Web of Science ResearcherID: ABG-8080-2021

Verbovecka1

 

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови та славістики

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Вільчинська Т. Гуманітарно-освітній компонент у підготовці вчителя-словесника в контексті сучасних реалій / Т. Вільчинська, Г. Бачинська, О. Вербовецька // Гуманітарна наука у вищій школі : матеріали “Круглого столу”, приуроченого до 150-річчя Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 29 листопада 2023 року). – Львів : Растр-7, 2023. – С. 152-161
 2. Бачинська Г. В. З любов’ю до людей та мовознавства / Г. В. Бачинська, Т. П. Вільчинська, О. С. Вербовецька [та ін.] // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Гельветика, 2023. – Вип. 27. – Т. 1. – С. 20-25. DOI : https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.3
 3. Вільчинська Т. П. Концепт “війна” в українській паремійній картині світу (до 95-річчя від дня народження проф. Л. А. Лисиченко) / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Вип. 58. – С. 3–16. DOI: https://doi.org/ 10.34142/23127546.2023.58.01
 4. Рудик С. Лексико-семантичний аналіз прізвищ жителів села Бариш Чортківського району Тернопільської області, утворених від християнських імен / С. Рудик ; наук. кер. О. Вербовецька // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 53-56
 5. Вільчинська Т. П. Урбанонімія міста Тернополя: соціо- та еколінгвістичний аспекти (на матеріалі процесів упорядкування назв у 2022 році) / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія « Філологія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023. – Вип. 17(85). – С. 252-256. DOI : 10.25264/2519-2558-2023-17(85)-252-256
 6. Гуляк І. Характеристика фітонімів та зоонімів у творі І. Калинця «Пан Ніхто» / І. Гуляк ; наук. кер. О. С. Вербовецька // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 137-139
 7. Derivative potential of unofficial anthroponyms: lexico-semantic method of name production / N. Shulska, N. Kostusiak, T. Vilchynska [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – Hradec Kralove : Magnanimitas, 2023. – Vol. 13, issue 2. – P. 78-81 URL.: https://www.webofscience.com
 8. Ukrainian Narratives about the Outbreak of the War: The Main Themes, Structure and Composition / O. Labashchuk, T. Harasym, T. Reshetukha [et al.] // Tautosakos darbai. Lithuania : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023. – № 66. – P. 13-28. DOI : https://doi.org/10.51554/TD.23.66.01

2022 рік

 1. Вільчинська Т. П. Лексикографічні фразеологічні виміри прози Б. Лепкого і Б. Харчука  / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2022. – №17. – С. 17-22. DOI : https://doi.org/10.24919/2663-6042.17.2022.3
 2. Заваринська І. Ф. Методика навчання польської мови і літератури : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта / І. Ф. Заваринська, О. С. Вербовецька, _[укладачі]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 98 с.
 3. Вільчинська Т. П. Особливості підготовки вчителя-філолога через вибіркові лінгвістичні дисципліни когнітивного спрямування / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 64-72. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.8
 4. Bachynska H. The concept of officiality and unofficiality in Ukrainian anthroponymics / H. Bachynska, O.Verbovetska // Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica, 2022. – Vol. 44, issue 1-2. – P. 18–28. – URL.: https://www.scopus.com
 5. Processes of Local Transition of Ukraine's Economy and Processes of Global Transition of the World Economy: Contemporary Changes in the Language Space / S. Shestakova, T. Levchenko, H. Bachynska [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13, Issue 2. – P. 358-383. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823243600015

2021 рік

 1. Лінгвокультурна природа концепту «відьма» в етнографічних записах Володимира Гнатюка (до 150-річчя від дня народження) / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька, О. К. Вільчинський // МОВА. – 2021. – № 35. – С. 7-15. – URL. : http://mova.onu.edu.ua/article/view/237798
 2. Вільчинська Т. П. Особливості підготовки вчителя-філолога через вибіркові лінгвістичні дисципліни когнітивного спрямування / Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 64-72. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.8
 3. Бачинська Г. В. Українська мова. Підготовка до ЗНО : навчально-методичний посібник / Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 150 с.
 4. Dynamika imion osobowych jako znaków identyfikacji  osób drugiej połowy xx wieku (na podstawie zapisu aktów urodzenia i dziennika wydania aktów urodzenia w m. Tarnopolu) / H. W. Bachyńska, T. P. Wilczyńska, І. M. Babij [et al.] // Записки з українського мовознавства. – Одеса. 2021. – № 28. – С. 99–111. – URL. : http://zum.onu.edu.ua/article/view/235526
 5. Bachynska H. Independent Work of Students of Pedagogical Institutions of Higher Education in the Study of the Discipline “Second Slavic Language” / H. Bachynska, T. Vilchynska, O. Verbovetska, N. Svystun // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 1. – С. 201-208
 6. Conceptual metaphor as a linguomental tool of reality knowledge: identification problem / T. Vilchynska, H. Bachynska O. Verbovetska [et al.] // Revista EntreLinguas. – 2021. – v. 7, n. esp. 3, e021064. – P. 1-12.
 7. Problematic issues of ukrainian unofficial anthroponymic names classification / T. Vilchynska, M. Sokol, H. Bachynska [et al.] // Revista entre linguas. – 2021. – Vol. 7, issue 8. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000777182700027

2020 рік

 1. Вербовецька О. С. Неофіційні родичівські іменування: термінологічний аспект / О. С. Вербовецька // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповіді міжнародної наукової конференції (на пошану пам'яті професора В. В. Лучика), 3 березня 2020 р.. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 28-30.
 2. Вербовецька О. С. Синонімічні відношення лексичних одиниць в українській медичній термінології / О. С. Вербовецька // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 11–12.
 3. Вербовецька О. Українські іменник: становлення і ціннісні орієнтири / О. Вербовецька, В. Гладій // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 93-95.
 4. Бачинська Г. В. Лінгвістичні особливості військової лексики в повісті О. Вільчинського «У степу під Авдіївкою»: структурно-семантичний аспект / Г. В. Бачинська. О. С. Вербовецька // Мова і культура. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 5 (200). – С. 239–245.
 5.  Бачинська Г. В. Метафора в поетичній творчості Сергія Осоки: граматичний аспект / Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Modern approaches to the introduction of science into practice : abstracts of X International Scientific and Practical Conference (San Francisco, USA 30-31 March 2020). – San Francisco, 2020. – P. 409-412.

 2019 рік

 1. Вербовецька О. С. Індивідуальні прізвиська, мотивовані офіційними назвами осіб (на матеріалі антропонімії Тернопільщини) / О. С. Вербовецька // Записки з українського мовознавства. – Одеса, 2019. –  Вип. 26 (1). –  С. 206-2016. – URL. : http://zum.onu.edu.ua/article/view/181319
 2. Вербовецька О. Граматичні особливості метафор у поетичних текстах Анни Багряної / О. С. Вербовецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – Вип. 1(31). – С. 18–23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]