Web of Science ResearcherID: I-8049-2018

Schevchuk

 

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Аналіз динаміки чисельності популяції кабана дикого Sus scrofa (Linnaeus, 1758) у рамках моделі Ферхюльста / І. М. Грод, Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 49-59. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.8
 2. Кравець Н. Глобальні зміни клімату як чинник зміни ареолів комах / Н. Кравець, В. Різун, Г. Голіней, Л. Шевчик // Досвід організації та функціонування об'єктів природно-заповідного фонду Волино-Поділля : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Кременець, 2023. – С. 117-121
 3. Грод І. М. Застосування цифрових технологій як засобу підвищення якості навчання при вивченні біології / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 43-46
 4. Москалюк Н. В. Зоологія : навчальний посібник для самостійної роботи студентів ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / Н. В. Москалюк, Л. О. Шевчик. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 241 с.
 5. Зоологія хордових. (Курс лекцій) : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вишів України / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней, Н. В. Москалюк, С. С. Подобівський. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 163 с
 6. Когут В. І. Історія вивчення класифікації та філогенезу класу плазуни (Reptilia) / В. І. Когут, Л. О. Шевчик // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 61-64
 7.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 8. Грод І. Можливість міжпредметної інтеграції змісту навчання через теоретичне обґрунтування технології вивчення математичних моделей відтворення популяції з використанням систем комп’ютерної математики та мов програмування / І. Грод, Л. Шевчик // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 183-185
 9. Нова знахідка сколії-гіганта Megascolia Maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera, Scoliidae) у Тернопільській області як свідчення розширення ареалу виду / Г. М. Голіней, В. Б. Різун, Л. О. Шевчик [та ін.] // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2023. – Вип. 39. – С. 171-180. DOI : https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.171-180
 10. Грод І. Окремі підходи до оптимізації роботи в системі Moodle / І. Грод, Л. Шевчик // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 384-387
 11. Крижановська М. А. Оцінка фенотипічної мінливості малюнка передньоспинки колорадського жука в умовах м. Кам’янка-Бузька Львівської області / М. А. Крижановська, М. З. Прокоп'як, Г. М. Голіней [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2023. – Т. 33. – С. 180-186. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v33.1589
 12. Подобівський С. С. Результати дослідження поширення, біології та епідеміологічного стану іксодових кліщів у 2017-2022 рр. / С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 102-107
 13. Шевчик Л. О. Сучасний стан та перспективи екологічних досліджень класу плазуни (Reptilia) на Західних теренах України / Л. О. Шевчик, В. В. Когут // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 276-280
 14. Бісовський В. Сучасні підходи до вивчення регіональної теріофауни України / В. Бісовський, С. Черевко ; наук. кер. Л. Шевчик // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 110-114
 15. Behavioural adaptation of domestic animals on the example of different breeds of domestic cat (Felis silvestris catus L., 1758) / L. Shevchyk, I.Grod, N. Kravets [et al.] // Scientific Horizons. – Zhytomyr : Polissia National University, 2023. - Vol. 26, іssue 2. - P. 9-18.  – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Шевчик Л. О. Використання інтернет-ресурсів для організації самостійної роботи студентів (на прикладі курсу «Зоологія хордових») / Л. О. Шевчик, І. М. Грод // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 263-266.
 2.  Шевчик Л. О. Еволюційне вчення : посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). Ч. 1 : Основи філогенії рослин і тварин / Л. О. Шевчик, О. Ю. Майорова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 100 с.
 3. Птиць Л. О. Історія вивчення орнітофауни Західного Поділля / Л. О. Птиць, Л. О. Шевчик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. C. 106-113
 4. Шевчик Л. О. Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання під час проведення практики із зоології / Л. О. Шевчик, Н. В. Москалюк // Сучасна освіта – доступність, якість, визнання : збірник наукових праць ХIV міжнародної науково-методичної конференції (09–11 листопада 2022 р., м. Краматорськ). – Краматорськ : ДДМА, 2022. – С. 205-207
 5. Кременецький період творчості відомого вченого та педагога – Костянтина Адріановича Татаринова / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 3. – С. 66–71.
 6. Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Г. М. Голіней, І. М. Грод, Н. Я. Кравець та ін. ; за редакцією Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 164 с.
 7. Кравець Н. Я. Перспективи вивчення впливу біоцидів на комах-запилювачів / Н. Я. Кравець, Л. О. Шевчик // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково-практичної конференції (Львів, 25 жовтня 2022 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2022. – С. 25
 8. Грод І. Проблема оцінювання якості здійснення навчального процесу / І. Грод, Л. Шевчик // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 264–267.
 9. Шевчик Л. О. Робочий зошит для лабораторних робіт з зоології хребетних : для студентів 1 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Хімія, біологія та здоров’я людини, лабораторний аналіз) / Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 104 с.
 10. Шевчик Б. В. Роль сучасної екологічної освіти в процесі підготовки майбутніх екологічних менеджерів / Б. В. Шевчик, Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець // Scientific discussions and solution development : The VI International Scientific and Practical Conference (December 05 – 07). – Graz, 2022. – P. 180-182
 11.  Шевчик Л. О. Самостійна робота з зоології хребетних : для студентів 1 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Хімія, біологія та здоров’я людини, лабораторний аналіз) / Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 60 с.
 12. Грод І. М. Створення науково уніфікованого паспорта природничого музейного предмета засобами цифрових технологій / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 202–205.
 13. A computer simulation of population reproduction rate on the basis of their mathematical models / I. M. Tsidylo, L. O. Shevchyk, I. M. Hrod [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 14th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2022 (Kryvyi Rih18 May 2022 through 20 May 2022). – 2022. – Vol. 2288. Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com/

2021 рік

 1. Шевчик Л. О. Вплив стресу на вагові та гематологічні показники пацюків Rattus norvegicus f. domesticus в умовах біологічного експерименту / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, І. М. Грод // Медичні перспективи. – 2021. – Т. 26, n. 1. – С. 69–71.
 2. Види підродини Nimphalinae в зоологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 14–19.
 3. Сітник О. С. Видовий склад та таксономічна структура орнітокомплексу відкритих просторів Західного Поділля / О. С. Сітник, Л. О. Шевчик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 147–149.
 4. Кравець Н. Я. Гострі респіраторні інфекції та рекомендовані засоби захисту / Н. Я. Кравець, Л. О. Шевчик // Актуальні проблеми громадського здоров’я: матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і здоров'я» (15-16 квітня 2021 року). – Суми : Цьома С. П., 2021. – Т. 1 (5). – С. 53-55.
 5. Кравець Н. Я. Збереження лучних біотопів як резерватів дикої квіткової рослинності / Н. Я. Кравець, Л. О. Шевчик // Довкілля і здоров’я : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи (Тернопіль, 22–24 квіт. 2021 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2021. – С. 30
 6.   Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 7. Грод І. М. Комп’ютерне моделювання в біології : навчальний посібник для студентів фізико-математичного та хіміко-біологічного факультетів / І. М. Грод, Л. О. Шевчик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 125 с.
 8. Грод І. М. Моделювання чисельності гризунів у лісових біотопах Західного Поділля (на прикладі Myodes glareolus) / І. М. Грод, І. В. Загороднюк, Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 19–30
 9. Басара Н. М. Породи тварин як відображення гетерогенності виду (на прикладі порід кота свійського Felis catus Linnaeus, 1758) / Н. М. Басара, Л. О. Шевчик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 29–31.
 10. Подобівський С. С. Результати опитування студентської молоді навчальних закладів вищої освіти м. Тернопіль щодо ураження їх іксодовими кліщами / С. С. Подобівський, Л. Я. Федонюк, Л. О. Шевчик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2021. – № 3. – С. 145-148
 11. Assessment of Fish Fauna Taxonomic Diversity and Ecological Characteristics of the Water Bodies in Anthropogenic Landscape in the Western Podillia (Ukraine)I. M. Grod, I. Zagorodniuk, L. O. Shevchyk, I. G. Yemelyanov // Hydrobiological Journal. – 2021. – Vol. 56, issue 6. – P. 32. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098688437&origin=resultslist
 12. Shevchyk L. O. The effect of stress on the hematological indicators of rats Rattus norvegicus f. domesticus in the conditions of the biological experiment / L. O. Shevchyk, N.Ya. Kravets, I. M. Grod // Medicni Perspektivi. – 2022. – Vol. 26, Issue 1. P. 69-77. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Грод І. М. Застосування інформативних індексів з метою оцінки біорізноманіття екосистем / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 112–114.
 2. Стодола Н. М. Вплив умов утримання на поведінку свійських котів / Н. М. Стодола, Л. О. Шевчик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 103-106.
 3. Шевчик Л. О. Застосування дедуктивного методу навчання біології у закладах вищої медичної освіти України / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, І. М. Грод // Буковинський мeдичний вісник. – Чернівці : БДМУ, 2020. – Т. 24, n. 2 (94). – С. 173-177.
 4. Грод І. М. Оцінка таксономічного різноманіття іхтіофауни та екологічна характеристика водойм антропогенних ландшафтних комплексів Західного Поділля / І. М. Грод, І. В. Загороднюк, Л. О. Шевчик, І. Г. Ємельянов // Гідробіологічний журнал. – 2020. – № 56(4). – С. 34–45.

2019 рік
 1. Бех Н. М. Історія формування експозиції зоологічних фондів кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Н. М. Бех, Л. О. Шевчик // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 103–106.
 2. Бех Н. М. Деякі аспекти формування ландшафтної експозиції засобами природничої колекції навчально-методичного кабінету "Зоологічний музей" кафедри ботаніки та зоології ТНПУ імені Володимира Гнатюка / Н. М. Бех, Х. І. Юзеньків, Л. О. Шевчик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 55–58.
 3. Юзеньків Х. І. Імена та особистості у формуванні колекції мікротерій навчально-методичного кабінету "Зоологічний музей" кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. Володимира Гнатюка / Х. І. Юзеньків, Л. О. Шевчик // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 177–179.
 4. Шевчик Л. О. Реалізація інформаційної функції природничих музеїв в процесі вивчення фундаментальних біологічних дисциплін студентами медичних вишів в Україні / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець // Інновації в вищій медичній та фармацевтичній освіті України : матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю(16-17 травня, м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 145-146.
 5. Кравець Н. Я. Бактерії у науковому письменницькому дискурсі / Н. Я. Кравець, Л. О. Шевчик // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня, 2019 року). – Тернопіль : Укмедкнига, 2019. – С. 108–109.
 6. Грод І. М. Дидактичний потенціал мережі інтернет в контексті сучасної освітньої парадигми / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасний рух науки : тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 395–400.
 7. Грод І. М. Роль 3D-сканера у реалізації комунікаційної функції природничих музеїв / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Природнича музеологія : природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. – Київ, 2019. – Вип. 5. − С. 121−123.
 8. Шевчик Л. О. Таксономічна структура колекції мікромаммалій Кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету / Л. О. Шевчик, І. М. Грод // Природнича музеологія : природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. – Київ, 2019. – Вип. 5. − С. 236−239.
 9. Шевчик Л. О. Сучасні підходи до навчання зоології засобами навчальної практики / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней,  Бех Н. М. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 104‒107.
 10. Шевчик Л. О. Застосування інформаційних технологій в процесі інтеграції матеріалів природничих колекцій під час навчання зоології / О. Л. Шевчик, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 164–166.
 11. Шевчик Л. О. Біблійне вирішення проблеми використання тварин у харчовому раціоні людини / Н. Я. Кравець, Л. О. Шевчик // Довкілля і здоров'я : матеріали науково-практичної коференції (25-26 квітня 2019 року). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 109–111.
 12. Характеристика чисельності та просторового розподілу популяцій зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti, 1768) на території НПП «Дністровський каньйон» / М. П. Бойко, О. К. Вікирчак, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 20–26.
 13. Грод І. М. Створення кольорових цифрових 3D-моделей окремих екземплярів науково-методичного кабінету «Зоологічний музей» / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 36–38.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]