Web of Science ResearcherID: І-7788-2018

Sopotnucka

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сопотницька О. В. Впровадження тренінгу на уроках фізичної культури нової української школи / О. В. Сопотницька // Інтеграція українських наукових досліджень в міжнародний простір: регіональний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 100-річчю Мелітопольського держ. пед.. ун-ту ім. Б. Хмельницького (м. Запоріжжя, 21 квітня 2023 р.). – Запоріжжя ; Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2023. – С. 257-260
 2. Сопотницька О. В. Компетентності студентів для успішної реалізації завдань рухливих ігор у процесі фізичного виховання молодших школярів / О. В. Сопотницька, І. О. Ангелюк // Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи : зб. наук. праць ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції. (Житомир, 28 березня 2023 року). – Житомир : Поліський національний університет, 2023. – С. 74-79
 3. Сопотницька О. Педагогічна модель та зміст підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності / О. Сопотницька, Р. Сопотницький // Євроінтеграційні орієнтири інноваційного наукового пошуку молоді України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої 100-річчю Мелітопольського держ. пед. ун-ту ім. Б. Хмельницького (Запоріжжя – Мелітополь, 23–24 червня 2023 р.). – Запоріжжя ; Мелітополь : Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2023. – С. 186-190
 4. Сопотницька О. В. Підготовка майбутніх бакалаврів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту з дошкільнятами / О. В. Сопотницька, О. В. Котова // Physical Culture and Sport: науковий журнал. – Хмельницький, 2023. – №3. – С.71-77
 5. Сопотницька О. Професійна діяльність вчителя фізичної культури в новій українській школі / О. Сопотницька, Р. Сопотницький // Сучасна вища освіта: досягнення, виклики та перспективи розвитку в умовах невизначеності : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Мелітопольського держ. пед.. ун-ту ім. Б. Хмельницького (05–06 жовтня 2023 р.). – Запоріжжя ; Мелітополь ; Київ : Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2023. – С. 170-173
 6. Ангелюк І. Рекомендації до проєкту стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (предметна спеціалізація 014.11 Фізична культура) / І. Ангелюк, О. Сопотницька, Р. Сопотницький // Новій українській школі – нова фізична культура : матеріали круглого столу з обговоренням проєкту стандарту вищої освіти з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (27 березня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 6-10
 7. Сопотницька О. Студентський волейбол в ТНПУ / О. Сопотницька, Р. Сопотницький // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 192-197
 8. Котова О. В. Упровадження сучасних інноваційних технологій у контексті професійної підготовки для розвитку фізичної культури в закладах вищої педагогічної освіти / О. В. Котова, О. В. Сопотницька // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Гельветика, 2023. – № 3 (357). – С. 44-50
 9. Forms of physical recreation as a basis for the formation of a healthy lifestyle of student youth / O. Sopotnytska [ et al.] // Нові реалії сучасної України та світу: колективна монографія. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2023. – С. 107-114

2022 рік

 1. Машталер І. І. Використання гімнастики та рухливих ігор у фізичному вихованні школярів 4-х класів / І. І. Машталер, О. В. Сопотницька // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Дрогобич, 12 травня 2022 р.). – Дрогобич : По́світ, 2022. – С. 175-178
 2. Сопотницька О. В. Заняття - як засіб формування здоров’я особистості учнівської молоді / О. В. Сопотницька, Р. С. Сопотницький  // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 162–166.
 3. Сопотницька О. В. Методика розвитку швидкісно-силових здібностей юних волейболістів / О. В. Сопотницька // Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи: зб. наук. праць ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Поліського національного університету (Житомир, 17 травня 2022 року). – Житомир : Рута, 2022. – С. 72-76
 4. Сопотницька О. В. Пляжний волейбол як засіб зміцнення здоров’я підростающого покоління та олімпійський вид спорту / О. В. Сопотницька, Р. С. Сопотницький // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 79-81
 5. Сопотницька О. В. Стимулювання професійно спрямованої мотивації на основі особистісно орієнтованого середовища у майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту / О. В. Сопотницька, О. В. Котова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2022. – № 3 (351). – С. 356-365
 6. Сопотницька О. В. Характеристика професійних якостей майбутнього тренера з ігрових видів спорту / О. В. Сопотницька, Р. С. Сопотницький // Новації, практики та перспективи розвитку фізичної культури і спорту : матеріали V Всеукр. наук.-практ. семінару (15-16 квітня 2022 р.). – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2022. – С. 174-178
 7. Kotova O. Professional training of future physical education teachers to use energy-saving technologies in physical education lessons / O. Kotova, O. Sopotnytska, H. Sukhanova // Напрями удосконалення соціально-гуманітарних відносин в сучасних умовах розвитку України та світу : колективна монографія. – Харків : Новий курс, 2022. – С. 26-31
 8. Kotova O. V. The use of fitness technologies as a motivating factor for physical education classes in institutions of higher education / O. V. Kotova, O. V. Sopotnytska, O. V. Nepsha // Development of physical culture and sports amidst martial law : International scientific conference (October 5–6, 2022). – Częstochowa : Baltija Publishing, 2022. – P. 69-73. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-253-1-16

2021 рік

 1. Сопотницька О. В. Самостійна робота майбутніх учителів фізичної культури в опануванні ігрових видів спорту на основі особистісно-орієнтованого навчання / О. В. Сопотницька, О. В. Котова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Педагогічні науки. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2021. – № 2 (340) квітень. – Ч. 1. – С. 235-243.
 2. Сопотницька О. В. Структурно-педагогічна модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту / О. В. Сопотницька, І. І. Машталер // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 36. – Т. 3. – С. 210-216.
 3. Сопотницька О. В. Теоретичні засади формування у школярів 9–11 класів потреби фізичного вдосконалення / О. В. Сопотницька, Р. С. Сопотницький // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 195–199.

2020 рік

 1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
 2. Машалер І. Удосконалення фізичної підготовленості п’ятикласників на уроках фізичної культури засобами танцювальних вправ / І. Машталер, О. Сопотницька // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 28, т. 2. – С. 270-277.
 3. Котова О. В. Теоретичні та методичні засади системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності / О. В. Котова, О. В. Сопотницька // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2020. – Вип. 332, т. 1. – С. 237-247.
 4. Сопотницька О. В. Сучасні оздоровчі технології в процесі фізичного виховання студентської молоді / О. В. Сопотницька, Р. С. Сопотницький // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 160–164.

2019 рік
 1. Сопотницька О. В. Фізкультурно-спортивні товариства Галиччини на початку ХХ ст. / О. В. Сопотницька, Р. С. Сопотницький // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 142–146.
 2. Сопотницька О. Спортивна діяльність у професій ній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / О. Сопотницька, Р. Сопотницький // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 141–144.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]