Web of Science ResearcherID: C-6542-2018

StruganecO

Доктор філологічних наук, професор

Заслужений працівник освіти України

Завідувач кафедри української мови та методики її навчання

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка 

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Hrydzhuk O. Information technologies in language education during the COVID-19 pandemic / O. Hrydzhuk, L. Struhanets, Y. Struhanets // XLinguae. – 2021. – Vol. 14, issue 1. – P. 197– 211. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100716510&origin=resultslist
  2. Cognitive (conceptual) metaphor in the Ukrainian poetic discourse / L. V. Kravets, H. M. Siuta, L. V. Struhanets [et al.] // Journal of Language and Linguistic Studies. – 2021. – Vol. 17. – P. 1308–1319. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106741812&origin=resultslist
  3. Струганець Л. В. Особливості підготовки доктора філософії з філології / Л. В. Струганець, М. Б. Лановик  // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 87–96.

2020 рік

  1. Струганець Л. В. Вербалізація невербаліки: процес і явище: рецензія / Л. В. Струганець // Лiнгвiстичнi студiї. Linguistic Studies: зб. наук. праць. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2020. – Вип. 39. – С. 156–160.
  2. Струганець Л. В. Неозапозичення в лексиконі сучасної української мови: алгоритм аналізу // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 4–5 червня 2020 р.). – Тернопіль: ТНМУ, 2020. – С. 9–10.
  3. Дащенко Н. Словник новітніх запозичень у сучасній українській мові. Ч. 2 / Н. Дащенко, Л. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 48 с.
  4. Струганець Л. В. Розвиток поняттєво-категорійного апарату культури мови // У просторі культури мови і стилю. С. Я. Єрмоленко : науковий збірник. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 95–104.

2019 рік
  1. Струганець Л. Українська мова в національному телеефірі: моніторинг реалізації комунікативних ознак  : монографія / Л. Струганець, О. Ленько. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 123 с.
  2. Словник новітніх запозичень у сучасній українській мові / Уклад. Л. Струганець, Н. Дащенко, Ю. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – с. 47.
  3. Струганець Л. В. Розвиток поняттєво-категорійного апарату культури мови / Л. В. Струганець // У просторі культури мови і стилю : науковий збірник. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. С. 95–104.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах