Web of Science ResearcherID: F-7586-2018

radchuk

Доктор психологічних наук, професор

Завідувач кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Адамська З. М. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 78 с.
 2. Радчук Г. Психологічні особливості впровадження дистанційного навчання студентів / Г. Радчук, З. Адамська, В. Олексюк // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Львів, 2022. – Вип. 12. – С. 107–114. DOI : https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.12
 3. Радчук Г. Становлення ціннісно-смислової сфери студента через набуття особистісного досвіду у процесі навчання / Г. Радчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 333–336.

2021 рік

 1. Радчук Г. К. Аксіологічні вектори розвитку сучасної вищої освіти / Г. К. Радчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 10–14.
 2. Радчук Г. Психологічні чинники розвитку лідерських якостей у майбутніх педагогів / Г. Радчук, Ю. Лещук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 254–258.
 3. Internal Factors of Development of Psychological Readiness for Professional Activities in Cynologist Officers / H. Radchuka, A. Afanasiev, D. Sofiian [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2021. – Vol. 9, Issue 1. – P. 107–112. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105774404&origin=resultslist
 4. Neuropsychological Peculiarities of Studying Future Psychologists' Emotional Intelligence / S. Berezka, E. Panasenko, O. Zhukova [et al.] // Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2021. – Vol. 12, Issue 2. – P. 38–52. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000688360400003
 5. The problem of preserving and strengthening the occupational health of the teacher:a historical aspect / G. Tereshchuk, H. Meshko, M. Prochazka, O. Meshko, H. Radchuk // SHS Web of Conferences : Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021).( Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021). 2021. – Vol. 104. − P. 1-10. − URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000725217300004
 6. Psychological analysis of paradigms of development of modern higher education / H. Radchuk, Z. Adamska, S. Chopyk [et al.] // society integration education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28 th-29th, 2021). – 2021. – Vol. I – P. 513-523. – P. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000832413900043

2020 рік

 1. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – 2-е вид., розшир. і доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 214 с.
 2. Радчук Г. К. Проблема становлення суб’єктності студентів у процесі вищої професійної освіти / Г. К. Радчук // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 147-150.
 3. Радчук Г. Проблеми та перспективи розвитку діалогу в системі сучасної вищої освіти / Г. Радчук // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 171-176.
 4. Радчук Г. Теорії лідерства в сучасному психологічному дискурсі / Г. Радчук, О. Козак // ΛΌГOΣ: colección de documentos científicos : Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en elparadigma de la sociedad post-industrial: con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (24 de abril de 2020, Barcelona, España). – Barcelona : Plataforma Europea de la Ciencia,2020. – Vol. 1. – P. 109-112.

2019 рік

 1. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів / Г. К. Радчук, З. М. Адамська, Г. М. Свідерська [et al.] // Psychological Journal: Scientific Review.  Kyiv, 2019. – Vol. 5, Issue 11. – P. 22-33.
 2. Радчук Г. Особистісна готовність викладачів вищої школи до діалогізації освітнього процесу / Г. Радчук, З. Адамська // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Т. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 122130.
 3. Радчук Г. К. Проблема розвитку стресостійкості у військовослужбовців / Радчук Г. К. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 440443.
 4. Радчук Г. К. Розвиток діалогічних комунікативних умінь як чинник подолання професійного вигорання вчителів / Г. К. Радчук // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості : тези І Міжнародної науково-практичної конференції (14–15 березня 2019 року, Львів). Львів : Львівська політехніка, 2019. С. 138140.
 5. Radchuk H. Features of authenticity development in future psychologists / H. Radchuk, Z. Adamska, M. Oliynyk // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2019. – Vol. 11, issue 3. – P. 213-223.
 6. Адамська З. М. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 7. Adamska Z. Addressing development of facilitative approach in Ukrainian education system/ Z. Adamska, H. Radchuk, M. Oliynyk // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 9–17.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації