Web of Science ResearcherID: I-7321-2018

Yavorivskyi

Завідувач лабораторії морфології та систематики рослин – гербарій

Асистент кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Яворівський Р. Аналіз еколого-ценотичної структури родини Euphorbiaceae Klok. у флорі Бучацького (нині Чортківського) району Тернопільської області / Р. Яворівський, Я. Колодій // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 березня 2023 р.). – Переяслав, 2023. – С. 6-8.
 2. Кострець Я. Біологічні особливості та поширення Asplenium scolopendrium L. у флорі Тернопільської області / Я. Кострець ; наук. кер. Р. Яворівський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 122-124
 3. Конончук О. Б. Бур’яни Тернопільської області : навчальний посібник / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 108 с.
 4. Валентина Омелянівна Шиманська – відома українська вчена-ботанік та педагог / С. В. Пида, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 16-21
 5. Яворівський Р. Л. Вплив стресових чинників середовища на зміну анатомічної структури листків Aesculus hippocastanum L. / Р. Л. Яворівський, Н. В. Поровчук // Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України. Секція 2. Післявоєнне відновлення рослинних ресурсів та екологічна безпека країни (Київ, 25 трав. 2023 р.). – Київ : НУБіП України, 2023. – С. 473–475
 6. Горбняк-Юліна Л. Знахідки Pulsatilla grandis Wender. на території Тернопільської області / Л. Горбняк-Юліна, Р. Яворівський, С. Худик // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матеріали доповідей XIV-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Т. XIV: Виміри сталого розвитку в теорії та практиці. – Конін ; Ужгород ; Перемишль ; Херсон : Просвіт, 2023. – С. 142-143
 7. Поровчук Н. Історія інтродукції видів роду Aesculus L. у Лісостепу України / Н. Поровчук, Р. Яворівський // «Шевченківська весна: досягнення в науках про життя / Advancements in Life Sciences 2023»: збірник тез XX Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 27-28 квітня 2023 р.). – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2023. – С. 164-166
 8. Яворівський Р. Популяції сону великого (Pulsatilla grandis Wender.) на території НПП «Дністровський каньйон» / Р. Яворівський, Т. Микитюк, Л. Горбняк-Юліна [та ін.] // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : збірник наукових праць ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав, 31 жовтня 2023 р.). – Переяслав, 2023. – С. 5–6
 9. Порівняльний аналіз морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (ДК Експрешн, Абакус, Смарагд, ПТ 264, Куга) / Т. М. Яручик, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 87-90
 10. Трач О. Рід Allium L. у флорі тернопільського геоботанічного округу / О. Трач ; наук. кер. Р. Яворівський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 124-127

2022 рік

 1. Романишин К. Аналіз видового складу родини молочайні (Euphorbiaceae Klok.) у флорі Бучацького (нині Чортківського) району Тернопільської області / К. Романишин ; наук. кер. Р. Яворівський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 108-112
 2. Яворівський Р. Аналіз ценопопуляцій Allium flavescens besser на території Західного Поділля / Р. Яворівський // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи утилітарна цінність наукових досліджень. – 2022. – Т. 13. – С. 243-246.
 3. Яворівський Р. Л. Видовий склад родини EUPHORBIACEAE KLOK. у флорі Бучацького (нині Чортківського) району Тернопільської області / Р. Л. Яворівський, К. Ю. Романишин // Modern research in world science : the 9th International scientific and practical conference (November 28-30, 2022). – Lviv : SPC “Sci-conf.com.ua”, 2022. – P. 163–169.
 4. Яворівський Р. Видове різноманіття роду Allium L. у флорі Західного Поділля / Р. Яворівський, Н. Рубановська, В. Сердюк // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : зб. наук. праць XLVIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав, 30 черв. 2022 р.). – Переяслав, 2022. – С. 7–9.
 5. Використання освітніх ресурсів під час дистанційного навчання з біологічних дисциплін кафедри ботаніки та зоології / С. Пида, Н. Москалюк, Н. Герц [та ін.] // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 41–45.
 6. Ліснічук А. М. Внесок Кременецького ботанічного саду в розвиток ботанічної науки / А. М. Ліснічук, Р. Л. Яворівський, Н. Й. Созанська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 20-28. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.3
 7. Дослідження нектаропродуктивності гібридів озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (28-30 November 2022). – Lviv : SPC «Sci-conf.com.ua», 2022. – P. 122-124
 8. Cодомора М. Кореляційні схеми між показниками структури та урожайністю гібриду ріпаку озимого Куга / М. Содомора, О. Мацюк, Р. Яворівський // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (Тернопіль, 6–7 грудня 2022 р.). – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. – С. 55–56.
 9. Яворівський Р. Л. Особливості поширення листовика сколопедрового (Asplenium scolopendrium L.) на території Тернопільської області / Р. Л. Яворівський, Д. Б. Шевчук, О. О. Безсмертна // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 166-169
 10. Конончук О. Б. Польові зернові культури агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 76 с.
 11. Порівняльна характеристика морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 87-90.
 12. Порівняльна характеристика урожайності гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : The 4th International scientific and practical conference (July 10-12, 2022). – Lviv : SPC ―Sci-conf.com.ua‖, 2022. – Р. 64-67
 13. Яворівський Р. Л. Поширення Asplenium scolopendrium L. на території України / Р. Л. Яворівський , О. О. Безсмертна, Д. Б. Шевчук  // Актуальні питання науки, освіти та технологій в сучасних умовах : збірник тез доповідей Міжнародної науко-практичної конференції (Полтава, 22 квіт. 2022 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – С. 43–44.

2021 рік

 1. Яворівський Р. Видовий склад родини Apiaceae (Umbelliferae) Moris. у флорі Шумського (Кременецького) району Тернопільської області / Р. Яворівський, О. Спас // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матер. XLI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав, 31 жовт. 2021 р.). Переяслав, 2021. С. 11–13.
 2. Еколого-біологічні особливості Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger (Boraginaceae) на території НПП «Дворічанський» / М. О. Пархоментко,  В. Г. Клетьонкін, Ю. В. Щербата ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 6-10. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.1
 3. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 4. Безсмертна О. О. Хорологія та охорона Salvinia natans (L.) All. у Київській області / О. О. Безсмертна, Р. Л. Яворівський, О. С. Фармега // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 21–22 жовт. 2021 р.). – Полтава : Астрая, 2021. – С. 207–209.
 5. Гуменюк Г. Б. Вплив перехресного запилення на врожайність гібриду ріпаку озимого Куга / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, Р. Л. Яворівський, В. О. Хоменчук // Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora : сolección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la сonferencia іnternacional сientífica y рráctica (Panamá, 11 de junio de 2021). – Panamá-Vinnytsia : Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. – С. 89–91
 6. Лікарські рослини родини asteraceae у флорі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення / М. З. Прокоп’як, В. М. Яворська, О. Ю. Майорова,  Р. Л. Яворівський, М. А. Крижановська // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 66–69.
 7. Полівчак І. Різноманітність і поширення аборигенних видів роду Betula L. у флорі України / І. С. Полівчак, Р. Л. Яворівський, А. І. Бабицький // Шевченківська весна : досягнення біологічної науки / BioScience Advances : зб. тез XІX Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених (Київ, 12–13 трав. 2021 р.). – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2021. – С. 216–219
 8. Полівчак І. С. Філогенетичні зв’язки та геологічна історія видів роду Betula L. / І. С. Полівчак, Р. Л. Яворівський, А. І. Бабицький // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 122–125.
 9. Фармега О. С. Поширення та стан популяцій сальвінії плаваючої (Salvinia natans (L.) All., Salviniaceae, Polypodiopsida) в Україні / О. С. Фармега, О. О. Безсмертна, Р. Л. Яворівський, А. І. Бабицький // Біотехнологія : звершення та надії : матер. IX Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 20–21 трав. 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 126–127
 10. Продуктивні якості гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. Б. Мацюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 3 (81). – С. 39-43. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.6
 11. Yavorivski R. L. The analysis of the ecology-cenotical structures of flora of Ternopil region / R. L. Yavorivski, P. M. Demyanchuk // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць (за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 137-141

2020 рік

 1. Яворівський Р. Л. Аналіз еколого-ценотичної структури флори ботанічного заказника місцевого значення «Могила» / Р. Л. Яворівський, З. М. Вільгушинська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 49-53.
 2. Яворівський Р. Л. Рослинний світ /  Р. Л. Яворівський, П. М. Дем’янчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 285-325. – Додаток с. 480-514.

2019 рік
 1. Яворівський Р. Л. Видовий склад родини liliaceae hall. у флорі Підгаєцького району Тернопільської області / Р. Л. Яворівський, Г. Я. Кунцьо // Біологічні дослідження – 2019 : збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2019. – С. 39–42.
 2. Яворівський Р. Л. Аналіз систематичної структури флори ботанічного заказника місцевого значення "Могила"  / Р. Л. Яворівський, З. М. Вільгушинська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 311–314.
 3. Яворівський Р. Л. Червонокнижні види грибів південно-західної частини Хмельницької області та їх аналіз / Р. Л. Яворівський, А. В. Квятковська // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 179–185.
 4. Яворівський Р. Л. Представленість видів роду Crassula L. у ботанічних садах та дендропарках України / Р. Л. Яворівський, З. П. Пушкар // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2526 квітня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019.
 5. Яворівський Р. Видовий склад родини Scrophulariaceae R. Br. у флорі Зборівського району Тернопільської області / Р. Яворівський, О. Яблонська // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : інтердисциплінарні виміри. – Конін ; Ужгород ; Херсон ; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. – C. 256–258.
 6. Яворівський Р. Господарсько цінні представники роду Salix L. та перспективи їхнього використання у промисловості / Р. Яворівський, О. Банах, А. Бабицький // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 січня 2019 року). ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 9‒13.
 7. Яворівський Р. Л. Аналіз раритетної фракції флори ботанічного заказника місцевого значення «Могила» / Р. Л. Яворівський, З. П. Вільгушинська // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 листопада 2019 року, м. Київ). – Київ, 2019. – С. 154-155.
 8. Яворівський Р. Л. Еколого-біологічні особливості crassula arborescens (mill.) Wild. (Crassulaceae DC.) / Р. Л. Яворівський, З. П. Пушкар // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 листопада 2019 року, м. Київ). – Київ, 2019. – С. 155-157.
 9. Яворівський Р. Salix fragilis L. – перспективна рослина для створення біоенергетичних плантацій в умовах України / Р. Яворівський, О. Банах // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. – Конін ; Ужгород ; Бєльско-Бяла ; Київ : Посвіт, 2019. – Т. VII : Ідентичність і свобода в освіті та науці. – С. 232–233.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах