warszawa, 2021. – S. 73-74
 5. Кузишин А. В. Географічні аспекти формування іноземних туристичних потоків України: стан і проблеми формування / А. В. Кузишин, Т. О. Черешнюк, І. В. Поплавська, С. Я. Добровольська // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. – 2021. – Т. 26. – Вип. 1(38). – С. 117-134.
 6. Царик Л. Організація соціальної сфери областей подільського регіону:суспільно-географічне дослідження / Л. Царик, І. Поплавська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 47–57.
 7. Поплавська І. Тренди гастрономічних послуг в регіонах України, їх роль для розвитку туристичної інфраструктури / І. Поплавська // Наукові записки «Замки Тернопілля». – Збараж : ВІК, 2021. – № 11. – С. 151-155
 8. Уніфікація чи унізація Європи та українські перспективи / І. В. Поплавська, С. В. Кравець, О. Я. Мединська, С. І. Задворний, А. В. Кузишин // Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація: матеріали всеукраїнського семінару, присвяченого Дню Європи – 2021 (18 травня 2021 р.). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 29-34.

2020 рік

 1. Поплавська І. В. Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки» / І. В. Поплавська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 233–235.
 2. Поплавська І. В. Організація виробничої практики на туристичному підприємстві для студентів спеціальності «Туризм» / І. В. Поплавська // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 35–40.
 3. Поплавська  І. Роль сталого розвитку туризму через призму масовому туризму / І. Поплавська  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 276–283.

2019 рік

 1. Поплавська І. В. Аналіз функціональності готельного господарства України в розрізі адміністративних територій / І. В. Поплавська, А. Pabian // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. / редкол.: Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 170–174.
 2. Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school / H. P. Synorub, I. M. Nestayko, I. V. Poplavska [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 70, № 2. – P. 257–261.– URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000466137700019
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]