Web of Science ResearcherID: C-6542-2018

StruganecO

Доктор філологічних наук, професор

Заслужений працівник освіти України,

професор кафедри української мови та славістики

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка 

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Гаця М. Компетентнісний підхід до навчання української мови в НУШ / М. Гаця ; наук. кер Л. Струганець // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 166-170
 2. Струганець Л. В. Теорія багатозначності слова Л. А. Лисиченко у вимірі сьогодення / Л. В. Струганець, О. П. Штонь // Лінгвістичні дослідження : збірник наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. – Вип. 58. – С. 79–93. DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.58.06

2022 рік

 1. Струганець Л. Моделювання вербального континууму сучасної української мови / Л. Струганець, Ю. Костюк // Полігранна філологія без кордонів: колективна монографія. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2022. – С. 193–200
 2. Forming of terminological competence among the future specialists of woodworking industry / O. Hrydzhuk, H. Horodylovska, L. Struhanets, I. Denys [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2022. – Vol.12, Issue 1. – P. 120-128. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000819377800021

2021 рік

 1. Струганець Л. В. Вербальний континуум української мови (семантико-стилістичний аналіз) : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти факультетів філології і журналістики / Л. В. Струганець, Н. Л. Дащенко, О. П. Штонь. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 48 с.
 2. Струганець Л. В. Культуромовні погляди Володимира Гнатюка / Л. В. Струганець // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 255-260
 3. Струганець Л. Лінгводидактичний аспект формування соціолінгвістичної компетентності філолога / Л. Струганець, А. Чучвара // Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. − С. 191-201
 4. Струганець Л. В. Штрихи до портрета соціолінгвістичної наукової школи Львівського національного університету імені Івана Франка / Л. Струганець // Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 23-24
 5. Hrydzhuk O. Information technologies in language education during the COVID-19 pandemic / O. Hrydzhuk, L. Struhanets, Y. Struhanets // XLinguae. – 2021. – Vol. 14, issue 1. – P. 197– 211. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100716510&origin=resultslist
 6. Cognitive (conceptual) metaphor in the Ukrainian poetic discourse / L. V. Kravets, H. M. Siuta, L. V. Struhanets [et al.] // Journal of Language and Linguistic Studies. – 2021. – Vol. 17. – P. 1308–1319. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106741812&origin=resultslist
 7. Струганець Л. В. Культуромовні погляди Володимира Гнатюка / Л. В. Струганець // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 255-260
 8. Струганець Л. В. Особливості підготовки доктора філософії з філології / Л. В. Струганець, М. Б. Лановик  // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 87–96.
 9. Socio-political lexicon in ukrainian internet-media at the beginning of the 21st century: functioning and decoding / N. Poplavska, L. Struhanets, N. Dashchenko [et al.] // Alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11, Issue1. – P. 33–37. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000652568700006
 10. The National Television Broadcast Speech Expressiveness as Means of Phychological Influence on the Society / L. Struhanets,  І. Zalipska, I. Zadorozhna, P. Struhanets, 
  N. Dashchenko // AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. 2021. – Issue 1, special XV. P. 41-45

2020 рік

 1. Струганець Л. В. Вербалізація невербаліки: процес і явище: рецензія / Л. В. Струганець // Лiнгвiстичнi студiї. Linguistic Studies: зб. наук. праць. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2020. – Вип. 39. – С. 156–160.
 2. Струганець Л. В. Неозапозичення в лексиконі сучасної української мови: алгоритм аналізу // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 4–5 червня 2020 р.). – Тернопіль: ТНМУ, 2020. – С. 9–10.
 3. Дащенко Н. Словник новітніх запозичень у сучасній українській мові. Ч. 2 / Н. Дащенко, Л. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 48 с.
 4. Струганець Л. В. Розвиток поняттєво-категорійного апарату культури мови // У просторі культури мови і стилю. С. Я. Єрмоленко : науковий збірник. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 95–104.

2019 рік
 1. Струганець Л. Українська мова в національному телеефірі: моніторинг реалізації комунікативних ознак  : монографія / Л. Струганець, О. Ленько. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 123 с.
 2. Словник новітніх запозичень у сучасній українській мові / Уклад. Л. Струганець, Н. Дащенко, Ю. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – с. 47.
 3. Струганець Л. В. Розвиток поняттєво-категорійного апарату культури мови / Л. В. Струганець // У просторі культури мови і стилю : науковий збірник. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. С. 95–104.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]