Web of Science ResearcherID: F-7586-2018

radchuk

Доктор психологічних наук, професор

Завідувач кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Радчук Г. Гуманістична та гуманітарна парадигми як методологічні засади розбудови освітнього діалогу в середовищі вищої освіти / Г. Радчук // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 34-52
 2. Радчук Г. Гуманітаризація як ціннісний вектор розвитку сучасної вищої освіти / Г. Радчук // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 16-19
 3. Карпець Н. Е. Дитячо-батьківські стосунки як чинник розвитку психологічної стійкості підлітків в умовах війни / Н. Е. Карпець ; наук. кер. Г. Радчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 68-71
 4. Збірник тестів для державної атестації бакалаврів з психології : навчально-методичний посібник / за заг. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 198 с.
 5. Радчук Г. Мораль і моральність як засадничі категорії становлення духовно зрілої особистості в системі вищої освіти / Г. Радчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 19-22
 6. Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія / за наук. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 300 с.
 7. Левчук М. Особливості психічної саморегуляції у молодих спортсменів / М. Левчук ; наук. кер. Г. Радчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 63-66
 8. Радчук Г. Передмова / Г. Радчук // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 5-10
 9. Радчук Г. Психологічна підтримка педагогів під час війни / Г. Радчук // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – С. 30-32
 10. Радчук Г. Психолого-педагогічні та методичні особливості розробки та реалізації навчальної дисципліни у формі освітнього діалогу / Г. Радчук // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 199-225
 11. Радчук Г. Психолого-педагогічні умови розвитку резилієнтності підлітків під час війни / Г. Радчук, Н. Е. Карпець // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 284-288
 12. Шутова М. Соціально-психологічні чинники розвитку особистісної тривожності у старшому підлітковому віці / М. Шутова ; наук. кер. Г. Радчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 66-68
 13. Radchuk H. SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF EMOTIONAL BURNOUT AMONG IT WORKERS / H. Radchuk, Ya. Haichao // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 347-350
 14. Neuroscientific View on Making Urgent Decisions, Responding to Unusual Situations in Sports and the Role of Emotions / O. Khurtenko, L. Tomich, D. Drahunov [et al.] // BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE. - BACAU : LUMEN Publishing, 2023. – Vol. 14, issue 1. – P. 370-386 URL.: https://www.webofscience.com
 15. The Psychodrama Method of Group Psychotherapy / N. Pylypenko, H. Radchuk, V. Shevchenko [et al.] // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – Romania : LUMEN Publishing, 2023. – Vol. 14, issue 3. – P. 134-149. DOI :https://doi.org/10.18662/brain/14.3/466

2022 рік

 1. Адамська З. М. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 78 с.
 2. Радчук Г. Психологічні особливості впровадження дистанційного навчання студентів / Г. Радчук, З. Адамська, В. Олексюк // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Львів, 2022. – Вип. 12. – С. 107–114. DOI : https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.12
 3. Радчук Г. Становлення ціннісно-смислової сфери студента через набуття особистісного досвіду у процесі навчання / Г. Радчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 333–336.

2021 рік

 1. Радчук Г. К. Аксіологічні вектори розвитку сучасної вищої освіти / Г. К. Радчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 10–14.
 2. Радчук Г. Психологічні чинники розвитку лідерських якостей у майбутніх педагогів / Г. Радчук, Ю. Лещук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 254–258.
 3. Internal Factors of Development of Psychological Readiness for Professional Activities in Cynologist Officers / H. Radchuka, A. Afanasiev, D. Sofiian [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2021. – Vol. 9, Issue 1. – P. 107–112. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105774404&origin=resultslist
 4. Neuropsychological Peculiarities of Studying Future Psychologists' Emotional Intelligence / S. Berezka, E. Panasenko, O. Zhukova [et al.] // Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2021. – Vol. 12, Issue 2. – P. 38–52. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000688360400003
 5. The problem of preserving and strengthening the occupational health of the teacher:a historical aspect / G. Tereshchuk, H. Meshko, M. Prochazka, O. Meshko, H. Radchuk // SHS Web of Conferences : Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021).( Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021). 2021. – Vol. 104. − P. 1-10. − URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000725217300004
 6. Psychological analysis of paradigms of development of modern higher education / H. Radchuk, Z. Adamska, S. Chopyk [et al.] // society integration education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28 th-29th, 2021). – 2021. – Vol. I – P. 513-523. – P. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000832413900043

2020 рік

 1. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – 2-е вид., розшир. і доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 214 с.
 2. Радчук Г. К. Проблема становлення суб’єктності студентів у процесі вищої професійної освіти / Г. К. Радчук // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 147-150.
 3. Радчук Г. Проблеми та перспективи розвитку діалогу в системі сучасної вищої освіти / Г. Радчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 171-176.
 4. Радчук Г. Теорії лідерства в сучасному психологічному дискурсі / Г. Радчук, О. Козак // ΛΌГOΣ: colección de documentos científicos : Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en elparadigma de la sociedad post-industrial: con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (24 de abril de 2020, Barcelona, España). – Barcelona : Plataforma Europea de la Ciencia,2020. – Vol. 1. – P. 109-112.

2019 рік

 1. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів / Г. К. Радчук, З. М. Адамська, Г. М. Свідерська [et al.] // Psychological Journal: Scientific Review.  Kyiv, 2019. – Vol. 5, Issue 11. – P. 22-33.
 2. Радчук Г. Особистісна готовність викладачів вищої школи до діалогізації освітнього процесу / Г. Радчук, З. Адамська // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Т. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 122130.
 3. Радчук Г. К. Проблема розвитку стресостійкості у військовослужбовців / Радчук Г. К. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 440443.
 4. Радчук Г. К. Розвиток діалогічних комунікативних умінь як чинник подолання професійного вигорання вчителів / Г. К. Радчук // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості : тези І Міжнародної науково-практичної конференції (14–15 березня 2019 року, Львів). Львів : Львівська політехніка, 2019. С. 138140.
 5. Radchuk H. Features of authenticity development in future psychologists / H. Radchuk, Z. Adamska, M. Oliynyk // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2019. – Vol. 11, issue 3. – P. 213-223.
 6. Адамська З. М. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 7. Adamska Z. Addressing development of facilitative approach in Ukrainian education system/ Z. Adamska, H. Radchuk, M. Oliynyk // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 9–17.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації