Web of Science ResearcherID: I-7167-2018

potaptcyk

 

Кандидат педагогічних наук

Асистент кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Геометричне проектування засобами САПР : навчально-методичний посібник для для підготовки фахівців за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології" / І. Б. Луцик, І. В. Гевко, О. І. Потапчук, В. І. Рак.   – Тернопіль, ТНПУ, 2021. – 120 с.
 2. Перспективи мови Web-розробок : навчально-методичний посібник / О. Потапчук, І. Гевко, І. Луцик, Т. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 186 с.
 3. Потапчук О. І. Програмування засобами С++: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Професійна освіта. Цифрові технології». – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 60 с.
 4. Довідник термінів та понять з інформаційно-технічних засобів навчання: навчальний посібник / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук, Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.— 192 с.

2020 рік

 1. Formation of practical skills modeling and printing of threedimensional objects in the process of professional training of IT specialists / I. Hevko, O. Potapchuk, T. Sitkar, I. Lutsyk, P. Koliasa // E3S Web of Conferences : International сonference on sustainable аutures: environmental, technological, social and economic matters, ICSF 2020 (Kryvyi Rih, Ukraine, 20-22 May 2020). EDP Sciences, 2020. Vol. 166. P. 1–8.
 2. Methods building and printing 3D models historical architectural objects / I. Hevko, O. Potapchuk, I. Lutsyk [et al.] // SHS Web of Conferences : The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020). EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1–6.
 3. Потапчук О. І. Роль дистанційного навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів / О. І. Потапчук, І. В. Гевко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 112-124.
 4. Гевко І. В. Сучасні інформаційні технології : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності  "середня освіта. Трудове навчання та технології". Ч. 2 : Редактори текстової та табличної інформації / І. В. Гевко, О. І. Потапчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 140 с.
 5. Потапчук О. І. Інформаційні технології в сфері послуг : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "професійна освіта. Сфера обслуговування" / О. І. Потапчук, І. В. Гевко, І. Б. Луцик –Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 123 с.
 6. Потапчук О. І. Застосування 3D-технологій при підготовці майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних / О. І. Потапчук, О. Є. Зарванська // Інформаційні технології – 2020: збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (21 травня 2020 р., м. Київ). – Київ : КН ім. Б. Грінченка, 2020. – С. 
 7. Ожга М. Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів / М. Ожга, О. Потапчук, О. Ящик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серфя : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 32–41.

2019 рік

  1. Гевко І. В. Комп'ютерні технології в освіті : теорія і методика : навчально-методичний посібник для студентів 015.10 Професійна освіта. (Комп'ютерні технології) / І. В. Гевко, О. І. Потапчук, П. І. Коляса. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 158 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання курсових : для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга [et al.].  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 36 с.
  3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 015.10 професійна освіта. Комп'ютерні технології освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / уклад. : І. В. Гевко., І. Б. Луцик., О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.
  4. Потапчук О. І. Сучасні інформаційні технології : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Професійна освіта. Сфера обслуговування» / Потапчук О. І. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 117 с.
  5. Mathematical modeling of energy-efficient active ventilation modes of Granary / Lutsyk I., FrankoY., Rak V., Lutsyk I., Leshchii R., Potapchuk O. // 9th International conference on advanced computer information technologies ACIT 2019 (5-7 June 2019, Ceske Budejovice, Czech Republic). – Ceske Budejovice ; Czech Republic, 2019. – P. 105–108.
  6. Потапчук О. Особливості проектної діяльності студентів в навчальному процесі закладів вищої освіти / О. Потапчук // Молодь  і ринок. – Дрогобич, 2019.  № 2 (169), лютий. – С. 59–63
  7. Features of application of information technologies in modern tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych [et al.] // Journal of geology, geology and geography. – Dnepropetrovsk, 2019. – Vol. 28 (3). – P. 591-599.
  8. Hevko I. Problems and prospects of development of informatization оf higher education / I. Hevko, O. Potapchuk, P. Kolyiasa // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw, 2019. – Part 1. – P. 169-181.
  9. Гевко І. Особливості застосування хмарних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців професійної освіти / І. Гевко, О. Потапчук // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, (м. Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 16 травня. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 93–94.
  10. Hevko I. Information and educational technologies in the educational process in institutions of higher education / I. Hevko, O. Potapchuk // Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects : monograph 24. – Katowicach : Wyższej Szkoły Technicznej, 2019. – Р. 163–170.
  11. Потапчук О. Особливості застосування методу проектів в процесі підготовки фахівців професійної освіти / О. Потапчук, І. Луцик // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (31 січня 2019 р.). ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 374‒376.
  12. Потапчук О. І. Застосування методу проектів в процесі підготовки фахівців професійної освіти / О. І. Потапчук // Сучасний рух науки: тези доповідей VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 4-5 квітня). – Дніпро, 2019. – С. 956–959.
  13. Потапчук О. Роль сучасних інформаційних технологій у навчальному просесі ЗВО України / О. Потапчук // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 16 травня. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 95–97.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах