Web of Science ResearcherID: I-7488-2018

SorokaO

 

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри  соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Сорока О. Навчальні завдання як засіб формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення біології в основній школі / О. Сорока, Н. Міщук  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 111–113.

2020 рік

 1. Soroka O. Monitoring of corporate culture formation of specialists of social institutions / O. Soroka, S. Kalaur, A. Balendr // Postmodern Openings Deschideri Postmoderne. – Romania : LUMEN Media Ltd, 2020. – Vol. 11. – P. 218-233.
 2. Калаур C. Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти / C. Калаур, O. Сорока // Social Work and Education. – Ternopil-Aberdeen, 2020. – Vol. 7, n. 1. – P. 124-134.
 3. Бондар Ю. Розвиток творчої особистості молодшого школяра з використанням дискусійних інтерактивних технологій навчання / Ю. Бондар, О. Сорока // Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego:kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (21 lutego,2020 r.). – Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa, 2020. – Т. 1. – P. 136-138.
 4. Сорока О. В. Тайм-менеджмент у самоосвіті менеджерів соціокультурної діяльності / О. В. Сорока // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 09-10 квітня 2020 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 344–346.
 5. Калаур C. Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти / C. Калаур, O. Сорока // Social Work and Education. – Ternopil-Aberdeen, 2020. – Vol. 7, n. 1. – P. 124-134.
 6. Сорока О. В. Методичні рекомендації наскрізної практики для студентів освітньої програми "Менеджмент соціокультурної діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за скороченим терміном навчання / С. М. Калаур, Г. В. Лещук.  – Тернопіль : Вектор, 2020. – 44 с
 7. Калаур С. М. Методичні рекомендації до написання та захисту наукових робіт студентами спеціальності 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" / С. М. Калаур, О. В. Сорока. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 50 с.
 8. Методичні та практичні аспекти стимулювання студентів коледжу до особистісного й комунікативного розвитку у процесі проєктної діяльності: міжнародний контекст співпраці / С. Калаур, О. Сорока, І. Гелецька [et al.] // Social Work and Education. – Ternopil : Vector, 2020. – Vol. 7, n. 3. – P. 362-373.
 9. Сорока О. В. Розвиток конкурентоспроможності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності та соціальних працівників у процесі навчання у ЗВО / О. В. Сорока, С. М. Калаур // Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій : матеріали міжвузів. наук.-практ. семінару. – Харків, 2020. – С. 78-80.
 10. Сорока О. В. Ґендерні особливості самопрезентації сучасного менеджера / О. В. Сорока // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 194-206.

2019 рік
 1. Сорока О. В. Імідж керівника закладу загальної середньої освіти: сутність та особливості формування / О. В. Сорока // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль) / редкол.: В. П. Кравець, С. Т. Вихор, О. Т. Винничук [та ін.] ; відпов. за вип. О. С. Боднар, Г. М. Мешко. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 257–260.
 2. Сорока O. Підхід резилієнс у реабілітації соціально-дезадаптованих підлітків / O. Сорока, S. Калаур // Social work and education. –Vol. 6, n. 1.– P. 88-97.
 3. Калаур С. Методологічні та практичні аспекти впровадження системного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності / С. Калаур, О. Сорока // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 8 (92). – С. 229–238.
 4. Сорока О. В. Конкурентоспроможність менеджерів соціокультурної діяльності / О. В. Сорока, С. М. Калаур // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : педагогічні науки. –Луганськ, 2019. – № 6 (329). –Ч. ІІ. –С. 100109.
 5. Калаур С. М. Використання інформаційних технологій у профорієнтаційній діяльності для абітурієнтів спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності / С. М. Калаур, О. В. Сорока // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.). –Тернопіль, 2019. –С. 122125.
 6. Сорока О. Системний підхід у підготовці менеджерів соціокультурної ліяльності / О. Сорока, С. Калаур // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. –Ужгород : РІК-У, 2019. –С. 9798.
 7. Сорока О. В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності з використанням тренінгу / О. В. Сорока, С. М. Калаур // ΛΌГOΣ : collection of scientific papers : problems and prospects of implementation of innovative research results : with Proceedings of the International scientific and practical conference (december 13, 2019, Valletta). – Valletta ; Republic of Malta : European Scientific Platform NGO, 2019. – Vol. 3. – P. 86-90.
 8. Exploring the leadership skills of pre-service social work students: implications for social work education / N. Horishna, H. Slozanska, O. Soroka [et al.] // Problems of education in the 21st century. – 2019. – Vol. 77, n. 5. – P. 598– 615.
 9. Soroka O. Diagnostics of leadership qualities of specialists of "man–man" type of professions in military and civil higher education institutions: psychological and pedagogical approach / O. Soroka, S. Kalaur, A. Balendr // Revista românească pentru educaţie multidimensională. –2019. –Vol. 11, issue 4. –P. 264277.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах