Web of Science ResearcherID: I-7488-2018

SorokaO

 

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри  соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сорока О. До питання про професійно-ціннісні орієнтації майбутніх менеджерів / О. Сорока, К. Щербина // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 326-328
 2. Методичні рекомендації до наскрізної програми практики : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / О. В. Сорока, Г. В. Лещук, С. М. Калаур [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2023. – 85 с.
 3. Баранюк В. Місце театральної етики у акторській професії / В. Баранюк ; наук. кер. О. Сорока // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 217-218
 4. Баранюк В. Потенціал вокально-рухового тренінгу в підготовці майбутніх акторів фахового коледжу / В. Баранюк, О. Сорока // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 10-12
 5. Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми : колективна монографія / за ред. О. Сороки, Г. Лещук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – 288 с.
 6. Сорока О. Теоретичні та практичні аспекти формування професійного іміджу в процесі розвитку професійно-мовленнєвої компетентності студентів коледжів / О. Сорока, С. Калаур // Social Work and Education. 2023. – Vol. 10. – No. 3. – P. 382-392. DOI: 10.25128/2520-6230.23.3.11
 7. Сорока О. Тимбілдинг як інструмент ефективного корпоративного менеджменту / О. Сорока, К. Щербина // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 144-146
 8. Сорока О. В. Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців соціономічних професій засобами професійного самопроєктування / О. В. Сорока, К. Є. Щербина // Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – С. 254-285
 9. Лещук Г. В. Формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів медичних коледжів засобами іноземної мови / Г. В. Лещук, О. В. Сорока // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – Вип. 1(52). – С. 94-97. DOI : 10.24144/2524-0609.2023.52.94-97
 10. Kalaur S. Theoretical and methodological principles of the formation of professional culture and professional image among educators by means of the acmeological approach in war conditions / S. Kalaur, O. Soroka // Social Work and Education, 2023. – Vol. 10, No. 1. – P. 99-110. https://doi.org/10.25128/2520-6230.23.1.9
 11. Facilitation Techniques in Teaching ESP Online: Postpandemic Solutions for Law-Enforcement Officers Training / A. Balendr [ et al.] // World Journal of English Language. – 2023. – Vol. 13, N. 5. – P. 60-66. – DOI: https://doi.org/10.5430/wjel.v13n5p60. URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Сорока О. Методичні аспекти формування компетентності працювати в команді у майбутніх менеджерів / О. Сорока, К. Щербина // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 29-32
 2. Лещук Г. Освітня парадигма суспільства знань / Г. Лещук, О. Сорока // Парадигмальні виклики сучасного розвитку : колективна монографія. – Чернігів : Науково-освітній інно­ваційний центр суспільних трансформацій, 2022. – С. 156–169.
 3. Сорока О. В. Потенційні можливості арт-терапії у роботі менеджерів соціокультурної діяльності / О. В. Сорока // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (09 червня 2022 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – С. 187–190.
 4. Сорока О. Проєктивні методики у дослідженні емоційної сфери молодших школярів / О. Сорока, Н. Гречанник // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 123-125
 5. Сорока О. Сутнісна характеристика «лідерської позиції» молодших школярів / О. Сорока, К. Венгренович // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 119-122
 6. Сорока О. В. Тайм-менеджмент як фактор професійного успіху фахівців соціальної сфери / О. В. Сорока // Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (27–29 травня 2021 року). – Луцьк : ФОП Іванюк В. П., 2021. – С. 143–146.
 7. Сорока О. В. Тренінг як адаптивна технологія у підготовці майбутніх менеджерів / О. В. Сорока // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 1-го Міжнародного наукового форуму (7-8 лютого 2022 року). – Київ ; Харків, 2022. – Вип. 1 (4). – С. 223-225
 8. Сорока О. Тренінгові технології у підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності / О. Сорока // Інновації в освіті: перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 20 травня 2022 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2022. – С. 70-74.

2021 рік

 1. Сеага С. Методичні та практичні основи організації профілактики і корекції агресивної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти : практичний порадник для соціальних педагогів, практичних психологів та класних керівників / Семі Сеага, О. Сорока. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2021. – 80 с.
 2. Сорока О. Теорія і практика менеджменту соціокультурної діяльності  : навчально-методичний посібник / О. Сорока, Г. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 153 с.
 3. Сорока О. В. Управлінська культура керівника соціокультурної установи / О. Сорока, Ю. Курта // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). –Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 331–334.
 4. Сорока О. Феномен управлінської команди соціокультурної установи /  О. Сорока, С. Зятик // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 327–330.
 5. Comparative analysis of future specialists' image formation in military and civilian institutions of higher education / O. Soroka, A. Shaklier, S. Sami [et al.] // Laplage em revista. – Vol. 7, Issue 2. – P. 346-354. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000638985900012
 6. Soroka O. Educational paradigm of training managers in the sphere of culture: nowadays challenges / O. Soroka, S. Kalaur, L.Vaniuha // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, n. 4. – P. 515–527.

2020 рік

 1. Soroka O. Monitoring of corporate culture formation of specialists of social institutions / O. Soroka, S. Kalaur, A. Balendr // Postmodern Openings Deschideri Postmoderne. – Romania : LUMEN Media Ltd, 2020. – Vol. 11. – P. 218-233.
 2. Калаур C. Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти / C. Калаур, O. Сорока // Social Work and Education. – Ternopil-Aberdeen, 2020. – Vol. 7, n. 1. – P. 124-134.
 3. Бондар Ю. Розвиток творчої особистості молодшого школяра з використанням дискусійних інтерактивних технологій навчання / Ю. Бондар, О. Сорока // Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego:kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (21 lutego,2020 r.). – Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa, 2020. – Т. 1. – P. 136-138.
 4. Сорока О. В. Тайм-менеджмент у самоосвіті менеджерів соціокультурної діяльності / О. В. Сорока // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 09-10 квітня 2020 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 344–346.
 5. Калаур C. Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти / C. Калаур, O. Сорока // Social Work and Education. – Ternopil-Aberdeen, 2020. – Vol. 7, n. 1. – P. 124-134.
 6. Сорока О. В. Методичні рекомендації наскрізної практики для студентів освітньої програми "Менеджмент соціокультурної діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за скороченим терміном навчання / С. М. Калаур, Г. В. Лещук.  – Тернопіль : Вектор, 2020. – 44 с
 7. Калаур С. М. Методичні рекомендації до написання та захисту наукових робіт студентами спеціальності 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" / С. М. Калаур, О. В. Сорока. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 50 с.
 8. Методичні та практичні аспекти стимулювання студентів коледжу до особистісного й комунікативного розвитку у процесі проєктної діяльності: міжнародний контекст співпраці / С. Калаур, О. Сорока, І. Гелецька [et al.] // Social Work and Education. – Ternopil : Vector, 2020. – Vol. 7, n. 3. – P. 362-373.
 9. Сорока О. В. Розвиток конкурентоспроможності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності та соціальних працівників у процесі навчання у ЗВО / О. В. Сорока, С. М. Калаур // Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій : матеріали міжвузів. наук.-практ. семінару. – Харків, 2020. – С. 78-80.
 10. Сорока О. В. Ґендерні особливості самопрезентації сучасного менеджера / О. В. Сорока // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 194-206.

2019 рік
 1. Сорока О. В. Імідж керівника закладу загальної середньої освіти: сутність та особливості формування / О. В. Сорока // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль) / редкол.: В. П. Кравець, С. Т. Вихор, О. Т. Винничук [та ін.] ; відпов. за вип. О. С. Боднар, Г. М. Мешко. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 257–260.
 2. Сорока O. Підхід резилієнс у реабілітації соціально-дезадаптованих підлітків / O. Сорока, S. Калаур // Social work and education. –Vol. 6, n. 1.– P. 88-97.
 3. Калаур С. Методологічні та практичні аспекти впровадження системного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності / С. Калаур, О. Сорока // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 8 (92). – С. 229–238.
 4. Сорока О. В. Конкурентоспроможність менеджерів соціокультурної діяльності / О. В. Сорока, С. М. Калаур // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : педагогічні науки. –Луганськ, 2019. – № 6 (329). –Ч. ІІ. –С. 100109.
 5. Калаур С. М. Використання інформаційних технологій у профорієнтаційній діяльності для абітурієнтів спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності / С. М. Калаур, О. В. Сорока // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.). –Тернопіль, 2019. –С. 122125.
 6. Сорока О. Системний підхід у підготовці менеджерів соціокультурної ліяльності / О. Сорока, С. Калаур // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. –Ужгород : РІК-У, 2019. –С. 9798.
 7. Сорока О. В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності з використанням тренінгу / О. В. Сорока, С. М. Калаур // ΛΌГOΣ : collection of scientific papers : problems and prospects of implementation of innovative research results : with Proceedings of the International scientific and practical conference (december 13, 2019, Valletta). – Valletta ; Republic of Malta : European Scientific Platform NGO, 2019. – Vol. 3. – P. 86-90.
 8. Exploring the leadership skills of pre-service social work students: implications for social work education / N. Horishna, H. Slozanska, O. Soroka [et al.] // Problems of education in the 21st century. – 2019. – Vol. 77, n. 5. – P. 598– 615.
 9. Soroka O. Diagnostics of leadership qualities of specialists of "man–man" type of professions in military and civil higher education institutions: psychological and pedagogical approach / O. Soroka, S. Kalaur, A. Balendr // Revista românească pentru educaţie multidimensională. –2019. –Vol. 11, issue 4. –P. 264277.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації