Web of Science ResearcherID: I-7275-2018

Кандидат біологічних наук

Доктор сільськогосподарських наук

Професор

Завідувач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Моніторинг земель та ґрунтів Тернопільської області, покращення їх родючості, екологічної безпеки та енергоефектифності : монографія / В. В. Градовий, А. О. Вітровий, С. В. Пида [та ін.]. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – 172 с.
 2. Мацюк О. Б. Особливості викладання дисципліни «Основи агрохімії» при підготовці учителів хімії / О. Б. Мацюк, С. В. Пида // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 128–130.

2020 рік

 1. Пида С. В. Особливості викладання навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» для спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) / С. В. Пида, Н. В. Москалюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 127-131.
 2. Пида С. В. Ефективність використання мікробіологічних препаратів за показниками водообміну бобів (Faba Bona Мedic.) / С. В. Пида, М. Р. Сорока, О. В. Тригуба // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 89-92.
 3. Брощак І. С. Спосіб підвищення врожайності лохини / Брощак І. С., Бровко О. З., Пида С. В. // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 129-132.
 4. Мотрук О. В. Вплив мікробіологічних препаратів на фізіологічні процеси та продуктивність нуту звичайного сорту скарб / О. В. Мотрук, С. В. Пида // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 64-66.
 5. Мокрицький В. Є. Ефективність фунгіциду абакус на посівах ячменю звичайного озимого в умовах Тернопільської області / В. Є. Мокрицький, О. Б. Конончук, С. В. Пида // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 67-69.
 6. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.
 7. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.

2019 рік

 1. Хомич Ю. В. Ефективність використання біологічних препаратів у посівах нуту звичайного (Cicer аrietinum L.) сорту Буджак / Ю. В. Хомич, С.В. Пида, О.С. Токарський // Сучасний рух науки: тези доповідей VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 4-5 квітня 2019р.). – Дніпро, 2019. – С. 1266-1271.
 2. Продуктивність люпину білого (Lupinus albus L.) за передпосівної обробка насіння регуляторами росту рослин / І. В. Курочка, С. В. Пида, І. С. Брощак [та ін.] // Науковий вісник : VinSmartEco : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 16-18 травня 2019 р.). – Вінниця : КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – Вип. № 2 (25). – С. 201-203.
 3. Брощак І. С. Сучасні підходи до використання поживних решток та сидеральних культур на добриво / І. С. Борщак, М. Д. Гуйван, С. В. Пида // Perspectives of science and education : the 12th International youth conference (September 27, 2019). – New York, 2019. – Р. 363–370.
 4. Пида С. В. Особливості викладання навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» у контексті вимог нової української школи / С. В. Пида, І. П. Григорюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 20-21 травня 2010 р.). – Тернопіль :  ТНПУ, 2019. – С. 93–96.
 5. Борщак І. С. Сучасні погляди на проблему утилізації відходів тваринництва / І. С. Брощак, С. В. Пида // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним (м. Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 74–76.
 6. Курочка І. В. Вплив регуляторів росту рослин Емістим С та Епін на водоутримуючу здатність листків люпину білого (Lupinus albus L.) / І. В. Курочка, С. В. Пида, О. В. Тригуба // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 168–172.
 7. Водоутримуюча здатність листків рослин нуту звичайного (Cicer arietinum L.) за дії регуляторів росту рослин і мікробіологічних препаратів / С. В. Пида, І. П. Григорюк, Ю. В. Хомич, Н. В. Москалюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 249–252.
 8. Пида С. В. Лихолат Юрій Васильович – відомий учений-біолог, наставник, громадський діяч (до 60-річчя від дня народження) / С. В. Пида, І. П. Григорюк, М. М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 165168.
 9.  Конончук О. Б. Кузьма Миколайович Векірчик – відомий педагог, вчений, журналіст, громадський діяч (до 90-річчя від дня народження) / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 84–91.
 10. Григорюк І. П. Памяті видатного вченого-біолога, професора Зінаїди Мартинівни Грицаєнко (7.07.1928 –25.11.2018) / І. П. Григорюк, В. П. Патика, С. В. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 169–172.
 11. Пида С. В. Функціонування симбіотичної системи люпин - Bradyrhizobium Sp. (Lupinus) за сумісного застосування ризобофіту та регуляторів росту рослин : монографія / С. В. Пида, О. В. Тригуба. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 172 с.
 12. Пида С. В. Ефективність фунгіцидів Дітан М-45 і Квадріс проти хвороб та їх вплив на урожай картоплі / С. В. Пида, О. Б. Конончук, І. П. Крук // Сучасний рух науки : тези доповіді VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 3-4 жовт. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – Т. 3. – С. 28-32.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах