Web of Science ResearcherID: ABG-1938-2020

Svustun

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри української мови та славістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Бабій І. Вставні слова і вставлені конструкції як типи ускладнень простих речень (на матеріалі роману Володимира Лиса «Століття Якова») / І. Бабій, Н. Свистун // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 33-36
 2. Білань І. Засоби поєднання предикативних частин складносурядних речень у романі О. Печорної «Фортеця для серця» / І. Білань ; наук. кер. Н. Свистун // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 87-91
 3. Бачинська Г. В. З любов’ю до людей та мовознавства / Г. В. Бачинська, Т. П. Вільчинська, О. С. Вербовецька [та ін.] // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Гельветика, 2023. – Вип. 27. – Т. 1. – С. 20-25. DOI : https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.3
 4. Дражньовська Д. Однорідні члени речення у романі Марії Матіос «Черевички Божої Матері» / Д. Дражньовська ; наук. кер. Н. Свистун // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 97-100
 5. Кушпінська С. Однорідні члени речення як типи ускладнень простих речень (на матеріалі роману Макса Кідрука «Доки світло не згасне назавжди») / С. Кушпінська ; наук. кер. Н. Свистун // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 61-63
 6. Росіл Н. Особові імена в збірці М. Матіос «Нація» / Н. Росіл ; нак. кер. Н. Свистун // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 31-36
 7. Саценко Д. Семантичні особливості епітетів у різножанрових творах Володимира Лиса / Д. Саценко ; наук. кер. Н. Свистун // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 63-64
 8. Бабій І. Структурна організація та особливості вживання багатокомпонентних складнопідрядних речень у романі «На полі смиренному» Валерія Шевчука / І. Бабій, Н. Свистун  // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Філологія, 2023. – Вип. 92. – С. 57-63
 9. Дурда Т. Трансформовані фразеологічні одиниці в романі Надії Гуменюк «Танець білої тополі» / Т. Дурда ; наук. кер. Н. Свистун // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 182-186
 10. Derivative potential of unofficial anthroponyms: lexico-semantic method of name production / N. Shulska, N. Kostusiak, T. Vilchynska [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – Hradec Kralove : Magnanimitas, 2023. – Vol. 13, issue 2. – P. 78-81 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Бачинська Г. В. Багатокомпонентні складнопідрядні речення в синтаксичній науці (на матеріалі роману Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи») / Г. В. Бачинська, І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвяченої 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 57-60
 2. Свистун Н. О. Вставні слова і вставлені конструкції у синтаксичній науці (на матеріалі романів Василя Шкляра "Маруся", "Троща") / Н. О. Свистун, М. І. Тимків // Progressive Research in the Modern World : Proceedings of II International Scientific and Practical Conference (november 2-4, 2022). – Boston, 2022. – P. 484-487
 3. Заваринська І. Ф. Методика навчання польської мови і літератури : методичні рекомендації для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю / І. Ф. Заваринська, Н. О. Свистун, _[укладачі]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 92 с.
 4. Бабій І. Морфеміка і словотвір сучасної української мови : самостійна та індивідуальна робота / І. М. Бабій, Н. О. Свистун. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2022. – 160 с. 
 5. Бабій І. Принципи укладання словника «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого» / І. Бабій, Н. Свистун // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 87-91
 6. Вільчинська Т. П. Реалізація емоційно-експресивного потенціалу метафор у поетичному дискурсі Ірини Жиленко / Т. П. Вільчинська, І. М. Бабій, Н. О. Свистун [та ін.] // Grail Of Science : Periodical scientific journal : An Integrated Approach to Science Modernization: Methods, Models and Multidisciplinarity : III Correspondence International Scientific and Practical Conference (April 29th, 2022.). – Vinnytsia, 2022. – № 12-13. – С. 415-420. – DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.068
 7. Бабій І. М. Типологія та естетичні навантаження односкладних речень у поетичному дискурсі Марії Матіос / І. М. Бабій, Л. П. Лушпинська, Н. О. Свистун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Філологія». – Острог : НаУОА, 2022. – Вип. 13 (81). – С. 61-65. – DOI : 10.25264/2519-2558-2022-13(81)-61-65
 8. Processes of Local Transition of Ukraine's Economy and Processes of Global Transition of the World Economy: Contemporary Changes in the Language Space / S. Shestakova, T. Levchenko, H. Bachynska [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13, Issue 2. – P. 358-383. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823243600015

2021 рік

 1. Бабій І. М. Дієслівні метафори в поезії Олега Ольжича: семантика та функціонування / І. М. Бабій, Н. О. Свистун, Г. А. Хом’як // Current Strategies in Academic Research: conference Proceedings of the 1st International Conference (July 16, 2021). – Melbourne, Australia : Primedia elaunch LLC, 2021. – P. 68 –77.
 2. Свистун Н. О. Мовознавча діяльність Володимира Гнатюка: питання про правописні норми української літературної мови / Н. О. Свистун, І. М. Бабій, В. Д. Павлічко // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 295-298
 3.  Свистун Н. О. Особові імена як знаки ідентифікації та індивідуалізації осіб. Польський ім’яник ХІХ століття (на матеріалі архівних даних) : Інформаційні матеріали (методичні рекомендації) для здобувачів вищої освіти І бакалаврського рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Польська мова і література)» / Н. О. Свистун. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 40 с.
 4. Бабій І. М.Одноядерні речення у «Денниках» Петра Сороки: структурно-граматичний аналіз / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 59–61.
 5. Бабій І. М. Словосполучення як синтаксична одиниця у сучасній граматичній теорії /  І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Grail of science : Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities : I Correspondence International Scientific and Practical Conference (April 2nd, 2021). – Vinnytsia ; Vienna : European Scientific Platform : International Centre Corporative Management, 2021. – №2-3. – P. 370 –374.
 6. Свистун Н. О. Складнопідрядні речення розчленованої структури зі значенням зумовленості в складі складних синтаксичних конструкцій (на матеріалі роману М. Кідрука «Не озирайся і мовчи») /  Н. О. Свистун, В. Д. Павлічко  // Results of modern scientific research and development : the 2nd International scientific and practical conference (May 2-4, 2021). – Madrid ; Spain : Barca Academy Publishing, 2021. – С. 485–491.
 7. Bachynska H. Independent Work of Students of Pedagogical Institutions of Higher Education in the Study of the Discipline “Second Slavic Language” / H. Bachynska, T. Vilchynska, O. Verbovetska, N. Svystun // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 1. – С. 201-208
 8. Dynamika imion osobowych jako znaków identyfikacji  osób drugiej połowy xx wieku (na podstawie zapisu aktów urodzenia i dziennika wydania aktów urodzenia w m. Tarnopolu) / H. W. Bachyńska, T. P. Wilczyńska, І. M. Babij [et al.] // Записки з українського мовознавства. – Одеса. 2021. – № 28. – С. 99–111. – URL. : http://zum.onu.edu.ua/article/view/235526
 9. Conceptual metaphor as a linguomental tool of reality knowledge: identification problem / T. Vilchynska, H. Bachynska O. Verbovetska [et al.] // Revista EntreLinguas. – 2021. – v. 7, n. esp. 3, e021064. – P. 1-12.
 10. Problematic issues of ukrainian unofficial anthroponymic names classification / T. Vilchynska, M. Sokol, H. Bachynska [et al.] // Revista entre linguas. – 2021. – Vol. 7, issue 8. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000777182700027

2020 рік

 1. Свистун Н. О. Вивчення однорідних членів речення у вищій школі в контексті сучасних освітніх викликів / Н. О. Свистун, І. М. Бабій // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю), 6 листопада 2020 рік. – Тернопіль, 2020. – С. 181–184. 
 2. Свистун Н. О. Подвійні особові імена в історичній парадигмі антропонімних досліджень / Н. О. Свистун // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 червня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 116–117.
 3. Бабій І. М. Вивчення складнопідрядних речень розчленованого типу зі значенням зумовленості в курсі «Сучасна українська літературна мова (синтаксис)» у вищій школі в умовах дистанційного навчання / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Актуальні проблеми сучасної освіти в умовах дистанційного навчання : ХХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей (м. Черкаси, 15 липня 2020 р.). – Дніпро : ГО НОК, 2020. – С. 12–20.
 4. Свистун Н. О. Вивчення дисципліни «Порівняльна граматика слов’янських мов» у вищій школі в умовах сучасних освітніх траєкторій» / Н. О. Свистун // Наука та освіта в реаліях дистанційного навчання : ХХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей (Чернігів, 10 серпня 2020 р.). – Дніпро : ГО «НОК», 2020. – С. 42–47.

2019 рік
 1. Свистун Н. О. Власні особові імена: лінгвістична норма / Н. О. Свистуна // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня 2019 р. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 19–21.
 2. Свистун Н. О. Складнопідрядні речення з підрядними мети й умови як різновиди структур розчленованого типу зі значенням прямої зумовленості: структурно-семантичний аспект (на матеріалі романів Василя Шкляра «Чорний Ворон», «Маруся») / Н. О. Свистун // Прикарпатський вісник НТШ. Серія : Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 73–80.
 3. Свистун Н. О. Глибина слова у серці… (про професора Стефанію Єлисеївну Панцьо) / Н. О. Свистун // Вісник Львівського університету. Серія : Філологічна. – Львів, 2019. – Вип. 71, ч. 1. – С. 154–158.
 4. Лісняк Н. Короткий словотворчий словник / Н. Лісняк, Н. Свистун. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 90 с.
 5. Свистун Н. О. Динаміка регіонального іменника : навчально-методичні матеріали вибіркової дисципліни мовного спрямування / Н. О. Свистун. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]