Web of Science ResearcherID: I-7208-2018

Slozansk

Доктор педагогічних наук

Завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік


2020 рік

  1. Слозанська Г. І. Соціальна робота в умовах глобалізації / Г. І. Слозанська, Горішна Н. М. // Actual aspects of development in the context of globalization : abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (Florence, Italy, 23-24 March 2020). – Florence ; Italy, 2020. – P. 276-278.
  2.  Slozanska H. Community Social Work in Ukraine: towards the Development of New Practice Models / H. Slozanska, N. Horishna, L. Romanovska // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. – Vilnius, 2020. – Т. 20. – С. 53-66.
  3. Слозанська Г. Ґендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків / Г. Слозанська // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 254-257.
  4. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 "спеціальна освіта" / уклад.: Н. М. Горішна, Г. І. Слозанська. – Тернопіль, 2020. – 47 с.

2019 рік
  1. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи»  : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 130 с.
  2. Слозанська Г. І. Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 40 с.
  3. Слозанська Г. І. Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. консультант В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2019. – 687 с. – Бібліогр.: с. 423–527.
  4. Slozanska H. The Modern State of Social Workers’ Training in Ukrainian Higher Educational Institutions to Work in the Territorial Communities / H. Slozanska, N. Horishna, O. Pryshlyak // Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J : Paedagogia-psychologia : Current Issues of Education in Ukraine. – Poland : Published by Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. – Vol. XXXII, n. 1. – P. 123–135.
  5. Exploring the leadership skills of pre-service social work students: implications for social work education / N. Horishna, H. Slozanska, O. Soroka [et al.] // Problems of education in the 21st century. – 2019. – Vol. 77, n. 5. – P. 598– 615.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах