Web of Science ResearcherID: I-8806-2018

Shpak

 

Доктор психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Шпак М. Теоретико-методичні засади викладання курсу «психологічна служба вищої школи» для майбутніх психологів / М. Шпак // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 309–315.
 2. Шпак М. М. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / М. М. Шпак // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 206–208.
 3. Socio-psychological factors of user trust in information in electronic mass communication / M. Shpak, A. Kichukb, O. Sytnyk [et al.] // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – Vol. 39, Issue 5. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107289543&origin=AuthorNamesList&txGid=f3e0870220a4d2ac822539299ca04654

2020 рік

 1. Шпак М. Психологічна концепція розвитку емоційного інтелекту особистості в онтогенезі / М. Шпак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки.  – Київ : НПУ,  2020. – Вип. 10 (55), т. 12. – С. 125–134.
 2. Шпак М. М. Емоційний інтелект як складова готовності майбутніх психологів до професійної діяльності у стресових ситуаціях / М. М. Шпак // Особистісне зростання: теорія і практика : Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Україна, Житомир, 21 квітня 2020 р.). – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2020. – С. 153–155.
 3. Шпак М. М. Психолого-педагогічні умови розвитку емоційної компетентності майбутніх учителів початкових класів / М. М. Шпак // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 160–162.
 4. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – 2-е вид., розшир. і доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 214 с.
 5. Шпак М. Роль емоційного інтелекту у забезпеченні психологічного благополуччя учнів / М. Шпак // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 218-222.

2019 рік
 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 2. Zhuravlova L. Development of emotional intelligence of primary school pupils / L. Zhuravlova, M. Shpak // Socialization & Human Development : International scientific journal. – Szczecin ; Kyiv, 2019. – Vol. 1, № 1. – С. 95–102.
 3. Шпак М. М. Емоційний інтелект як чинник успішної соціальної взаємодії дітей молодшого шкільного віку / М. М. Шпак // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 18–19 квітня 2019 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 216–221.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах