Web of Science ResearcherID: AAK-4808-2020

Saveluk

Доктор психологічних наук

Професор кафедри психології

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science 

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Savelyuk N. Verbalized Images of “Women in Ukrainian Politics” by Student Youth / N. Savelyuk, V. Kotsur, O. Kikinezhdі, A. Saik // Psycholinguistics. Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, 2023. – Vol. 33. – Issue 1. – P. 105-131. DOI: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2023-33-1-105-131

2022 рік

 1. Савелюк Н. М. Переживання стресу в умовах війни: досвід українського студентства / Н. М. Савелюк // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць РДГУ. 2022. – Вип. 18. – С. 141–152. – DOI : https://doi.org/10.35619/praprv.v1i18.282
 2. Савелюк Н. М. Переживання стресу студентством в умовах воєнного стану як значущий чинник професійного становлення / Н. М. Савелюк // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). –Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 214-219.
 3. Савелюк Н. М. Психологічнке благополуччя майбутніх освітян як суб'єктна складова студентоцентрованого викладання / Н. М. Савелюк // Філософія освітнього простору вищої школи: психологічний та психо-Філософія освітнього простору вищої школи: психологічний та психо-лінгвістичний дискурс: колективна монографія. – Київ :  «Центр учбової літератури», 2022. – C. 6–42.
 4. Савелюк Н. М. Психологічне благополуччя студентства: від «епохи ковіду» до ситуації переживання війни / Н. М. Савелюк // Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 червня 2022 р.). – Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2022. – С. 176-180.
 5. Савелюк Н. Психологічне благополуччя студентської молоді: порівняльний аналіз у ковідному і воєнному контекстах / Н. Савелюк // Психологічні перспективи. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. – Вип. 39. – С. 322–340. – DOI : https://doi.org/10.29038/2227-1376-2022-39-sav
 6. Савелюк Н. М. Психологічні особливості взаємозв’язку споживчої поведінки та релігійної орієнтації особистості / Н. М. Савелюк, К. Є. Слюсаренко // Український психологічний журнал : збірник наукових праць. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. – № 1(17). – С. 161-185. DOI : https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).9
 7. Хомик Ю. О. Психологічні та психолінгвістичні чинники впливу рекламних текстів на особистість / Ю. О. Хомик, Н. М. Савелюк // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). –Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 250-254.
 8. Savelyuk N.  Психосемантичні виміри образу успішної в украінській політиці жінки / N. Savelyuk, O. Kikinezhdi // Психолінгвістика в сучасному світі - 2022 : матеріали 17 Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав, 15-16 грудня 2022 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2022. – С. 89-94. – DOI: https://doi.org/10.31470/2706-7904-2022-17-89-94
 9. Слюсаренко К. Є. Релігійні ціннісні орієнтації як чинник професійної діяльності / К. Є. Слюсаренко, Н. М. Савелюк // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 228-231.
 10. Орап М .О. Стиль прийняття рішень про купівлю: дослідження українського студентства / М. О. Орап, Н. М. Савелюк, Я. Є. Кальба // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (25-26 лютого 2022 р.). – Рівне : О. Зень, 2022. – С. 31-34
 11. Савелюк Н. Сучасний «Фароський маяк» в антикризовій «Одіссеї»: світло психологічної теорії та практики / Н. Савелюк // Психологічні перспективи. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. – Вип. 39. – С. 407-409. – Рец. на кн. : Титаренко, Т. М. (2021). Випробування кризою. Одіссея подолання: навч. посібник для закладів вищої освіти. 3-тє вид., доповнене. – Київ : Каравела. – 248 с. – DOI : https://doi.org/10.29038/2227-1376-2022-39-rev-sav
 12. Савелюк Н. М. Філософія Григорія Сковороди: релігійний дискурс / Н. М. Савелюк // Progressive research in the modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 28-30, 2022). – Boston : BoScience Publisher, 2022. – P. 468-473
 13. Савелюк Н. Ціннісні орієнтації особистостей із різними рівнями релігійної активності / Н. Савелюк// Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 224–228.
 14. Kalba Y. Leading Factors of Economic Attitudes of Ukrainian Students / Y. Kalba, N. Savelyuk, M. Orap // Global science and education in the modern realities ‘2022 : Conference proceedings. Series «SWorld-US CP» (July 11, 2022). – Washington : SWorld&ProConference in conjunction with KindleDP Seattle, 2022. – Book 11. – P. 88-92

2021 рік

 1. Савелюк Н. М. Базова психосемантична структура образу covid-19 як чинник страху захворювання / Н. М. Савелюк //  Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors : collective monograph. – Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. – Vol. 2. – P. 262–283.
 2. Савелюк Н. М. Ґендерний аспект політичного лідерства в Україні / Н. М. Савелюк // Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 71–75.
 3. Савелюк Н. М. Довіра та самодовіра у системі вищої освіти / Н. М. Савелюк // Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : збірник наукових матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 червня 2021 р.). – Полтава : Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. – С. 183-188
 4. Савелюк Н. Мережевий маркетинг у мережевому суспільстві: гуманістичні та психологічні аспекти проблеми / Н. Савелюк, М. Загарійчук // Humanitarium.  – 2020. – Т. 44, вип. 1 : Психологія. – С. 140–151.
 5. Савелюк Н. М. Релігійність як якість гармонізації індивідуального і соціального в цілісній особистості / Н. М. Савелюк // Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький : Піскова М. А., 2021. – С. 9-12
 6. Савелюк Н. М. Психологічні засади формування дівчат-лідерок у сучасній вищій школі / Н. М. Савелюк // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання: збірник наук. пр. – Харків: ХНУБА, 2021. – С.141–146.
 7. Савелюк Н. М. Психологічні особливості розвитку продуктивного мислення в умовах НУШ / Н. М. Савелюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.Психологія : науковий журнал. – Острог : НаУОА, 2021. – Січень. – № 12. – С. 83–89
 8. Savelyuk N. Psychosemantic dimensions of basic concepts of economic discourse / N. Savelyuk, O. Kalmykov, V. Riznyk // Psycholinguistics. – 2021. – Vol. 29, іssue 1. – P. 142–166. –URL.:https://www.scopus.com/ ; https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000655380500006
 9. Savelyuk N. M. Religious Discourse and Recollecting Negative Emotional Events in Individual Memory / N. M. Savelyuk // NEW PERSPECTIVES IN PSYC'HOLINGUISTK’ RESEARCH: LANGUAGE, CULTURE, TECHNOLOGIES (ISAPL) : Online 12th ISAPL International Congress (June 3-5, 2021). 2021. – P. 60-61
 10. Кікінежді О. М. Соціально-демографічні предиктори жіночого політичного лідерства в Україні / О. М. Кікінежді, Н. М. Савелюк, Л. І. Мороз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 3 (61). – С. 50–59.
 11. Кікінежді О. М. Соціально-психологічний феномен жіночого лідерства в Україні / О. М. Кікінежді, Н. М. Савелюк, Л. І. Мороз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 2 (60). – С. 56–63.
 12. Orap M. Economic Behavior as Information Processes: Peculiarities of Decision-Making Styles in Ukrainian Students / M. Orap, Y. Kalba, N. Savelyuk // 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September). – Deggendorf, 2021. – P. 313-316. –  URL.: https://www.scopus.com
 13. The effect of stress on the hematological indicators of rats Rattus norvegicus f. domesticus in the conditions of the biological experiment / L. O. Shevchyk, N. Y. Kravets, I. M. Grod [et al.] // Medical perspectives-medicni perspektivi. – 2021. – Vol. 26, Issue 1. – P. 69–77. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000637363900009 

2020 рік

 1. Савелюк Н. Психологічна безпека особистості: етнокультурні та ґендерні аспекти / Н. Савелюк // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 103–105.
 2. Ego states and the image of God in personal prayer: Psycholinguistic analysis / // Psycholinguistics. – 2020. – Vol. 27, Issue 1. – P. 219–236. – URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Савелюк Н. «Релігійна особистість» і «релігійна дискурсивна особистість»: структурний та динамічний виміри суб’єкта релігійної віри / Н. Савелюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1(48). – С. 261–227.
 2. Савелюк Н. Ціннісно-смислові профілі особистості на різних рівнях релігійної активності: універсальне й диференціювальне / Н. Савелюк // Психологія особистості : науковий журнал. – 2019. – № 1(10). – С. 89–99.
 3. Savelyuk N. Psycholinguistic Peculiarities of Non-Canonical (Personal) Religious Discourse / N. Savelyuk, T. Tkach // Psycholinguistics. – Pereiaslav-Khmelnytskyi : Домбровская Я. М., 2019. – № 26(1). – P. 286–305. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах