Web of Science ResearcherID: I-7436-2018

Padthenko

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Радченко О. Я. Аналіз готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного середовища /  О. Я. Радченко, С. Т. Вихор // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 154–157.
 2. Вихор С. Актуальність морального виховання в епоху цивілізаційної кризи / С. Вихор, О. Радченко  // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС (22-23 квітня 2021 р.). – Тернопіль : Паляниця В. А., 2021. – С. 18–21.
 3. Вихор С. Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО / С. Вихор, О. Радченко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 35, т. 1. – С. 297–305.
 4. Радченко О. Підготовка педагогів до вибору е-підручників / О. Радченко, С. Вихор // Освіта і суспільство VI : міжнародний збірник наукових праць. – Бердянськ : Вища школа управління і адміністрація в Ополє, Польща, 2021. – С. 297-303.
 5. School textbook as an object of pedagogical research / Ya. Kodliuk,  N. Bibik, I. Kodliuk [et.al.] // Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021) : SHS Web of Conferences. (May 12-14, 2021). – Kryvyi Rih, 2021. – Vol. 104. – P. 1-7.
 6.  Радченко О. Я. Аналіз можливостей і особливостей використання е-підручників в умовах зміни формату навчання / О. Я. Радченко, С. В. Вихор // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній : збірник наукових праць. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – Вип. 75. – С. 79–85.
 7. Радченко О.Я. Психологія і педагогіка вищої школи: методичні рекомендації для викладачів, магістрантів та студентів закладів вищої освіти / О.Я.Радченко, Я.П.Кодлюк. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 35 с.

2020 рік

 1. Радченко О. Я. Підготовка вчителя до використання електронного підручника в навчальному процесі / О. Я. Радченко, С. Т. Вихор // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). — Тернопіль : ТНПУ, 2020. — С. 72-75.
 2. Yanchenko S. Ya. Approximating Characteristics of the Nikol’skii–Besov Classes Sr1,0 B (Rd)*/ S. Ya. Yanchenko, O. Ya. Radchenko // Ukrainian mathematical journal. — 2020. — Vol. 71, issue 10. — P. 1608–1626. – URL : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216614993&zone=
 3. Радченко О. Я. Інноваційні технології як складова освітнього середовища сучасного закладу освіти / О. Я. Радченко // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — C. 70-83.

2019 рік

 1. Радченко О. Я. Педагогічне стимулювання професійного зростання як управлінська проблема / О. Я. Радченко, Т. Г. Ковальчук // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласиній парадигмі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.). — Черкаси, 2019. — С. 4446.
 2. Радченко О. Я. Управління процесом формування іміджу педагога дошкільного закладу / О. Я. Радченко // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль) / редкол.: В. П. Кравець, С. Т. Вихор, О. Т. Винничук [та ін.] ; відпов. за вип. О. С. Боднар, Г. М. Мешко. — Тернопіль : Крок, 2019. — С. 141–143.
 3. Янченко С. Я. Апроксимативнi характеристики класiв функцiй Нiкольського–Бєсова Sr1,0 B (Rd)* / С. Я. Янченко, О. Я. Радченко // Український математичний журнал. — Київ, 2019. — Т. 71. — № 10. — С. 1405–1421.
 4. Радченко О. Я. Шляхи формування творчої особистості майбутнього педагога у процесі вивчення педагогічних дисциплін / О. Я. Радченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — Запоріжжя : КПУ, 2019. — № 66. — Т. 2. — С. 93–97.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах