Tutunuk

Кандидат мистецтвознавства

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

  

Персональні веб—ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Тютюнник І. С. Композиційна фрагментарність сучасного твору візуального мистецтва / І. С. Тютюнник // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич : Гельветика, 2020. — Вип. 33, т. 2. — С. 69—75.

 2019 рік

  1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної та науково-педагогічної практик для магістрів спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 «Дизайн» / уклад. : І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник, І. М. Нестайко. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 52 c.
  2. Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) — Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. С. Тютюнник, І. І. Пацалюк. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 56 с.
  3. Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) — Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 56 с.
  4. Тютюнник І. Мотиви української народної вибійки у художньому просторі другої половини ХХ — початку ХХІ ст. / І. Тютюнник // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : зб. наук. праць. / редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відпов. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. — Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2019. — Кн. 2. — С. 418—421.
  5. Kuziv М. European trends in Dmytro Shainoha’s painting as a vector going outside social art / M. Kuziv, I. Tiutiunnyk // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — Košice ; Slovakia, 2019.  Vol. 7, n. 6A. — C. 124132.  

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах