Web of Science ResearcherID: I-8524-2018

Stepanuk

 Доктор педагогічних наук

Професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Драбик М. Біоетичне виховання школярів в процесі вивчення шкільного курсу «Природничі науки» / М. Драбик, А. В. Степанюк // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 44-47
 2. Івахів Д. Засоби формування дослідницьких умінь у школярів в основній школі / Д. Івахів, А. В. Степанюк // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. С. 56-59
 3. Лабораторний практикум з методики навчання біології та основ здоров’я : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Ч. 2 / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 92 с.
 4. Степанюк О. І. Легка атлетика Тернопільщини. Статистика 2022 року : інформаційний бюлетень / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 316 с.
 5. Степанюк А. В. Метод проектів як засіб реалізації stem-освіти / А. В. Степанюк, О.-Д. І. Лакоташ // Innovations and prospects in modern science : The 6th International scientific and practical conference (June 5-7, 2023). –Stockholm : SSPG Publish, 2023. – P. 354-360
 6. Степанюк А. В. Методика проведення уроків біології у закладах загальної середньої освіти в дистанційному режимі / А. В. Степанюк, М. С. Погосян // European scientific congress : Proceedings of the 4th International scientific and practical conference (May 15-17, 2023). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2023. – P. 254-260
 7. Дробик Н. М. Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін: змістовий аспект / Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 136-140
 8. Степанюк А. В. Патріотичне виховання школярів у процесі вивчення навчального предмета «біологія» / А. В. Степанюк, Л. М. Букавин // European scientific congress : Proceedings of the 5th International scientific and practical conference (June 12-14, 2023). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2023. – P. 227-234
 9. Педагогічна практика (виробнича) здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 10. Педагогічна практика (виробнича) : робочий зошит : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 11. Степанюк А. В. Структурно-логічні схеми як засіб візуалізації знань школярів про природу / А. В. Степанюк, І. І. Карташова // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 79-81
 12. Кульчицька С. В. Упровадження STEM-освітніх технологій в процесі вивчення предметів природничої галузі у закладах загальної середньої освіти / С. В. Кульчицька, А. В. Степанюк // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 80-83
 13. Степанюк А. В. Формування екологічної компетентності школярів як вимога сьогодення / А. В. Степанюк, О. О. Буряк // Theoretical Hypotheses and Empirical results : Proceedings of the 3rd International Scientific Conference (May 18-19, 2023). – Oslo, 2023. – № 3. – P. 67–72
 14. Анохіна А. О. Формування милосердя в школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології / А. О. Анохіна, А. В. Степанюк // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 10-12
 15. Степанюк А. В. Формування у школярів Soft skills у процесі вивчення предметів природничої освітньої галузі / А. В. Степанюк, Л. В. Розводовська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 322-325
 16. Pedagogical conditions for the formation of an effective information and learning environment in higher education institutions / Y. V. Habrusiev, H. V. Tereshchuk, A. V. Stepanyuk [et al.] // INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS. – Kyiv : NATL ACAD PEDAGOGICAL SCIENCES UKRAINE, INST DIGITALISATION EDUCATION, 2023. – Vol 95. – Issue 3. – P. 183-196 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Біоетичне спрямування біологічної підготовки студентів медичного коледжу / А. В. Степанюк [та ін.] // Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 12-13 жовтня 2022 р.). – Рівне: КЗВО «Рівненська медична академія», 2022. – С. 398-403
 2. Карташова І. І. Візуалізація як освітній тренд / І. І. Карташова, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 181–183.
 3. Степанюк А. В. Використання методу аналогії під час вивчення живої природи як умова підвищення якості освіти / А. В. Степанюк, В. Ф. Бак, Р. В. Богайчук, І. Б. Сарабуна // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 116-119
 4. Степанюк А. В. Використання Qr-кодів у навчальному процесі з біології в основній школі / А. В. Степанюк, М. В. Гонтарук // Modern science: innovations and prospects : the 9th International scientific and practical conference (May 29-31, 2022). Stockholm : SSPG Publish, 2022. – P. 395-401
 5. Дослідження якості змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти на другому рівні вищої освіти / Н. Дробик, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук [та ін.] // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 50-56
 6. Степанюк А. Загальні методи наукового пізнання як основа системи природничо-наукових методів дослідження / А. Степанюк, А. Негоденко // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. – С. 54–56.
 7. Степанюк О. Легка атлетика Тернопільщини. Статистика 2021 року / О. Степанюк, А. Степанюк. – Теронопіль, 2022. – 336 с.
 8. Степанюк А. В. Моделі білінгвальної освіти: використання у процесі професійної підготовки вчителів / А. В. Степанюк, Т. М. Олендр // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 139–142.
 9. Степанюк А. В. Напрями удосконалення навчальних занять з біології в умовах сьогодення / А. В. Степанюк, Я. І. Буртняк, Г. І. Бойко // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them : the ХХ International Scientific and Practical Conference ( May 24 – 27, 2022, Warsaw, Poland). – Warsaw, 2022. – P. 565-568
 10. Степанюк А. В. Особливості конструювання змісту біологічної освіти школярів в умовах сьогодення / А. В Степанюк, А. В. Негоденко // Innovations and prospects of world science : Proceedings of XV International Scientific and Practical Conference (12-14 October 2022). – Vancouver : Perfect Publishing, 2022. – P. 214-219
 11. Степанюк А. В. Особливості підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін в умовах воєнного стану / А. В. Степанюк, Т. А. Логвіна-Бик, Т. І. Дацик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 319–321.
 12. Барна Л. С. Підготовка майбутніх вчителів біології та основ здоров’я до створення здоров’язбережувального освітнього середовища у новій українській школі / Л. С. Барна, А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали четвертого міжнародного симпозіуму. – Київ : Алатон, 2022. – Вип. 4. – С. 7-9.
 13. Степанюк А. В. Поняття «система живої природи»: історія становлення та розвитку / А. В. Степанюк, О. І. Лакатош // Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції( м. Суми, 9 листопада 2022 р.). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – С. 103-106
 14. Степанюк А. В. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук в умовах воєнного стану / А. В. Степанюк, Г. І. Бойко // Development of modern science, experience and trends : Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (October 11-14, 2022). – Boston : International Science Group, 2022. – P. 302-304
 15. Габрусєв В. Ю. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників як умова ефективного функціонування інформаційного освітнього середовища у закладах освіти / В. Ю. Габрусєв, А. В. Степанюк, Д. В. Яценяк // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів ІV Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму ( Київ, 27 жовт. 2022 р.). – Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2022. – C. 128-130
 16. Степанюк А. В. Сучасні практики навчання предметів природничої галузі / А. В. Степанюк, С. П. Бирич // Modern science: innovations and prospects : the 14th International scientific and practical conference (October 16-18, 2022). – Stockholm : SSPG Publish, 2022. – P. 211-214
 17. Степанюк А. В. Формування загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління як умова впровадження Української Харт ії вільної людини / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська // Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2022 року). – Тернопіль, 2022. – С. 404-408.
 18. Міщук Н. Й. Формування професійно-методичної компетентності майбутніх вчителів біології в умовах дуальної освіти / Н. Й. Міщук, А. В. Степанюк, Н. М. Дробик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 303–306.
 19. Stepanyuk A. Future biology teachers training for professional activity on the basis of sustainable development / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, T. Olendr // 3 rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 16-17, 2022. – SHS Web of Conferences. – Volume 142 (2022). – P. 1-8. DOI : https://doi.org/10.1051/shsconf/202214203004
 20. Methods of Future Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Professional Activity / A. Stepanyuk, L. Mironets, T. Olendr [et al.]  // South Florida Journal of Development. 2022. – Vol. 3, n. 1 – P. 510-527. 

2021 рік

 1. Дзюрбас Л. С. Використання методу кейсів в освітньому процесі: історія, стан, перспективи / Л. С. Дзюрбас, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 125–128.
 2. Олендр Т. М. Впровадження елементів білінгвального навчання у професійну підготовку майбутніх учителів природничих наук / Т. М. Олендр, Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 24–28.
 3. Витоки ефективної діяльності кафедри загальної біології та методики навчання дисциплін у системі «ЗВО-Школа» (до 50-річчя кафедри) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 91-99. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.12
 4. Степанюк А. В. Біоетичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення біології / А. В. Степанюк, О. С. Будник // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць (за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 284-287.
 5. Степанюк А. В. Дидактичні умови формування критичного мислення школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології / А. В. Степанюк, Н. Ю. Піхота // Modern directions of scientific research development : the 3rd International scientific and practical conference (Chicago, USA 1-3 September 2021). – Chicago : BoScience Publisher, 2021. – P. 269-274.
 6. Степанюк А. В. До проблеми підготовки майбутніх учителів галузі природничих наук до використання інноваційних технологій навчання / А. В. Степанюк, Т. В. Бузько, Л. С. Переймибіда // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 156–160.
 7. Степанюк А. В. До проблеми фахового зростання вчителів природничої освітньої галузі в системі неперервної педагогічної освіти / А. В. Степанюк, С. М. Калаур // Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021). – Бердянськ : БДПУ, 2021. – C. 262–265.
 8. Степанюк А. В. Інноваційні підходи до конструювання варіативного компоненту змісту природничої освіти школярів / А. В. Степанюк, Т. Б. Женчук // Modern science: innovations and prospects : the 1st International scientific and practical conference (October 10-12, 2021 Stockholm, Sweden). – Stockholm : SSPG Publish, 2021. – P. 293-295.
 9. Степанюк А. В. Інтеграція змісту природничої освіти майбутніх учителів як провідний напрям її розвитку / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна  // Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 24 – 25 листопада 2021 р.). – Умань, 2021. – С. 242-245.
 10. Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у природничій освітній галузі / А .В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна.  Тернопіль : Вектор, 2021. 38 с.
 11. Степанюк А. В. Особливості організації та змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти за програмою 014 середня освіта «Природничі науки» / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна  // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 16-25.
 12. Степанюк А. В. Особливості формування ключових компетентностей школярів у галузі природничих наук в умовах змішаного навчання / А. В. Степанюк, Л. Я. Петришин // Interaction of society and science: problems and prospects : the III International Science Conference (October 05 – 08, 2021, London, England). – London. – P. 320-327.
 13. Степанюк А. В. Педагогічне спілкування як засіб організаціяї паритетної суб’єкт- суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу / А. В. Степанюк // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 300-302.
 14. Педагогічна практика (виробнича): методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), (Хімія, біологія та здоров’я людини) / А.В.Степанюк, Н. Й.Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С.Барна. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 15. Степанюк А. В. Реалізація інтегрованого підходу до проєктування змісту фахової підготовки майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 вересня 2021 р.). – Херсон : ХДУ, 2021. – С. 70-74
 16. Степанюк А. В. Функції підручника з предметів природничої освітньої галузі в умовах SMART-освіти / А. В. Степанюк // Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички : збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (20-21 травня 2021 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2021. – С. 238-240.
 17. Жирська Г. Академічна мобільність як засіб підвищення якості підготовки майбутнього учителя природничих наук / Г. Я. Жирська, Н. Міщук, Л. Барна, А. Степанюк // Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору : міжнародна академічна та професійна / Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26 – 27 листопада 2021 року). – Львів : Національний ун-т «Львівська політехніка», 2021. – С. 233-236.
 18. Зінькова І. С. Особливості виконання вчителем сучасних функцій освітянина / І. С. Зінькова, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 99–102.
 19. Юник З. Використання методу кейсів під час вивчення біології в 8 класі / З. Юник, А. Степанюк // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : збірник матеріалів ХІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції (м. Кропивницький, 7 травня – 14 травня 2021 р.). – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. – С. 150-152.
 20. Ягенська Г. В. Формування дослідницьких умінь школярів у галузі природничих наук (друга половина XX – початок XXI століття ): монографія / Г. В. Ягенська, А. В. Степанюк. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 282 с.
 21. Умови ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти / Л. Барна, А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка") : міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2021 р.). – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2021. – С. 9-11.
 22. Methods of Future Natural Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Basis of Learning Apps / A. Stepanyuk, L. Mironets, T. Olendr [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 17th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I : Main Conference, PhD Symposium, and Posters, ICTERI 2021Kherson28 September 2021 through 2 October 2021. – 2021. – Vol. 3013. – P. 411-418. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Бак В. Ф. Цивилизационный переход и гуманистические ценности: размышления / В. Ф. Бак, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 265-269.
 2. Степанюк А. В. Інтеграційно-системний підхід як основа проєктування підготовки магістрів спеціальності Середня освіта (Природничі науки) / А. В. Степанюк, Т. О. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. С. 210-214.
 3. Степанюк А. В. Біоетичний світогляд як основа оновлення методологічних підходів підготовки майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк,В. Ф.  Бак // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 83-86.
 4. Development of Creative Thinking of Secondary School Pupils at Physical Cultural Lessons in Ukraine: Realities and Perspectives / I. Omelyanenko, V. Naumchuk, A. Stepanyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 6. – P. 140-148.  – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000543251200018
 5. Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr, I. M. Tsidylo, O. B. Stoliar // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019) (Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019). – CEUR-WP, 2020. – Vol. 2643. – P. 535–547. URL.: https://www.scopus.com
 6. Мотрук О. В. Шлях в науку: перші кроки. Володимир Вернадський / О. В. Мотрук, А. В. Степанюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 195-198.
 7. Степанюк А. В. Засоби проєктування індивідуальної траєкторії навчання майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк, І. І. Карташова І. І. // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 206-209.
 8. Степанюк А. В. Додаткова інформація як засіб підготовки учителів до формування гуманності школярів / А. В. Степанюк, В. Ф. Бак В. Ф. // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 210-112.
 9. Степанюк А. Співпраця закладів загальної середньої та вищої педагогічної освіти: нові реалії / А. Степанюк, Г. Жирська //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 48–51.
 10. Степанюк А. Паритетна взаємодія учасників освітнього процесу як умова створення недискримінаційного еґалітарно-освітнього середовища  / А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 258-260.
 11. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf
 12. Шевчук Д. Б. Біоетичний світогляд як основа конструювання оновленого змісту біологічної освіти в базовій школи / Шевчук Д. Б., Степанюк А. В. // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 175-178.
 13. Банах Ю. Р. Інноваційні методи вивчення біології в 6 класі / Ю. Р. Банах, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 182-185.
 14. Гарбуз М. М. Засоби організації партнерської взаємодії вчителя та учнів у процесі вивчення біології / М. М. Гарбуз, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 185-188.
 15. Бецько Г. В. Використання інноваційних методів навчання у ЗВО в процесі вивчення дисциплін зоологічного циклу / Г. В. Бецько, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 190-192.
 16. Дмитришин І. С. Використання прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін ботанічного циклу / І. С. Дмитришин, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 193-197.
 17. Дудич О. І. Інноваційні підходи до вивчення у педагогічних зво дисциплін ботанічного циклу / О. І. Дудич, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 197-199.
 18. Волинець Н. О. Використання прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін зоологічного циклу / Н. О. Волинець, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 200-202.
 19. Висоцька М. В. Сучасний урок з вивчення природничих наук в умовах становлення нової української школи / М. В. Висоцька, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 205-209.
 20. Сердюк В. С. Використання кейс-технології в процесі вивчення шкільного курсу біології / В. С. Сердюк, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 213-215.
 21. Піддубняк С. В. Біоетичне виховання школярів в процесі вивчення біології у 8 класі / С. В. Піддубняк, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 216-219.
 22. Бобецька Т. В.  Інтегрований підхід як засіб формування природничо-наукової картини світу старшокласників / Т. В. Бобецька, А. В. Степанюк, Л. А. Вавринів // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 178-182.
 23. Бецько Г. В. Використання інноваційних методів навчання у зво в процесі вивчення дисциплін зоологічного циклу / Г. В. Бецько, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 190-192.
 24. Щур Н. Підготовка вчителя природничих наук в умовах неперервної педагогічної освіти в США : монографія / Н. Щур, Т. Олендр, А. Степанюк. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — 266 с.
 25. Степанюк О. І. Легка атлетика Тернопільщини 2020 року / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк. — Тернопіль, 2020. — 206 с.
 26. Степанюк О. І. Біатлон Тернопільського краю: 2019-2020 рр. / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк. — Тернопіль : Осадца Ю.В., 2020. — 116 с.
 27. Степанюк О. І. До спортивних вершин: хронологія досягнень кращих атлетів Тернопільщини: 2010-2020 роки / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк, Л. В. Дахновський — Тернопіль : Вектор, 2020. — 120 с.
 28. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. — Умань, 2020. — С. 74–77.
 29. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.
 30. Ямна І. С. Формування рефлексивної компетентності школярів у процесі вивчення навчального предмета «Природничі науки» / І. С. Ямна, А. В. Степанюк, Л. А. Вавринів // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 209-212
 31. Степанюк А. В. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.
 32. Степанюк А. В. Історія біології: навчальний посібник для студентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (біологія та здоров’я людини, хімія)». – Тернопіль: Вектор, 2020. – 156 с.
 33. Integrated Use of the LearningApps.org Resourse and Information Devices in the Process of Biology School Course Studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 452345.

2019 рік
 1. Жирська Г. Я. Врахування принципу наступності у формуванні поняття "подвійне запліднення" в учнів загальноосвітньої школи / Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол.: М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 80–84.
 2. Лисенко Д. І. Використання інноваційних методів навчання у підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін: погляд студенства / Д. І. Лисенко, А. В. Степанюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, М. М. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 180–183.
 3. Степанюк А. В. Методика використання веб-сайту в процесі навчання біології в основній школі / А. В. Степанюк, Л. П. Міронець // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 139-146.
 4. Степанюк А. Система навчально-пізнавальних завдань як засіб формування наукового світогляду школярів у процесі вивчення біології / А. Степанюк, В. Ралько // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції : матеріали доповідей IV-ї Міжнародної науково-практичної конференці. – Варшава ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2019. – C. 147-149.
 5. Степанюк А. В. Зміна концептуальних підходів до підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін / А. В. Степанюк // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 222–224.
 6.  Степанюк А. Інноваційні підходи до формування змісту природничої освіти школярів / А. Степанюк, В. Грубінко, М. Колесник // Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 18 квіт. 2019 р. : зб. наук. праць. – Київ : Фенікс, 2019. – С. 37-39.
 7. Вовк О. Я. Розвиток творчих здібностей школярів у контексті ідей нової української школи / О. Я. Вовк, А. В. Степанюк // STEM–освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах : збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (18-19 квітня 2019 року, м. Херсон). – Херсон : ХДУ, 2019. – С. 7-8.
 8. Антонюк Ю. Інтеграція змісту природничо-наукової освіти школярів як чинник запобігання насиллю над дітьми / Ю. Антонюк, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 148-150.
 9. Степанюк А. В. Підготовка багатопрофільного вчителя як вимога Нової української школи / А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 191-194.
 10. Степанюк А. В. Проектування інтегрованих завдань як стратегічної складової компетентнісної освіти / А. В. Степанюк, Т. О. Степанюк, Н. В. Макара // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 201-203.
 11. Степанюк А. В. Використання методу моделювання як засобу організації дослідницької діяльності школярів у процесі вивчення довкілля / А. В. Степанюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку (24-26 травня 2019 р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. – С. 330-332.
 12. Степанюк А. В. Дослідницька діяльність школярів з природничих наук як засіб формування їх критичного мислення / А. В. Степанюк, В. А. Райко, М. О. Гречковська // Perspectives of world science and education : abstracts of II International Scientific and Practical Conference (30-31 October 2019 Osaka, Japan). – Osaka : CPN Publishing Group, 2019. – P. 472-476.
 13. Stepanyuk А. Training of Future Teachers of Natural Sciences in Pedagogical Universities of Ukraine: Realities and Prospects / A. Stepanyuk, T. Olendr // Педагогика : научно списание. – София : Аз-буки, 2019. – Год. XCI. Кн. 9. – С. 1319-1326.
 14. Stepanyuk A. V. Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects / A. V. Stepanyuk, N. Y. Mishchuk, H. Ya. Zhyrska [et al.] // Revista ESPACIOS. – France, 2019. – Vol. 40, n. 19. – P. 20.
 15. Stepanyuk A. The use of blended learning in the formation of professional-methodological competence of future natural sciences teachers / A. Stepanyuk, H.  Zhyrska, N. Mishchuk // Modern Technologies in the Education System : monograph 26. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. – Katowicach : Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna, 2019.  – P. 313-332. 
 16. Stepanyuk A.V. Eсоlogical and mathematical modeling tools usage in natural sciences teachers training / A. V. Stepanyuk, H. B. Humeniuk, N. М. Garmatiy, V. V. Hrubinko // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2019. – Вип.1 (5) – С.6-16.
 17. Степанюк А. В. Проблеми методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук в умовах кредитно-трансферної системи навчання / А. В. Степанюк, О. Л. Пащак // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції (10-12 жовтня 2019 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 253-254.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах