Web of Science ResearcherID: I-8806-2018

Shpak

 

Доктор психологічних наук

Професор кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Шпак М. Емоційний інтелект як ресурс збереження і зміцнення психічного здоров’я особистості в умовах війни / М. Шпак // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 203-207
 2. Шпак М. Креативність як складова особистісного розвитку та професійного становлення студентів / М. Шпак // Наукові праці МАУП. Психологія. – Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2023. – Вип. 2 (58). – С. 57-62
 3. Шпак М. М. Методи розвитку емоційної саморегуляції у підлітків / М. М. Шпак, А. Я. Заплітна // European scientific congress : The 11th International scientific and practical conference (November 27-29, 2023). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2023. – Р. 381-385
 4. Осмачко Н. Особливості комунікативної взаємодії вчителя з молодшими школярами в процесі вивчення іноземної мови / Н. Осмачко ; наук. кер. М. Шпак // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 37-40
 5. Скалич М. Особливості формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі закладу загальної середньої освіти / М. Скалич ; наук. кер. М. Шпак // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 31-34
 6. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія конфлікту та практична медіація» (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / ред. кол. : З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, Г. М. Свідерська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 78 с.
 7. Шпак М. Психодидактичні засоби діалогічної взаємодії викладачів і студентів в освітньому середовищі вищої школи / М. Шпак // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 171-198
 8. Яцків В. Психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту молодших школярів в умовах війни / В. Яцків ; наук. кер. М. Шпак // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 53-56
 9. Шпак М. Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі: показники та основні чинники впливу / М. Шпак, М. Скалич // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 305-309
 10. Середа О. Соціально-психологічні чинники емоційного вигорання медичних працівників / О. Середа ; наук. кер. М. Шпак // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 19-21

2022 рік

 1. Шпак М. М. Особистісно орієнтоване навчання: психодидактичний підхід / М. М. Шпак // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 440-442.
 2. Адамська З. М. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 78 с.
 3. Шпак М. М. Стресостійкість особистості в дискурсі сучасних психологічних досліджень / М. М. Шпак  // Габітус : науковий журнал. – Гельветика, 2022. – Вип. 39. – С. 199-203. – DOI https://doi.org/10.32843/2663-5208.2022.39.36
 4. Шпак М. М. Стресостійкість працівників сфери торгівлі як чинник їх конкурентоспроможності / М. М. Шпак, М. В. Багрій // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 258–261.

2021 рік

 1. Шпак М. М. Емоційний інтелект як чинник розвитку емпатійності вчителя початкової школи / М. М. Шпак // Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. (Cambridge, March 19, 2021). – Cambridge ; Vinnytsia : P.C. Publishing House : Yevropeiska naukova platforma, 2021. (Vol. 3). – Р. 144–146
 2.   Шпак М. М. Методичні рекомендації до написання, захисту та оцінювання кваліфікаційних робіт зі спеціальності 053 «Психологія»  / М. М. Шпак, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 48 с.
 3. Шпак М. Особливості розвитку емоційного інтелекту в майбутніх медичних сестер / М. Шпак, В. Славопас  // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Львів : Гельветика, 2021. – Вип. 8. – С. 186–195.
 4. Socio-psychological factors of user trust in information in electronic mass communication / M. Shpak, A. Kichukb, O. Sytnyk [et al.] // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – Vol. 39, Issue 5. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107289543&origin=AuthorNamesList&txGid=f3e0870220a4d2ac822539299ca04654
 5. Шпак М. М. Психоемоційний стан студентів в умовах дистанційного навчання / М. М. Шпак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2021. – Вип. 4. – С. 115-121
 6. Шпак М. М. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / М. М. Шпак // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 206–208.
 7. Шпак М. М. Психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту в студентському віці / М. М. Шпак // Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors : сollective monograph. –Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – Vol. 2. – P. 342–359.
 8. Шпак М. Теоретико-методичні засади викладання курсу «Психологічна служба вищої школи» для майбутніх психологів / М. М. Шпак // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 309–315.
 9. Motivational mechanisms of emotional intelligence development in practicing psychologists / N. Dobrovolska, L. Moroz, M. Shpak [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11, Issue 2. – P. 54–59. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000701349900008

2020 рік

 1. Шпак М. Психологічна концепція розвитку емоційного інтелекту особистості в онтогенезі / М. Шпак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки.  – Київ : НПУ,  2020. – Вип. 10 (55), т. 12. – С. 125–134.
 2. Шпак М. М. Емоційний інтелект як складова готовності майбутніх психологів до професійної діяльності у стресових ситуаціях / М. М. Шпак // Особистісне зростання: теорія і практика : Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Україна, Житомир, 21 квітня 2020 р.). – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2020. – С. 153–155.
 3. Шпак М. М. Психолого-педагогічні умови розвитку емоційної компетентності майбутніх учителів початкових класів / М. М. Шпак // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 160–162.
 4. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – 2-е вид., розшир. і доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 214 с.
 5. Шпак М. Роль емоційного інтелекту у забезпеченні психологічного благополуччя учнів / М. Шпак // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 218-222.

2019 рік
 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 2. Zhuravlova L. Development of emotional intelligence of primary school pupils / L. Zhuravlova, M. Shpak // Socialization & Human Development : International scientific journal. – Szczecin ; Kyiv, 2019. – Vol. 1, № 1. – С. 95–102.
 3. Шпак М. М. Емоційний інтелект як чинник успішної соціальної взаємодії дітей молодшого шкільного віку / М. М. Шпак // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 18–19 квітня 2019 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 216–221.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]